Ontmoet de nieuwe rijzende sterren in het sterrenstelsel van opkomende markten

In een landschap dat voortdurend in beweging is en gekenmerkt wordt door geopolitieke spanningen, klimaatverandering en een wereldwijde economische heroriëntatie, tekent zich een duidelijke megatrend af. De groei verschuift geleidelijk naar ontwikkelingslanden buiten China, een verschuiving die nog wordt versterkt door demografische voordelen en een veranderende mondiale economische structuur. Terwijl geopolitieke breuklijnen nearshoring in de hand werken, staan sommige ontwikkelingslanden voor uitdagingen omdat hun ooit voordelige demografie nu risico's met zich meebrengt door de vergrijzing. De transformerende impact van klimaatverandering en AI-gestuurde automatisering maakt de wereldwijde economische vergelijking nog ingewikkelder.

 

De kaarten van de wereldhandel worden opnieuw geschud

De jaren '90 waren getuige van de opkomst van de moderne technologische revolutie, die leidde tot de outsourcing en offshoring van productie naar landen met goedkopere arbeidskrachten en soepelere milieunormen. Het herschikken van toeleveringsketens of "China plus één"-strategieën creëert kansen voor veel andere ontwikkelingslanden, vooral in Mexico, India en Zuidoost-Azië, waar internationale bedrijven zijn begonnen te investeren in alternatieve toeleveringsketens.

Mexico is als vroege winnaar uit de bus gekomen gezien de geografische nabijheid van de VS en is nu al de grootste handelspartner van de VS. In Azië zorgen inspanningen om de toeleveringsketen te diversifiëren voor groei voor productie- en exportgerichte bedrijven in India - in sectoren zoals de farmaceutische, biotechnologische en elektronica-industrie.

 

 

Als we kijken naar het potentieel van elk land om te profiteren van de nieuwe gedecarboniseerde wereldeconomie, moeten we rekening houden met de bevolkingsdynamiek en het vermogen van het land om actief deel te nemen aan de transformatie en nieuwe bronnen van binnenlandse en lokale vraag te benutten.

 

Demografische dividenden neigen in het voordeel van nieuwe leiders in opkomende markten

China heeft vele jaren geprofiteerd van een aanzienlijk percentage werkende mensen in zijn bevolking, maar ondergaat nu een demografische verschuiving naar een vergrijzende bevolking naarmate het land zich ontwikkelt. Om een duidelijker perspectief te krijgen, moeten we rekening houden met verschillende factoren die de toekomstige groei van de vraag beïnvloeden. Ons duurzaamheidsmodel voor soevereine staten biedt extra inzicht in de groeivooruitzichten van elke regio en elk land. Aanpassingen aan de cijfers voor de bevolking in de werkende leeftijd zijn nodig om rekening te houden met arbeidsmarktomstandigheden, waaronder de samenstelling van het geslacht, de arbeidsparticipatie, sectorale profielen en arbeidsomstandigheden. Bovendien strekt de invloed van gezondheidszorgstelsels zich uit tot mensen boven de beroepsbevolking en zeer jonge mensen. Bovendien moet bij de beoordeling van het potentieel rekening worden gehouden met de kwaliteit en de beschikbaarheid van onderwijs. Landen zoals India, Indonesië en Maleisië staan op basis van deze maatstaf gunstiger gepositioneerd voor de toekomst.

 

 

Nieuwe allianties in energietransitie openen groeimogelijkheden voor opkomende markten buiten China

De wereld evolueert naar nieuwe technologieën die de elektrificatie van de wereldeconomie aandrijven, met de nadruk op batterijtechnologie en halfgeleiders. Kritische mineralen zoals lithium, nikkel, kobalt, grafiet en mangaan, essentieel voor EV-batterijen, hebben geconcentreerde toeleveringsketens die voornamelijk worden gedomineerd door Australië en China. Geopolitieke overwegingen en beleid in de VS en de EU zijn erop gericht om de afhankelijkheid van buitenlandse toeleveringsketens te verminderen.

Wat betreft mijnbouw kan diversificatie plaatsvinden, met name in grafiek, waar Europa en Brazilië aanzienlijke reserves hebben. Verbeterde geologische onderzoeken in opkomende markten zijn cruciaal, samen met vooruitgang in recyclagetechnologie. Momenteel domineert China de productie van batterijcellen, maar Korea en Japan spelen stroomafwaarts een belangrijke rol. Met ondersteunend beleid en geopolitieke verschuivingen zullen andere ontwikkelingslanden mogelijk een inhaalslag maken.

De energietransitie tussen de EU en de VS sluit aan bij partnerlanden buiten China en biedt groeimogelijkheden voor andere ontwikkelingslanden. Wetten zoals de EU Critical Materials Act[1] en de US Inflation Reduction Act[2] leggen de basis voor mogelijkheden voor energietransitie in landen als Korea[3], Indonesië en Latijns-Amerika.

 

Regio’s van opkomende markten ex China die centraal staan in de waardeketen van AI-technologie

De wereldwijde toeleveringsketen van halfgeleiders wordt gedomineerd door Taiwan en Zuid-Korea, regio's die sterk vertegenwoordigd zijn in opkomende markten ex-China. Een nader onderzoek van de rijke AI-waardeketen in ontwikkelingslanden onthult hun centrale rol in het leveren van de essentiële infrastructuur voor de wereldwijde AI-goudkoorts, van hotspots voor de productie van halfgeleiders en hardware in Azië tot de opkomst van innovatieve technologieën zoals High Bandwidth Memory en chip-op-wafer-op-substraat. Als gevolg hiervan lijken deze regio's de belangrijkste aanjagers van structurele en technologische ontwikkelingen in de hele toeleveringsketen van AI, wat voor de komende jaren een aanzienlijke groei kan betekenen.

 

 

Kortom, de beleggingskansen in opkomende markten reiken veel verder dan China en bevinden zich op een cruciaal moment. Een gunstige demografische dynamiek, positieve geopolitieke verschuivingen en kansen in de energietransitie en toeleveringsketens van halfgeleiders kunnen deze markten in staat stellen om de wereldwijde groei duurzaam te leiden. Het mag geen verrassing heten dat opkomende markten zoals China de komende jaren naar verwachting de grootste aanjager van wereldwijde groei zullen zijn. De uitvoering en verwezenlijking van deze groeikansen zal bepalend zijn voor hun rol als belangrijke bijdragers aan de wereldwijde economische expansie. Terwijl de wereld naar hen kijkt, moeten deze markten de gelegenheid te baat nemen om de weg te vinden naar duurzame en robuuste groei in het steeds veranderende mondiale economische landschap.

 

 

 

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

 

 

[1] Europese Wet Kritieke Grondstoffen (europa.eu)
[2] Wet op de inflatievermindering, CHIPS wakkeren boom in de bouw aan met Intel, TSM en Samsung als belangrijkste spelers Investor's Business Daily (investors.com)
[3] EU en Republiek Korea - Groen partnerschap (europa.eu)

 • Paulo Salazar
  Head of Emerging Markets Equity
 • Vivek Dhawan
  Vivek Dhawan
  Portfolio Manager / Client Portfolio Manager / Emerging Markets Equity Analyst
 • Kroum Sourov
  Kroum Sourov
  Portfolio Manager, Emerging Market Debt
 • Alfred Sandeman
  Assistant ESG Analyst - Investments and Research