De winter nadert...

"Zullen de centrale banken van de ontwikkelde landen slagen in hun poging om de inflatie tegen eind 2024 terug te brengen naar hun doelstelling van 2% ... zonder een recessie te ontketenen? Kan China deflatie nog voorkomen? Zullen de stijgende olie- en landbouwprijzen, na een paar maanden van rust, de taak van de centrale banken niet verder bemoeilijken?" 

 

Economische vooruitzichten: zwakke groei

De wereldwijde groei blijft ... traag verlopen: de verwachte toename van het bbp van 3% in zowel 2023 als 2024[1] ligt ver onder het gemiddelde van 3,7% dat werd waargenomen in de jaren 2004-2019[2]. Het verschil is grotendeels te wijten aan een vertraging in opkomende economieën, met name China.

 

Deflatoire krachten zullen moeilijk te bestrijden zijn in China

De problemen in de vastgoedsector en de zwakke vraag van huishoudens hebben Peking ertoe aangezet voorzichtige maatregelen te nemen, zoals het verlagen van de aanbetalingseisen voor huisaankopen, het versnellen van de herfinanciering van bestaande hypotheken en het verhogen van de belastingaftrek. Deze maatregelen zijn misschien niet genoeg om de activiteit weer op gang te brengen.

 

Zijn de Verenigde Staten op weg om van hun gok een succes te maken?

De Federal Reserve lijkt de juiste mix te hebben gevonden om de inflatie onder controle te houden zonder een recessie uit te lokken. Hierdoor blijft de economische groei solide en daalt de inflatie in één jaar tijd van 8,5%[3] naar iets meer dan 3% in juli 2023. Er wordt echter verwacht dat de Federal Reserve het monetaire beleid[4] tot het einde van het jaar zal blijven verkrappen.

 

Eurozone: groei op laag pitje

In de eurozone blijft de groei zwak en de economische peilingen wijzen op een krimp van de activiteit in het derde kwartaal. De bedrijfsinvesteringen zullen naar verwachting vertragen, terwijl de stijgende hypotheekrente en strengere kredietvoorwaarden de bouw van nieuwe huizen onder druk blijven zetten. De gezinsconsumptie zou begin volgend jaar echter iets moeten aantrekken als de inflatie verder afneemt, maar het consumentenvertrouwen blijft laag en de banengroei zou gematigd moeten zijn.

 

Financiële markten: een aangename verrassing in de Verenigde Staten en teleurstellingen in China en Europa

Vanuit het oogpunt van de markt had deze discrepantie tussen positieve economische verrassingen in de Verenigde Staten en teleurstellingen in China en Europa een directe impact op de prestaties van activaklassen. Amerikaanse aandelen zijn sinds het begin van het jaar met 17,6% teruggekeerd, terwijl Europese aandelen met slechts 9,2% zijn gestegen en aandelen uit opkomende landen met 4,1%[5].

De VS profiteerde van een gunstig klimaat, met een sterker dan verwachte economische groei en een gestaag afnemende inflatie, wat Amerikaanse aandelen natuurlijk ondersteunde.

graphique.PNG

 

Markten en asymmetrisch aandelenrisico

Het marktsentiment is aanzienlijk verbeterd sinds het begin van het jaar. Beleggers waren aanvankelijk voorzichtig, maar de excessen van het pessimisme zijn genormaliseerd, vooral in de Verenigde Staten. De markt bevindt zich wat aandelen betreft momenteel in 'neutraal' gebied, maar de risico's lijken nu asymmetrischer op de neerwaartse zijde, wat onze voorzichtige aanpak rechtvaardigt.

Amerikaanse aandelen zouden kunnen blijven profiteren van het huidige gunstige klimaat, hoewel we verwachten dat de economische groei in 2024 zal vertragen, waarbij de lagere inflatie waarschijnlijk zal wegen op de groei van de bedrijfswinsten.

In Europa is de situatie anders. De aandelenwaarderingen zijn aantrekkelijker, maar er is een verbetering van de economische vooruitzichten in 2024 nodig om onze allocatie aan Europese aandelen te verhogen. Opkomende markten, met uitzondering van China, bieden een beter groeimomentum, ondersteund door monetaire versoepeling.


Beleggingsstijl en kansen


Qua stijl geven we de voorkeur aan defensieve sectoren[6] - vooral in Europa, dat het beter doet in deze fase van economische vertraging. We overwegen ook langetermijnthema's zoals de energietransitie en automatisering. Aandelen in deze thema's zouden minder beïnvloed moeten worden door economische cycli en profiteren van de structurele geopolitieke kwesties rond de vermindering van onze impact op het milieu, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de noodzaak om bepaalde activiteiten die bijdragen aan de soevereiniteit van staten te repatriëren.

Ondanks activiteitsindicatoren die wijzen op een vertraging van de economie, vooral in de productiesector, deden cyclische aandelen[7] het beter dan defensieve aandelen, omdat ze anticipeerden op een versnelling van de activiteit, wat niet ons centrale scenario is.

Tegelijkertijd lijkt het ons dat defensieve en kwaliteitsaandelen beter geplaatst zijn om een vertragingscyclus aan te kunnen die gepaard gaat met aanhoudende inflatie; in een dergelijk scenario zal hun koersbepalende kracht cruciaal zijn.

 

Een allocatie naar obligaties die rendement en bescherming bieden

We beschouwen staatsobligaties van ontwikkelde landen als aantrekkelijk, met een geleidelijke toename van de duration[8] van de portefeuille, gezien de diversificatie en bescherming die deze activaklasse biedt. We naderen het einde van de monetaire verkrappingscyclus, maar centrale banken zijn nog steeds zeer voorzichtig.

De korte rente zal waarschijnlijk vrij hoog blijven tot de centrale banken er zeker van zijn dat de inflatievertraging duurzaam is. De langetermijnrente zou zich moeten stabiliseren nu de inflatie onder controle is en de groei vertraagt.

In dit stadium van de cyclus geven we ook de voorkeur aan investment grade bedrijfsobligaties, die aantrekkelijk blijven ondanks de compressie van de spread[9] in 2023. Hoogrentende kredieten worden voorzichtiger.

Met een zwakke maar positieve groei die een recessie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan voorkomt en een onderliggende inflatie die slechts geleidelijk afneemt, zullen centrale banken het zich niet kunnen veroorloven om de financiële voorwaarden tussen nu en het einde van het jaar te versoepelen.

De financiële markten verwerken al een positief scenario van een zachte economische landing, wat de goede prestaties sinds het begin van het jaar rechtvaardigt. Nu de positieve verrassingen grotendeels zijn ingeprijsd, lijkt er weinig ruimte te zijn voor verdere waardestijgingen op de aandelenmarkten.

We positioneren ons liever in de carry activa die het meest waarschijnlijk zullen profiteren van de huidige cyclus, zoals staatsobligaties in ontwikkelde landen en hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties. We zijn voorzichtig met aandelen en geven de voorkeur aan aandelen uit opkomende landen boven Europese aandelen.

 

In het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten en voorspellingen van toekomstige resultaten van een financieel instrument, financiële index, beleggingsstrategie of dienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de resultaten. Als dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is dergelijke informatie afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan deze worden gewijzigd

 

[1] Bron: IMF
[2] Bron : Candriam
[3] Juli 2022
[4] Een verhoging van de rente en een verlaging van de liquiditeit vormen een restrictief beleid, of monetaire verkrapping (in het geval van hoge inflatie of oververhitting van de economie).
[5] Gegevens in euro op 12 september 2023 - bron: Bloomberg
[6] Defensieve sectoren zijn minder gevoelig voor economische trends en daarom veerkrachtiger in het geval van een daling van de macro-economische indicatoren.
[7] Cyclische aandelen, waarvan de prestaties gecorreleerd zijn aan de economische cycli van hun activiteitensectoren.
[8] De duration van een obligatie is de gemiddelde looptijd van de kasstromen gewogen naar hun contante waarde. Hoe hoger de duur, hoe groter het risico.
[9] Verschil tussen het rendement op investment grade obligaties en dat op een niet-risicovolle obligatie

  • Nadège Dufossé, CFA
    Nadège Dufossé, CFA
    Global Head of Multi-Asset, Member of the Executive Committee
  • Florence Pisani, PhD
    Florence Pisani, PhD
    Global Head of Economic Research