Multi-management: hoe kunnen meerdere stemmen in harmonie zingen?

In Le Nozze di Figaro Akte III sextet bereiken zes stemmen harmonie terwijl ze elk hun individuele partij zingen. Wij vinden een parallel met het mandaat van de multi-manager: ernaar streven de best presterende in elke categorie te selecteren, elk fonds door en door kennen, inclusief de omstandigheden waarin zij het best kunnen presteren, en een unieke portefeuille samenstellen die in elk marktregime alfa tracht te leveren.

Audities houden om de beste solisten in hun categorie te selecteren

Net zoals audities een cruciale eerste stap zijn in het opbouwen van een harmonieus ensemble, begint het opbouwen van een multi-strategieportefeuille met het selecteren van kwaliteitsexpertise. Wij menen dat een goede diversificatie wordt bereikt door een selectie van 30 tot 35 beheerders. Om een portefeuille voor alle seizoenen samen te stellen die in alle marktregimes kan presteren, moeten beleggers volgens ons binnen elke activaklasse verschillende onderliggende strategieën selecteren, die elk een specifiek risico-rendementsprofiel hebben:

 • Binnen vastrentende waarden, relatieve waardestrategieën op micro- en macroniveau. Terwijl de eerste bedoeld zijn om scheeftrekkingen binnen dezelfde rentecurve te exploiteren en zo op termijn regelmatige rendementen op te leveren, zijn de laatste bedoeld om te profiteren van directionele posities via opties.
 • Globale macrostrategieën willen inspelen op markttrends in volatiele markten. Wij selecteren graag beheerders met vaardigheden in één of meerdere activaklassen: vastrentende waarden, aandelen, valuta's.
 • Long-short aandelen: wij geven de voorkeur aan sectorspecialisten met een neutrale of lage marktblootstelling. Zij streven naar alfa op zowel long- als shortposities; ze floreren vooral in richtingloze markten met sectordispersie.
 • Kwantitatieve strategieën: wij selecteren beheerders met verschillende beleggingstechnieken: statistische aandelenarbitrage, volatiliteitsarbitrage, trendvolgend.
 • Bedrijfsobligatiestrategieën worden gewoonlijk naar boven bijgesteld wanneer de strategie een rendement biedt dat vergelijkbaar is met dat van aandelen zonder hefboomwerking, maar met een betere asymmetrie
 • Event-driven heeft een meer opportunistische rol in de portefeuille omdat de strategie sterk afhankelijk is van marktomgevingen zoals een sterke M&A cyclus en stabiele regelgeving.

Het due diligence-proces moet zeer gedisciplineerd zijn en in de loop der jaren worden bijgesteld. Naast de gebruikelijke operationele aspecten (soliditeit van de structuur van het partnerschap, operationele structuur, kwaliteit van het team, risicobeheer) moet ook een diepgaand inzicht in de strategie worden gegeven: in welke omstandigheden zal de strategie het beste rendement opleveren, of juist problemen opleveren? Wij vinden dat we moeten proberen zoveel mogelijk tijd door te brengen met de beheerders, waarbij we zowel financiële als zachte vaardigheden analyseren: persoonlijkheid, communicatie, temperament. We moeten begrijpen hoe de beheerder zal reageren in moeilijke markten, en of hij meedoet voor een home-run of voor de lange termijn. Zoals Duke Ellington zei: "de wijze muzikanten zijn zij die spelen wat zij kunnen beheersen". Zoals een dirigent voor elke partij de beste stem kiest, zo moeten wij voor elke marktomgeving weten welke beheerders het best zullen presteren.

De beste solisten vormen niet altijd het beste ensemble. Het is belangrijk te begrijpen hoe zij op elkaar inwerken

De beste individuele talenten aannemen is geen garantie voor succes; hen goed laten samenwerken is belangrijker. Net zoals de componist deze sopraan en die bariton zou selecteren om alchemie te creëren voor een specifieke rol, beoogt de multi-manager de beste combinatie van beheerders te selecteren om de beoogde risico/rendementsdoelstelling te bereiken.

Van de instrumenten die beschikbaar zijn voor portefeuilleconstructie en -bewaking zijn stresstests en correlatieanalyses instrumenten om de risicospreiding te controleren en de bijdragen van strategieën aan risico en rendement in de tijd te bewaken, terwijl ook de thematische blootstelling wordt bewaakt. Een absolute return-benadering streeft naar stabiele rendementen in alle marktomstandigheden. Stabiliteit wordt verkregen door diversificatie, om overgeconcentreerde inzetten en verborgen correlaties te vermijden. In onze portefeuille vertoont twee derde van de strategieën een onderlinge correlatie van minder dan 0,25[1].

Bijvoorbeeld: in het vastrentende luik presteren globale macrostrategieën doorgaans het best in ontwrichte markten met trends, terwijl macrofondsen voor relatieve waarde een zeer convex profiel bieden waarmee marktveranderingen, zelfs plotselinge en bruuske, kunnen worden opgevangen. In het aandelenluik: wij zoeken naar spreiding over sectoren en selecteren daarom in sectoren gespecialiseerde long/short-beheerders met kleine directionele klemtonen ten opzichte van de markt.

6-month rolling P&L of two underlying strategies

Onze belangrijkste succesfactor: ervaring

In de afgelopen twintig jaar hebben wij een eigen database opgebouwd die moeilijk te repliceren is. Ervaring is essentieel om in alle marktomgevingen te navigeren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is voor beleggers om in de loop der jaren consistent te presteren, beter te presteren dan de markt en de indexen in neergaande jaren en te marktgebeurtenissen het hoofd te bieden. We denken aan de verkoopgolf van groei tegen waarde in het tweede en derde kwartaal van 2021, en de inflatievrees in het vierde kwartaal van 2021, die werkelijkheid werd met de Oekraïne-oorlog in februari 2022.

Wat maakt een goede muzikant? Talent is goed voor 20% en werk en ervaring voor 80%. Met onze twintig jaar beleggingservaring en ons zeer stabiele team hebben we een ensemble opgebouwd dat in staat is de meest uitdagende opera's te spelen.

------

Aan alle beleggingsstrategieën zijn risico's verbonden, waaronder het risico van kapitaalverlies De belangrijkste risico's van onze strategie zijn: Risico van kapitaalverlies, aandelenrisico, renterisico, grondstoffenrisico, kredietrisico, hoog rendementsrisico, valutarisico, liquiditeitsrisico, derivatenrisico, tegenpartijrisico, modelleringsrisico, arbitragerisico, volatiliteitsrisico, opkomende marktenrisico, hefboomrisico, indexleveranciersrisico, duurzaamheidsrisico  

Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het duurzaamheidsrisico kan eigen zijn aan de emittent, afhankelijk van zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.

in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

------

[1] Bron Candriam, CWA Alphamax cross correlatiestrategieën eind november 2022.

 • Maïa Ferrand
  Maïa Ferrand
  Co-Head of External Multi-Management
 • Jean-Gabriel Nicolay
  Jean-Gabriel Nicolay
  Co-Head of External Multi-Management

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox