Evenwichtige aanpak gerechtvaardigd door gebrek aan transparantie

Europese aandelen: Veerkrachtige markten

tabEqNL0.PNG

De ondergang van de Silicon Valley Bank, de 16e grootste bank in de Verenigde Staten, joeg een schokgolf door de financiële markten. Ondanks de veerkracht moesten de Europese aandelenmarkten in deze context toch ook wat terrein prijsgeven. Tijdens deze correctie, en vooral sinds begin maart, deden groeiaandelen het beter dan value en deden large caps het beter dan small caps.

Vanuit sectoroogpunt was er geen duidelijke spreiding van de prestaties tussen cyclische en defensieve sectoren. Vooral materials en financials, hoewel niet fundamenteel beïnvloed door de recente gebeurtenissen in de VS, presteerden het zwakst. Ook de informatietechnologie presteerde minder goed dan de bredere markt. Communicatiediensten, energie, industrie en de meer defensieve sectoren basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven deden het beter dan de bredere markt.

Winstverwachtingen & Waarderingen

Intussen blijven de fundamentals redelijk voor Europese aandelen. Positieve winstherzieningen hebben de Europese markt ondersteund. De verwachte winstgroei over twaalf maanden bedraagt nu bijna 1,5%. De consensus verwacht dat financials en informatietechnologie de grootste bijdrage zullen leveren aan die beperkte groeiverwachting. Voor energie en materialen wordt voor de komende twaalf maanden een aanzienlijke winstdaling verwacht.

Na de recente correctie en gezien de bovengenoemde groeiprognoses blijven de waarderingen interessant, met een koers van minder dan 13 keer de verwachte winst over twaalf maanden. Europese aandelen blijven duidelijk interessant in vergelijking met hun historische niveaus.

Evenwichtig met defensieve klemtoon

Wij hebben geen belangrijke strategische wijzigingen aangebracht in onze allocatie, omdat wij ons nog steeds goed voelen bij onze huidige positionering, die gericht blijft op meer defensieve sectoren, zoals basisconsumptiegoederen en gezondheidszorg. Beide sectoren presteerden beter tijdens de recente marktturbulentie.

Intussen hebben we onze +1 op informatietechnologie en -1 op energie ongewijzigd gelaten, maar hoe zit het met onze visie op de Europese banksector na het faillissement van zowel Silicon Valley Bank als Signature Bank? In de VS riep de gebeurtenis vragen op over andere kleine regionale en minder goed gereguleerde banken met een kwetsbare depositobasis, zoals East West Bancorp of UMB Financials, maar lijkt zij geen grote financiële gevolgen te hebben voor grotere banken.

Het vertrouwen van de beleggers heeft niettemin een klap gekregen en ook de koersontwikkeling van de Europese banken beïnvloed. Hoewel wij individuele kwesties niet kunnen uitsluiten, hebben de problemen waarmee regionale banken in de VS te kampen hebben, weinig gevolgen voor de Europese banksector. Voor Europese banken geldt een veel strengere liquiditeitsregelgeving. Bijgevolg zien de balansen er vrij sterk uit. Bovendien is de depositobasis van Europa veel meer gediversifieerd.

Er zij evenwel op gewezen dat de recente problemen bij Crédit Suisse nu ook op de Europese markten voor nervositeit zorgen. Wij zijn neutraal voorde financiële sector. Onze blootstelling aan de sector is evenwichtig dankzij een -1 voor gediversifieerde financiële instellingen, een neutraal cijfer voor verzekeringsmaatschappijen en een 1+ voor retailbanken. Met dit in gedachten is het vermeldenswaard dat de aandelenselectie van groot belang is. Onze keuze voor retailbanken is altijd gericht geweest op kwaliteitsbanken met een hoge solvabiliteit en winstgevendheid.

De enige verandering die we deden, had te maken met de nutsbedrijven. Wij hebben de sector geüpgraded van -1 naar neutraal. Hoewel wij een negatief structureel beeld hebben van de sector door de toegenomen concurrentie, de druk op de marges (door de hoge investeringen) en de hoge schuldgraad, erkennen wij dat de sector een outperformance kan neerzetten bij aanhoudende marktonzekerheid. Het is vermeldenswaard dat de sector sinds de piek eind 2020 ondermaats heeft gepresteerd ten opzichte van de bredere markt en nu tijdelijk de belangstelling van beleggers zou kunnen herwinnen in hun zoektocht naar defensieve alternatieven.

Wij zijn ervan overtuigd dat het zinvol is om een evenwichtige benadering met een defensieve inslag aan te houden, aangezien cyclische aandelen duur zijn geworden en het verwachte economische herstel al is ingeprijsd.

tabEqNL1.PNG

Amerikaanse aandelen: Lichte correctie in februari

Amerikaanse aandelen hebben hun sterke start van het jaar niet kunnen doortrekken. De lichte correctie in februari versnelde in maart door het faillissement van Silicon Valley Bank. De vrees voor besmetting deed beleggers uit aandelen vluchten naar veilige havens en naar meer defensieve sectoren.

Cyclische en kleine bedrijven dalen

In de VS waren de verschillen tussen de verschillende stijlen sinds begin februari (en vooral sinds de val van de SVB) groot. Groei begint het beter te doen dan waarde en grote kapitalisaties doen het beter dan smallcaps, die geacht worden gevoeliger te zijn voor de risico's van het financiële stelsel en de economische cyclus.

Uit sectoraal oogpunt hadden de cyclische sectoren, met uitzondering van de industrie, duidelijk te lijden onder de toegenomen onzekerheid. Het is geen verrassing dat financiële instellingen de meeste klappen kregen na het faillissement van Silicon Valley Bank. Defensieve sectoren, zoals basisconsumentengoederen, nutsbedrijven en gezondheidszorg presteerden het best. Ondertussen deed de informatietechnologie het ook vrij goed in vergelijking met de bredere markt.

Redelijke fundamentals

Ondertussen blijven de fundamentals redelijk voor Amerikaanse aandelen. De consensusverwachtingen voorzien nu een winstgroei van bijna 0% in 2023 en ongeveer 4% in de komende twaalf maanden. Dit is nog steeds in overeenstemming met het huidige economische scenario.

Met die winstgroei in gedachten en gezien de recente marktcorrectie zijn Amerikaanse aandelen goedkoop noch duur.

Laat het stof eerst neerdalen

Tot nu toe hebben wij dit jaar een evenwichtige aanpak gehandhaafd en tegelijkertijd interessante instapmomenten in het oog gehouden in geval van een duidelijke afkoeling van de inflatie en een duidelijk einde van de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve.

De recente ineenstorting van Silicon Valley Bank en het risico van een Amerikaanse bankencrisis, hoewel onwaarschijnlijk, heeft niettemin invloed gehad op onze kortetermijnvisie, die nu in wezen neutraal is. De risicorendement van Amerikaanse aandelen is niet groot en de recente gebeurtenissen hebben ondanks behoorlijke fundamentals voor een mistgordijn gezorgd.

In die context achten wij het niet opportuun om onze strategie ingrijpend aan te passen. We blijven liever neutraal tot het stof is opgetrokken.

tabEqNL2.PNG

Groeilandenaandelen: Brede correctie in februari

Na een sterke start van het jaar in januari vielen de opkomende markten in februari ten prooi aan een brede correctie. Nu de spanningen tussen de VS en China na de ballonaffaire weer oplaaiden en de trend van een verzwakking van de USD omsloeg, kwamen groeilandenaandelen onder druk te staan en krompen met 6,5% (4% minder dan de aandelen uit de ontwikkelde landen). Voor benchmarkzwaargewicht China overschaduwde een heropleving van de betrekkingen tussen de VS en China het optimisme van een snellere heropening en sterke activiteitsdata. Beleggers namen winst op China, dat in de loop van de maand met 10% daalde. De onshore Chinese A-aandelen waren beter bestand tegen deze externe tegenwind dan de offshore Chinese aandelen in Hongkong. Nu de Chinese regering haar inspanningen opvoert om de binnenlandse digitale en IT-capaciteiten te stimuleren, was telecom de best presterende sector in China. India bleef ook corrigeren, maar presteerde beter dan zijn Aziatische collega's. Recente inflatiecijfers wijzen op een inflatierisico voor het herstel en stijgende binnenlandse rendementen zetten de instroom van binnenlandse aandelen onder druk. Ook Korea bleef onder druk staan na de sterke prestaties van januari, omdat de onzekerheid over de vertraging van de vraag in de VS bleef wegen op het sentiment. Taiwan, presteerde relatief beter voor de maand, met optimisme voor cloud en AI-gerelateerde vraag impuls hielp de halfgeleider supply chain bedrijven. Binnen Latijns-Amerika was het lichtpunt Mexico, dat bleef uitblinken met de instroom van nieuwe investeringen als gevolg van de nearshoring-inspanningen van de VS. Brazilië daarentegen bleef onder druk staan door de correctie van grondstoffen in februari en door zorgen over de risico's van het begrotingsbeleid. In het grondstoffencomplex waren de meeste metalen getuige van een breed gedragen correctie doordat het optimisme over de heropening van China wegebde en de stijgende voorraden tot bezorgdheid leidden. Ook de goudprijs verloor glans toen de Amerikaanse rente zijn opwaartse trend hervatte.

Vooruitzichten en aanjagers

Macrofactoren blijven de drijvende kracht achter de prijzen van EM-activa in 2023. De herprijzing van de rentecurve in de VS heeft het herstel dat we sinds november 2022 meemaakten, uitgesteld. Het is zeer belangrijk meer duidelijkheid te hebben over de richting van de inflatie in de VS, en bijgevolg over de USD, want we lijken nog niet uit de problemen te zijn. Monetaire signalen wijzen op een vermindering van het liquiditeitsoverschot in de komende maanden, waarbij de ontwikkelde landen nog steeds verkrappen, wat normaal een slecht effect heeft op aandelen. De opkomende landen staan er echter beter voor en de waarderingen zijn aantrekkelijk, vooral ten opzichte van de ontwikkelde landen. Na een periode van opeenvolgende jaren van relatieve underperformance heeft een aantal factoren zich positief ontwikkeld voor opkomende aandelen. Het tempo en de omvang van het economisch herstel in China waren de belangrijkste drijfveer. Als de PMI-cijfers van februari een indicatie zijn, kan de opleving van de Chinese economie het groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde landen voor 2023 aanzienlijk vergroten. De inflatiedynamiek is in de meeste groeilandenregio's gunstig. De overloopeffecten van een door de VS en Europa geleide vertraging zijn inderdaad zorgwekkend voor door de export gedomineerde economieën, maar er zijn nog steeds ondersteunende factoren, zoals diversificatie van de toeleveringsketen, nearshoring en voordelen van de Amerikaanse IRA en economische hervormingen, die gunstig kunnen zijn voor Mexico, India en Zuid-Korea.

Gepositioneerd voor herstel

Wij brengen geen wijzigingen aan in onze regionale opvattingen - wij handhaven een overwogen positie in China, ASEAN en Brazilië, terwijl wij neutraal zijn voor de andere markten.

Regionale standpunten:

China: De productiecijfers van februari bevestigen het sterke herstelpotentieel voor China. Het onlangs afgesloten partijcongres suggereert echter dat de nadruk zal liggen op economische stabiliteit in plaats van op de kracht van het bbp-herstel (de officiële bbp-groei van 5,0% is iets lager dan velen hadden verwacht). De eerste tekenen van verhitting van de concurrentie in de e-commerce geven ook aanleiding tot enige bezorgdheid. Wij blijven toezicht houden en houden in de fondsen een meer neutrale en evenwichtige blootstelling aan China aan.

Brazilië: Gezien de verkoopgolf van de markt in Brazilië in het vierde kwartaal blijven de waarderingen aantrekkelijk en zijn de macro-economische factoren over het algemeen gunstig. De heropening van China zou Braziliaanse aandelen enige rugwind kunnen geven.

ASEAN: De heropening van China is ondersteunend voor ASEAN-landen zoals Thailand (herstel van het toerisme) en Indonesië (herstel van grondstoffen), en daarom blijven wij overwogen in de regio.

Mexico: Ondanks de rugwind van het Amerikaanse nearshoring-thema blijven wij neutraal voor Mexico, gezien de scherpe stijging van Mexicaanse aandelen in de afgelopen maand.

Sector- en Industrie standpunten:

Geen wijzigingen in de sectorale standpunten. Wij blijven het halfgeleidersegment volgen (neutraal), waar enige vraagondersteuning komt van AI en cloud-gedreven investeringen eerder dan verwacht herstel zouden kunnen aantrekken.

tabEqNL3.PNG

tabEqNL4.PNG

tabEqNL5.PNG

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox