Informatie over de bescherming van persoonsgegevens van klanten van Candriam

Datum laatste update: Juni 2023

 1. Algemene bepaling
  • Candriam, commanditaire vennootschap op aandelen (maatschappelijke zetel: Serenity - Bloc B, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxemburg), haar filialen, dochterondernemingen en Candriam Zwitserland (maatschappelijke zetel: Rue du 31 décembre 40-42, CH-1207 Genève, Zwitserland) ("Candriam" of "wij" of "onze"), verbinden zich ertoe de persoonsgegevens (de "Persoonsgegevens") van haar klanten te respecteren. 
  • Candriam is eigenaar en exploitant van de website https://www.candriam.com.
  • Deze informatieve kennisgeving (de "Kennisgeving") zet de principes uiteen op basis waarvan Candriam Persoonsgegevens verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om ons standpunt en onze praktijken met betrekking tot de behandeling van Persoonsgegevens te begrijpen.
  • Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Inclusief onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 (hierna de “AVG”), de Dubai International Financial Centre Data Protection Law (DPL) en de Zwitserse Federale Wet Gegevensbescherming, gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd en voor zover van toepassing) treedt Candriam op als "verwerkingsverantwoordelijke" van uw Persoonsgegevens.
  • Candriam Zwitserland heeft Candriam, Société en commandite par actions, met maatschappelijke zetel te Serenity - Bloc B, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen Luxemburg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B 37647, aangewezen als haar vertegenwoordiger in de Europese Unie voor de toepassing van de AVG.
  • Door de diensten/site van Candriam te gebruiken, erkent u dat u deze Kennisgeving zorgvuldig hebt gelezen en zonder voorbehoud hebt aanvaard. U erkent dat u de doeleinden en de grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens begrijpt. U erkent dat voortgezet gebruik zal worden beschouwd als voortgezette toestemming.
  • U kunt ons op elk gewenst moment laten weten dat u uw toestemming intrekt door een e-mail te sturen naar het e-mailadres aan het einde van deze Kennisgeving.
  • Houd er rekening mee dat wij cookies of soortgelijke technologieën kunnen gebruiken als onderdeel van onze diensten/site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die bepaalde informatie en soms Persoonsgegevens bevatten. Candriam gebruikt deze cookies in overeenstemming met haar Cookiebeleid. U kunt ons Cookiebeleid bekijken via de volgende link: Juridische informatie.

  In geval van twijfel over de interpretatie van deze Kennisgeving, heeft de Franstalige versie voorrang op de andere versies.

 2. Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
  • Candriam verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van Persoonsgegevens over u op voorwaarde dat deze gegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Deze Persoonsgegevens zijn de volgende:
   • De informatie die u ons geeft:
    • Wanneer u informeert naar de mogelijkheden of diensten van Candriam (ook wanneer u dit namens uw werkgever doet), behouden wij ons het recht voor uw Persoonsgegevens te verwerken, waaronder uw naam, geslacht, postadres, persoonlijk of zakelijk e-mailadres, persoonlijk of zakelijk telefoonnummer, financiële informatie, beschrijving, foto, identiteitsdocumenten (waaronder uw paspoort of identiteitskaart), beroep, burgerlijke staat en informatie over uw personen ten laste of rechtverkrijgenden;
    • U en/of uw werkgever kunnen ons informatie over u verstrekken tijdens onze controle van uw werkgever, wanneer u een formulier op onze site invult, of wanneer u met ons communiceert per telefoon, e-mail, andere elektronische middelen of schriftelijk. Dit kan informatie omvatten die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt op onze site, wanneer u zich abonneert op een van onze diensten of onderzoeken, wanneer u zoekt op onze site, wanneer u informatie aanvraagt, wanneer u informatie of inhoud invoert op onze site, wanneer u een probleem op onze site meldt of informatie aanvraagt via onze site. Deze informatie omvat uw naam, e-mailadres, geslacht, beroep, postadres, telefoonnummer en faxnummer;
    • Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een fysiek of digitaal evenement georganiseerd door Candriam voor sociale en amusementsdoeleinden ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, dan kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, geslacht, postadres, persoonlijk of zakelijk e-mailadres;  
    • Tijdens gesprekken of vergaderingen met Candriam kunnen sommige discussies worden opgenomen.
   • De informatie die we over u verzamelen: bij elk bezoek aan onze site behouden wij ons het recht voor om automatisch de volgende informatie te verzamelen:
    • Technische informatie, waaronder het Internet Protocol ("IP") adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, het type en de versie van de browser die u gebruikt, de instellingen van de tijdzone, locatiegegevens, types en versies van plug-ins in uw browser, besturingssysteem en platform;
    • Informatie over uw bezoeken, waaronder de volledige volgorde (URL) van verzoeken of klikken op deze site (inclusief datum en tijd); de producten, diensten of vragen die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, de tijd die op elke pagina is doorgebracht, informatie over interacties tussen pagina's (scrollen, klikken, muisaanwijzer) en methoden die zijn gebruikt om een pagina te verlaten, en de telefoonnummers die zijn gebruikt om ons te bellen.
   • Informatie uit andere bronnen:
    • Wij kunnen informatie over u ontvangen wanneer u een van de sites die wij beheren of diensten die wij aanbieden gebruikt;
    • Wij maken deel uit van een groep ondernemingen die fondsen beheren en andere financiële diensten verlenen. Wij zullen u informeren wanneer u diensten aanvraagt waarbij een of meer van onze dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen betrokken zijn, aangezien zij ons informatie over u kunnen verstrekken die nodig is om de dienst te verlenen;
    • Wij werken nauw samen met derden (banken, financiële instellingen, zakenpartners, juridische en andere adviseurs, technische contractanten, leveranciers van statistische diensten, dienstverleners voor het ophalen van informatie) die ons informatie over u kunnen verstrekken;
    • Informatie van derden: wanneer wij informatie verstrekken over iemand anders dan u, bijvoorbeeld andere werknemers van uw werkgever of mensen die u vergezellen naar fysieke of digitale evenementen die Candriam organiseert voor sociale en amusementsdoeleinden ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, moet u ervoor zorgen dat zij begrijpen hoe hun informatie zal worden gebruikt en dat zij u toestemming hebben gegeven om deze aan ons bekend te maken zodat wij en onze dienstverleners deze kunnen gebruiken.

 3. Doeleinden van de verwerking 
  • De rechtsgrondslagen voor onze verwerkingsactiviteiten van Persoonsgegevens zijn vastgesteld binnen de strikte grenzen van de doeleinden en voorwaarden van de artikelen 6, 9 en 10 AVG. Indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of een gerechtvaardigd belang, hebt u de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. Dit bezwaar moet per e-mail naar het aan het einde van deze kennisgeving vermelde e-mailadres worden gestuurd.
  • Candriam verzamelt, gebruikt en verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   • Verzameling en verwerking bij bepaalde gelegenheden, waaronder, zoals hierboven vermeld, wanneer dit nodig is om u informatie te verstrekken over producten, diensten of evenementen die voor u of uw werkgever van belang kunnen zijn;
   • Om een contract met u aan te gaan. Dit is met name het geval voor de uitvoering van uw investering in een fonds van Candriam, voor de verificatie van uw identiteit of om u diensten te verlenen;
   • Als de wet ons daartoe verplicht. Dit is het geval wanneer wij wettelijk verplicht zijn bepaalde controles uit te voeren of wanneer wij een verzoek ontvangen van een gerechtelijke of overheidsinstantie.
  • Wij verwerken uw Persoonsgegevens wanneer dit is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Candriam, haar dochterondernemingen en/of filialen bij het beheer en de marketing van hun bedrijf die door Candriam niet in strijd worden geacht met de belangen, vrijheden, rechten en grondrechten van haar Klanten (gezien het feit dat wanneer Candriam bepaalde verwerkingen niet kan uitvoeren, de gevolgen voor haar bedrijf groot kunnen zijn en de geïdentificeerde risico's op schade aan de belangen van het individu zich waarschijnlijk niet zullen voordoen). Mochten deze risico's zich voordoen, dan heeft Candriam voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen om de gevolgen ervan te beperken. In het bijzonder:
   • Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie om de fondsen van Candriam en onze activiteiten optimaal te beher;
   • Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om de zakelijke en juridische informatie van onze klanten en investeerders te controleren. Het doel is hun activiteiten en hun situatie met betrekking tot hun investeringen en de door ons verleende diensten te beoordelen;
   • Wij controleren het gebruik van onze websites en gebruiken uw Persoonsgegevens om onze diensten en websites beter te controleren, te verbeteren en te beschermen, zowel online als offline;
   • Wij controleren de rekeningen van onze beleggers om fraude, terrorisme, verkeerde voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
   • Wij zullen uw Persoonsgegevens gebruiken in verband met juridische claims, om naleving te verzekeren, om te voldoen aan toepasselijke regelgeving, of in verband met onderzoeken, indien nodig (wij zullen dergelijke informatie ook bekendmaken in verband met juridische procedures of rechtszaken);
   • Wij gebruiken uw Persoonsgegevens of de Persoonsgegevens van uw metgezellen in verband met de organisatie van fysieke of digitale evenementen voor sociale en amusementsdoeleinden ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten.

 4. Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens
  • Uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan:
   • Dochterondernemingen, bijkantoren en/of filialen;
   • Vertrouwde derden zoa:
    • Juridische of andere adviseurs, consultants en andere professionele deskundigen, eisers, correspondenten, onderzoekers, leveranciers en dienstverleners van elk van de bovengenoemde entiteiten en elk van de met hen verbonden ondernemingen;
    • Zakelijke partners, leveranciers, onderaannemers met als enig doel een contract met hen, met u of met uw werkgever uit te voeren. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze werknemers uw Persoonsgegevens beschermen en zich bewust zijn van hun verplichtingen inzake gegevensbeveiliging;
    • Statistische dienstverleners en dienstverleners voor het ophalen van informatie die ons helpen onze site te verbeteren en te optimaliseren;
    • De bevoegde gerechtelijke en administratieve autoriteiten of andere bij wet of andere toepasselijke regelgeving gemachtigde autoriteiten;
   • Derden:
    • Wanneer wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij ons het recht voorbehouden uw Persoonsgegevens bekend te maken aan de potentiële verkoper of koper;
    • Wanneer een derde partij Candriam, de activiteiten of activa van Candriam overneemt, in welk geval de gegevens die Candriam over haar gebruikers, leveranciers of klanten bewaart, tot de overgedragen activa zullen behoren;
    • In het geval dat wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om contracten uit te voeren; of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Candriam, onze gebruikers, klanten of anderen te beschermen;
    • Ter voorkoming van criminaliteit of ter bescherming tegen fraude.
  • Deze verstrekking van Persoonsgegevens vindt alleen plaats in het kader van de rechtsgrondslag die voor de betrokken verwerking van Persoonsgegevens wordt gebruikt, met contractuele garanties voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens..

 5. Promotiemateriaal
  • Wij kunnen u of vertrouwde derden die namens ons optreden per e-mail of andere elektronische of postmiddelen benaderen met informatie over producten, diensten of evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, kunt u aangeven of u ermee instemt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie over dergelijke producten, diensten of evenementen toe te sturen.
  • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door per e-mail contact met ons op te nemen op het adres aan het einde van deze Kennisgeving. 

 6. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens 
  • Sommige dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van Candriam en bepaalde derden aan wie Candriam uw Persoonsgegevens kan bekendmaken of delen (zoals hierboven beschreven) zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving niet eenzelfde niveau van bescherming van Persoonsgegevens biedt als in uw eigen land.
  • Om een passende bescherming van dergelijke doorgiften te waarborgen, maakt Candriam gebruik van door de Europese Commissie erkende doorgiftemechanismen, die de passende uitvoering van door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 46, lid 2 AVG goedgekeurde modelcontractbepalingen kunnen omvatten. Voor een kopie van het overdrachtsmechanisme kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres aan het einde van deze kennisgeving.
  • Wij nemen maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of vernietiging, onbevoegde toegang.
  • Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de Persoonsgegevens die u ons via onze website toezendt niet garanderen. Elke overdracht gebeurt onder uw verantwoordelijkheid. Zodra uw Persoonsgegevens door onze diensten zijn ontvangen, worden er strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 7. Bewaring van uw persoonsgegevens
  • Candriam zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de in deze Kennisgeving vermelde doeleinden te vervullen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd. Voor meer informatie over de opslag van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het aan het einde van deze Kennisgeving vermelde e-mailadres. 

 8. Uw rechten
  • Tenzij anders bepaald in de AVG of een andere wettelijke bepaling, heeft u als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens:
   • Inzage: U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat Persoonsgegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en om toegang te krijgen tot die Persoonsgegevens en om een reeks aanvullende informatie te ontvangen, zoals het doel van de verwerking, de betrokken categorieën Persoonsgegevens, enz. U hebt het recht om een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Er bestaan uitzonderingen op dit recht. De toegang tot uw Persoonsgegevens kan u geweigerd worden indien, bijvoorbeeld, het ter beschikking stellen ervan aan u de onthulling van Persoonsgegevens van een derde partij zou inhouden, of indien het ons bij wet verboden is dergelijke informatie te onthullen. Neem contact met ons op via het e-mailadres onderaan deze Kennisgeving. 
   • Rectificatie: Wij streven ernaar uw Persoonsgegevens actueel te houden en de juistheid en volledigheid ervan te waarborgen. U kunt contact met ons opnemen via het aan het einde van deze Kennisgeving vermelde e-mailadres om ons op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden of wijzigingen in uw Persoonsgegevens, zodat wij uw Persoonsgegevens kunnen bijwerken.
   • Intrekken: U hebt het recht om uw eerdere toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres aan het einde van deze Kennisgeving.
   • Bezwaar: In sommige gevallen hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
   • Beperking: In sommige gevallen hebt u ook het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te laten beperken.
   • Wissing: In sommige gevallen hebt u ook het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen.
   • Overdraagbaarheid: U hebt het recht te verzoeken dat een deel van uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan u of aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke wordt verstrekt.
   • Klacht: Indien u van mening bent dat uw rechten op bescherming van uw Persoonsgegevens zijn geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of een vordering in te stellen bij een rechtbank.
  • Er zijn uitzonderingen op deze rechten, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn uw Persoonsgegevens te blijven verwerken.
  • U wordt in kennis gesteld van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
  • Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres dat aan het einde van deze Kennisgeving is vermeld. Dit verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en, indien van toepassing, de redenen daarvoor.
  • Wij zullen u onmiddellijk van de ontvangst van dit verzoek op de hoogte brengen. Als het verzoek geldig is, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk 1 maand na ontvangst van het verzoek inwilligen. Zo niet, dan zullen wij u binnen een maand na ontvangst van de aanvraag de redenen voor weigering meedelen.
  • Wanneer wij u om Persoonsgegevens vragen, zullen wij trachten duidelijk te maken of dit noodzakelijk is om de relevante producten en diensten aan u of uw werkgever te leveren of dat dit optioneel is.

 9. Vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens
  • Als u vragen heeft over deze Kennisgeving of als u wilt: (i) toegang, overdracht, bezwaar, annulering, herziening, correctie of verzoek om verwijdering of beperking van de toegang tot uw Persoonsgegevens; (ii) enig ander verzoek; of (iii) een probleem in verband met Persoonsgegevens, neem dan contact op met DPO[@]candriam.com.
  • Hoewel Candriam hoopt alle vragen van klanten te beantwoorden, hebt u bij onopgeloste problemen ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. De bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming is de toezichthoudende autoriteit in het land waar Candriam actief is.
  • 9.3    Een volledige lijst van onze dochterondernemingen en verbonden ondernemingen is beschikbaar via de volgende link: Juridische Informatie

 10. Wijziging van deze Kennisgeving 
  • Candriam behoudt zich het recht voor deze Kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen van deze kennisgeving zullen worden gepubliceerd op de webpagina Candriam Privacyverklaring. Controleer de site regelmatig op eventuele updates of wijzigingen. Indien wij wezenlijke veranderingen in deze Kennisgeving aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en uw toestemming vragen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

 

 

Informatie over de bescherming van de persoonsgegevens van externe Leveranciers en adviseurs van Candriam

Datum laatste update: Juni 2023

 

Inleiding

Candriam, commanditaire vennootschap op aandelen (maatschappelijke zetel: Serenity - Bloc B, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxemburg), haar bijkantoren, dochterondernemingen en Candriam Zwitserland (maatschappelijke zetel: rue du 31 décembre 40-42, CH-1207 Genève, Zwitserland) ("Candriam" of "wij" of "onze") verplichten zich tot het respecteren van de persoonsgegevens (de "Persoonsgegevens") van dienstverleners, externe adviseurs en contactpersonen van onze leveranciers (de "Aanbieders") die zij verzamelen in het kader van de diensten die zij aan Candriam verlenen (de "Diensten").

Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Inclusief onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 (hierna de “AVG”), de Dubai International Financial Centre Data Protection Law (DPL) en de Zwitserse Federale Wet Gegevensbescherming, gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd en voor zover van toepassing) treedt Candriam op als "verantwoordelijke voor de verwerking" van uw Persoonsgegevens.

Candriam Zwitserland heeft Candriam, commanditaire vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te Serenity - Bloc B, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen Luxemburg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B 37647, aangewezen als haar vertegenwoordiger binnen de Europese Unie voor de toepassing van de AVG.

De Persoonsgegevens van de Aanbieders worden verwerkt en opgenomen in personeelsbestanden/systemen die door Candriam worden beheerd met het oog op het beheer van de dienstverleningsrelatie en zoals verder beschreven in deze informatieve kennisgeving (de "Kennisgeving ").

Door eenvoudigweg diensten aan Candriam te verlenen na ontvangst van deze informatieve kennisgeving, erkent u dat u deze kennisgeving zorgvuldig hebt gelezen en zonder voorbehoud hebt aanvaard. U erkent tevens dat u de doeleinden en de grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens begrijpt. U erkent dat voortgezet gebruik zal worden beschouwd als voortgezette toestemming.

In geval van twijfel over de interpretatie van deze Kennisgeving, heeft de Franstalige versie voorrang op de andere versies.

 

 1. Verzameling van persoonsgegevens bij dienstverleners
  • Candriam verzamelt en verwerkt de volgende categorieën Persoonsgegevens over de Dienstverleners op voorwaarde dat deze gegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
   • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, moedertaal, nationaliteit, geluids-/stemopname;
   • Contactgegevens: zakelijk e-mailadres, mobiel/vast (zakelijk) telefoonnummer; Persoonlijk e-mailadres en mobiel/vast telefoonnummer kunnen in uitzonderlijke omstandigheden (bijv. om dwingende gezondheidsredenen) worden verzameld;
   • Beroepsgegevens: werkgever, functie, beloning (voor natuurlijke personen).
 2. Doeleinden van de verwerking
  • De rechtsgronden voor onze verwerkingsactiviteiten van Persoonsgegevens zijn vastgesteld binnen de strikte grenzen van de doeleinden en voorwaarden van de artikelen 6, 9 en 10 van de AVG.  Indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of een gerechtvaardigd belang, hebt u de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. Dit bezwaar moet per e-mail naar het aan het einde van deze kennisgeving vermelde e-mailadres worden gestuurd.
  • Candriam verzamelt, gebruikt en verwerkt Persoonsgegevens van Dienstverleners voor de volgende doeleinden: 
   • Toegangs- en faciliteitenbeheer;
   • Beheer en controle van de werkrelatie;
   • Naleving van het beleid en de procedures van Candriam en van de wettelijke en reglementaire vereisten;
   • Risicobeheer;
   • Governance;
   • Beveiliging en bedrijfscontinuïteitsplanning;
   • Levering en beheer van IT-diensten en ondersteuning.
  • Candriam kan ook, in bepaalde omstandigheden (waaronder dwingende situaties in verband met gezondheid), Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken voor de volgende doeleinden: i) de organisatie van fysieke en/of digitale evenementen in verband met de Diensten, de verzending van elk element in verband met de organisatie van dergelijke evenementen naar het persoonlijke adres van de Aanbieder (bv. lunchbox, aperobox) en ii) de verwezenlijking van elk ander doel dat rechtstreeks verband houdt met het hierboven vermelde doel. 
  •  Sommige van deze doeleinden houden rechtstreeks verband met het beheer van de arbeidsverhouding en/of de uitvoering van de Diensten, zodat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Andere kunnen voldoen aan de legitieme belangen van Candriam en haar dochterondernemingen en/of filialen bij het beheer en de marketing van hun activiteiten die door Candriam niet in strijd worden geacht met de belangen, vrijheden, rechten en grondrechten van haar Aanbieders (aangezien de gevolgen voor haar activiteiten groot kunnen zijn als Candriam bepaalde verwerkingen niet kan uitvoeren en de vastgestelde risico's op schade aan de belangen van het individu zich waarschijnlijk niet zullen voordoen). Mochten deze risico's zich voordoen, dan heeft Candriam voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen om de gevolgen ervan te beperken.

 3. Openbaarmaking van persoonsgegevens van dienstverleners
  • Een beperkt aantal personen binnen de HR, Legal, Compliance, Finance, Accounting, IT, Marketing, IT Helpdesk en bepaalde managers zullen toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de Dienstverleners wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van de arbeidsrelatie. 
  • Candriam kan beperkte Persoonsgegevens over Aanbieders delen met haar dochterondernemingen en/of filialen via directories, badge activering, need-to-know gebruik, zakelijke of IT ondersteunende toepassingen en business continuity/disaster recovery vereisten. Candriam heeft bij haar gelieerde ondernemingen passende waarborgen ingevoerd om de openbaarmaking van persoonsgegevens van de dienstverleners te beveiligen.
  • Candriam kan ook Persoonsgegevens van de Aanbieders bekendmaken aan overheidsinstellingen en regelgevende instanties, rechtbanken en andere tribunalen en overheidsinstanties voor zover dit vereist of toegestaan is door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.
  • Deze verstrekking van Persoonsgegevens vindt alleen plaats in het kader van de rechtsgrondslag die wordt gebruikt voor de verwerking van de betrokken Persoonsgegevens, met contractuele garanties voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens.

 4. Internationale transfer van persoonsgegevens door dienstverleners
  • Sommige dochterondernemingen en/of filialen van Candriam waarmee Candriam Persoonsgegevens deelt, bevinden zich in landen buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving niet voorziet in een niveau van bescherming van Persoonsgegevens dat vergelijkbaar is met dat van het land van herkomst.
  • Indien nodig kan Candriam de Persoonsgegevens van de Dienstverleners ook delen met bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie.
  • Om een adequate bescherming van deze overdrachten te waarborgen, maakt Candriam gebruik van door de Europese Commissie erkende transfermechanismen zoals voorzien inde door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de AVG. Om een kopie van het overdrachtsmechanisme te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres aan het einde van deze kennisgeving.

 5. Bewaring van persoonsgegevens van aanbieders
  • Candriam zal persoonsgegevens van de dienstverleners niet langer opslaan dan nodig is om de in deze Verklaring genoemde doeleinden te vervullen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd. Voor meer informatie over de opslag van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via het op het einde van deze mededeling vermelde e-mailadres. 

 6. Uw rechten
  • Tenzij anders bepaald in de AVG of een andere wettelijke bepaling, hebben Aanbieders als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot het gebruik van hun Persoonsgegevens:
   • Toegang: U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat Persoonsgegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en om toegang te krijgen tot die Persoonsgegevens en om een reeks aanvullende informatie te ontvangen, zoals het doel van de verwerking, de betrokken categorieën Persoonsgegevens, ... U hebt het recht om een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Er bestaan uitzonderingen op dit recht. U kan de toegang tot uw Persoonsgegevens worden geweigerd indien, bijvoorbeeld, de ter beschikking stelling ervan aan u de onthulling van Persoonsgegevens van een derde partij zou inhouden, of indien het ons bij wet verboden is dergelijke informatie te onthullen. Neem contact met ons op via het e-mailadres onderaan deze kennisgeving.
   • Juistheid: Wij streven ernaar uw Persoonsgegevens actueel te houden en de juistheid en volledigheid ervan te waarborgen. U kunt contact met ons opnemen via het aan het einde van deze Verklaring vermelde e-mailadres om ons op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden of wijzigingen in uw Persoonsgegevens, zodat wij uw Persoonsgegevens kunnen bijwerken.
   • Intrekken: U heeft het recht om uw eerdere toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres aan het einde van deze kennisgeving.
   • Bezwaar: In sommige gevallen hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
   • Beperking: In sommige gevallen hebt u ook het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te laten beperken.
   • Schrapping: In sommige gevallen hebt u ook het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen.
   • Overdraagbaarheid: U hebt het recht te verzoeken dat een deel van uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan u of aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke wordt verstrekt.
   • Klacht: Indien u van mening bent dat uw rechten op bescherming van uw Persoonsgegevens zijn geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of een vordering in te stellen bij een rechtbank.
  • Er zijn uitzonderingen op deze rechten, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn uw Persoonsgegevens te blijven verwerken.
  • U wordt in kennis gesteld van elke rechtzetting of schrapping van Persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
  • Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres dat aan het einde van deze kennisgeving is vermeld. Dit verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en, indien van toepassing, de redenen daarvoor.
  • Wij zullen u onmiddellijk van de ontvangst van dit verzoek op de hoogte brengen. Als het verzoek geldig is, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk 1 maand na ontvangst van het verzoek inwilligen. Zo niet, dan zullen wij u binnen een maand na ontvangst van de aanvraag de redenen voor weigering meedelen.
  • Wanneer wij u om Persoonsgegevens vragen, zullen wij trachten duidelijk te maken of dit noodzakelijk of facultatief is.
  • U bent verplicht Candriam op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in de Persoonsgegevens. 

 7. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders
  • Als u vragen heeft over deze kennisgeving of als u wilt: (i) toegang, overdracht, bezwaar, annulering, herziening, correctie of verzoek om verwijdering of beperking van de toegang tot uw Persoonsgegevens; (ii) enig ander verzoek; of (iii) een probleem in verband met Persoonsgegevens, neem dan contact op met: DPO[@]candriam.com.
  • Hoewel Candriam hoopt alle vragen van externe Leveranciers en adviseurs te beantwoorden, heeft u bij onopgeloste problemen ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. De bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming is de toezichthoudende autoriteit in het land waar Candriam actief is. 
  • Een volledige lijst van onze dochterondernemingen en bijkantoren is beschikbaar op: Juridische informatie

 8. Wijziging van deze mededeling 
  • Candriam behoudt zich het recht voor deze mededeling te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen van deze kennisgeving zullen worden gepubliceerd op de webpagina Candriam Privacyverklaring. Controleer de site regelmatig op eventuele updates of wijzigingen. Indien wij wezenlijke veranderingen in deze Mededeling aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en uw toestemming vragen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist. 

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox