Volle gas vooruit

Europese aandelen: Largecaps nemen de leiding  

De wereldwijde aandelenmarkten gingen fors hoger na een aarzelend begin van het jaar. Sterke resultaten voor het vierde kwartaal in de VS en een veerkrachtige wereldeconomie waren de belangrijkste drijfveren achter de rally op de aandelenmarkt. Ondertussen zorgden de hardnekkige inflatiecijfers ervoor dat de verwachte renteverlagingen verder het jaar uitliepen en dat de langetermijnrente bijna overal ter wereld steeg.

Los daarvan zijn de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne nog lang niet opgelost, maar ze hadden niet echt een impact op het marktsentiment.

Europese aandelen hebben de afgelopen vier weken goed gepresteerd, vooral dankzij large-cap bedrijven die het beter bleven doen dan small-caps sinds het vorige Equity Committee vier weken geleden. Dat is niet meteen een verrassing, aangezien de PMI van Europa, hoewel beter dan verwacht, onder de 50 bleef, het niveau dat groei scheidt van krimp.

Vanuit sectorperspectief presteerden de cyclische sectoren aanzienlijk beter dan de bredere markt. Duurzame consumptiegoederen waren de grootste outperformer in de afgelopen weken, gevolgd door financials, materials en industrials. Ook informatietechnologie bleef het goed doen. Wat de defensieve sectoren betreft, springt de gezondheidszorg eruit met een outperformance ten opzichte van de bredere markt, terwijl andere defensieve sectoren, zoals niet-duurzame consumentengoederen en nutsbedrijven duidelijk achterbleven. 

 

Winstverwachtingen en waarderingen

Ondertussen loopt het resultatenseizoen stilaan ten einde, nu 70% van de Europese bedrijven de afgelopen weken hun winstcijfers voor het vierde kwartaal rapporteerden. In tegenstelling tot de VS was de winstgroei negatief in Europa (-11% op jaarbasis). Grondstoffensectoren waren een belangrijke rem op de winstontwikkeling en ook cyclische sectoren deden het slecht met negatieve winstgroei voor industrie, materialen en consumentenelektronica.

Toekomstgericht gaan de consensusverwachtingen uit van 5% winstgroei in de komende twaalf maanden. Energie en vastgoed behoren tot de belangrijkste sectoren die de verwachte winst omlaag slepen, terwijl materialen, industrie en gezondheidszorg deel uitmaken van de sectoren met de hoogste verwachte winstgroei in de komende twaalf maanden.

Zelfs met die gematigde winstgroei zien de Europese aandelenmarkten er heel aantrekkelijk uit. Ze noteren nog steeds aan de onderkant van hun historische vork als we kijken naar de koers-winstverhouding op 12 maanden van minder dan 13.

 

Comfortabel met defensieve klemtoon

In dit verband zijn wij ervan overtuigd dat het zinvol blijft om een evenwichtige aanpak met een defensieve inslag te handhaven. We hebben de afgelopen weken geen structurele wijzigingen aangebracht in onze sectorallocatie omdat we ons nog steeds comfortabel voelen met onze positieve rating van de defensieve gezondheidszorgsector (hoge zichtbaarheid, profiteert van toenemende M&A-activiteit en aantrekkelijke waardering in een omgeving van vertragende economische groei).

We handhaafden ook onze +2 op de sector basisconsumptiegoederen met een voorkeur voor voedingsmiddelen & dranken en huishoudelijke & persoonlijke producten die aantrekkelijk gewaardeerd zijn en zouden kunnen profiteren van de afzwakking van het negatieve sentiment rond het GLP1-verhaal en de stabilisering van de langetermijnrente.

 

Aandelen VS: markten gesteund door veerkrachtige economische cijfers en sterke resultaten

De Amerikaanse aandelenmarkten bleven het de afgelopen weken goed doen, gestimuleerd door veerkrachtige economische cijfers en robuuste bedrijfsresultaten. Tegelijkertijd blijven beleggers optimistisch over een mogelijke renteverlaging door de Federal Reserve voor de zomer.

 

Groei leidt Amerikaanse markt

Groeiaandelen blijven de Amerikaanse aandelenmarkten sinds begin februari hoger leiden en we zijn getuige van de recente relatieve outperformance van small- en midcaps.

Vanuit sectorperspectief was er geen duidelijk onderscheid tussen cyclische en defensieve sectoren. Informatietechnologie bleef het goed doen, terwijl materialen, nutsbedrijven, energie en industrie de sterkste outperformers van de afgelopen weken waren. Duurzame consumptiegoederen, basisconsumptiegoederen en gezondheidszorg presteerden minder goed dan de bredere markt.

 

Goed resultatenseizoen

Ondertussen is het winstseizoen ten einde, want bijna alle Amerikaanse bedrijven rapporteerden de afgelopen weken hun winst over het vierde kwartaal. De winstgroei in de VS bedroeg 8% op jaarbasis en overtrof over het algemeen de consensusverwachtingen. Het grootste deel van die winstgroei kan echter worden toegeschreven aan de grootste technologieaandelen, zoals Nvidia, Microsoft, Alphabet en Meta Platforms. Anders zouden de winsten zelfs zijn gedaald voor de S&P 500 wanneer informatietechnologie en communicatiediensten buiten beschouwing worden gelaten.

Met dit in gedachten rekenen beleggers nu op een hoge eencijferige winstgroei voor 2024, voornamelijk gedreven door IT, communicatiediensten, duurzame consumentenproducten en gezondheidszorg. Deze laatste zou de winst dit jaar weer moeten zien stijgen nu de zaken genormaliseerd zijn na covid. Energie, vastgoed en materialen zijn de enige sectoren waarvoor de consensus dit jaar een winstdaling verwacht.

 

Gedeeltelijke winstnemingen op IT

In deze context hebben we geen structurele veranderingen aangebracht in onze sectorallocatie. We blijven ons comfortabel voelen met onze positieve rating van de defensieve gezondheidszorgsector die een hoge zichtbaarheid biedt, profiteert van toenemende M&A-activiteit en aantrekkelijke waarderingen in een omgeving van vertragende economische groei.

Toch hebben we onze kortetermijnvisie op informatietechnologie gewijzigd. De sector heeft het sinds het begin van het jaar duidelijk beter gedaan dan de bredere markt, met halfgeleiders als belangrijkste aanjager van de outperformance dankzij de revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De fundamenten van de sector blijven sterk. De omzetgroei voor de IT-sector kwam uit op bijna 6% en de winstgroei bedroeg zelfs meer dan 20% dankzij een aanhoudende margestijging. Daardoor slaagde de IT-sector erin om de hoge consensusverwachtingen voor de winst te overtreffen.

Na de goede start van het jaar is de waardering toch omhoog gekropen. Hoewel de consensusverwachtingen nog niet buitensporig hoog zijn, impliceren ze een sterke opleving van de IT-uitgaven tegen het einde van het jaar die misschien een beetje te optimistisch is. Daarom hebben we besloten om (gedeeltelijke) winst te nemen op een aantal bedrijven waarvoor we ons niet meer comfortabel voelen met hun waarderingsmultiples. Daarom hebben we tijdelijk besloten om ons cijfer voor informatietechnologie te wijzigen van +1 naar neutraal, terwijl we een sterk positieve langetermijnvisie houden.  

 

Groeilandenaandelen: Positieve rendementen

In februari behaalden de opkomende markten (+4,6% in USD) positieve rendementen, beter dan de ontwikkelde markten (+4,1%).

China (+8,4%) was een van de beste presteerders met een opmerkelijke opleving. De PMI voor de verwerkende industrie bleef in het krimpgebied, maar was in lijn met de verwachtingen. China vierde het nieuwe maanjaar tijdens de maand, wat de consumentenuitgaven voor reizen stimuleerde, die uiteindelijk het niveau van 2019 overtroffen. Beijing heeft een nieuw hoofd benoemd voor de regelgevende commissie voor de effectenhandel. Om de stabiliteit van de aandelenmarkt te waarborgen, werden nieuwe beleidsmaatregelen genomen, waaronder beperkingen op short-selling en een strenger toezicht op kwantitatieve handel. Het Chinese staatsfonds verhoogde ook het ETF-belang, waardoor de neerwaartse trend van de binnenlandse aandelenmarkt effectief werd omgebogen. De centrale bank verlaagde de prime rate voor 5-jaars leningen met 25bps, de eerste verlaging sinds juni vorig jaar.

Taiwan (+5,5%) bleef profiteren van het wereldwijde herstel van de technologiesector. Het land zag een robuuste groei van de goederenexport, met name van informatie- en communicatieproducten. Zuid-Korea (+6,4%) presteerde ook sterk dankzij door een aantrekkende export. De Zuid-Koreaanse overheid kondigde een programma aan om de waarde van bedrijven te verhogen, met als doel de waarderingen te verbeteren van lokale aandelen die worden verhandeld tegen een lagere prijs dan de fundamentele waarden. Het plan bevond zich nog in een vroeg stadium, maar trok al de aandacht van beleggers.

India (+2,6%) kende opnieuw een positieve maand. De gezonde ontwikkeling van het land werd opnieuw bevestigd door de laatste economische indicatoren, waaronder de beter dan verwachte industriële productie in december en de dalende CPI in januari. India's bbp-groei in het vierde kwartaal overtrof ook de verwachtingen. Daarnaast heeft MSCI het gewicht van India in de index verhoogd.

Latijns-Amerika (-0,5%) bleef in februari met een lichte daling achter bij opkomende markten. Brazilië (-0,3%) presteerde beter en de lokale economie liet meer verbetering zien, waaronder een hogere industriële productie en een lager tekort. Ondertussen herstelde het consumentenvertrouwen zich niet volledig, zoals bleek uit de lauwe cijfers over de kleinhandelsverkopen in december. Ook Mexico (-2,9%) voerde de underperformance in opkomende markten aan, met gemengde cijfers ondanks een sterk hersteltraject.

De Amerikaanse rente steeg licht en eindigde de maand op 4,25%. Ruwe olie zag een stijging van +2,3%. Goud steeg +0,2%, terwijl zilver -2,2% daalde.

 

Vooruitzichten en aanjagers

Wij zijn steeds optimistischer over aandelen uit opkomende markten, nu een convergentie van voorheen beperkende factoren begint te verdwijnen. De rendementen van opkomende markten blijven stevig ondersteund, waaronder een mogelijke piek in de rente in de VS en een daaropvolgende verschuiving naar een meer versoepelend monetair beleid. Met name de groei- en ESG-factoren in opkomende markten, die integraal deel uitmaken van onze strategieën voor opkomende markten, zullen naar verwachting profiteren van de positieve factoren.

Regionaal hebben de opkomende markten buiten China een opmerkelijke veerkracht getoond en de zwakte van de vertraging in China doorstaan. Met name India heeft zijn gewicht in de MSCI-index geleidelijk zien toenemen, terwijl de regering pragmatische ontwikkelingsplannen uitvoert die de kapitaaluitgaven van de overheid uitbreiden en de tekorten op een redelijk niveau houden. Latijns-Amerika heeft bemoedigende signalen afgegeven en vroegtijdig de versoepelingscycli in gang gezet. Voor Brazilië heeft MSCI onlangs aangekondigd dat verschillende Braziliaanse buitenlandse noteringen in aanmerking komen voor opname in de index.

Het herstel van de halfgeleiderindustrie, ondersteund door vooruitgang op het gebied van AI, positioneert Taiwan en Zuid-Korea gunstig binnen de wereldwijde toeleveringsketen. Bedrijfsleiders hebben veelbelovende orderpijplijnen gerapporteerd, wat deze opwaartse trend verder bevestigt. In Zuid-Korea wacht het value-up programma op nadere details. Momenteel communiceren Zuid-Koreaanse gouverneurs het initiatief actief met investeerders.

China worstelt nog steeds met de vele crises die het jaar van de draak plagen. Er worden pogingen ondernomen om de situatie te stabiliseren, maar dit heeft nauwelijks indruk gemaakt op consumenten en beleggers. Ondertussen staat de nieuwe directeur van de regelgevende commissie voor effecten bekend als marktgezind, met de nadruk op de bescherming van beleggers en is hij vastbesloten om de transparantie van de markt te verbeteren met strenge eisen. De komende vergadering van twee zittingen in maart, waar duizenden provinciale afgevaardigden bijeenkomen om de blauwdruk van het land te bespreken, biedt een kans voor meer beleidshelderheid.

In lijn met onze strategie zullen we de risicobereidheid van de portefeuille dynamisch afstemmen op veranderende marktomstandigheden, waarbij we een evenwichtige positie handhaven. We wachten op verdere bevestiging dat de piek van de rentetarieven achter ons ligt en dat het economisch herstel in China aan kracht wint en zo bijdraagt aan de uiteenlopende groei van opkomende markten.

 

Update positionering

Wij zijn optimistischer over de vooruitzichten voor groeilandenaandelen door minder negatieve factoren, een piek in de Fed-rente, een zwakkere USD en een beter presterende groeistijl.

Geen verandering in onze regiovisies. We blijven OW in Taiwan en Zuid-Korea voor het herstel van halfgeleiders en in India voor robuuste groei. Voor China blijven we neutraal en houden we de beleidsveranderingen in de gaten.

Geen verandering in onze sectorvisie. We zijn positief over het herstel van de halfgeleiders, dat verder wordt ondersteund door de AI-ontwikkeling.

 

Regionale standpunten:

Geen verandering in regionale standpunten

Taiwan - Overwogen: TSMC heeft sterk gepresteerd en we blijven positief over het bedrijf. De AI-blootstelling van het bedrijf zal naar verwachting groeien van 6% naar 25% in 3 jaar. Voor de Taiwanese semisector kan de groeiende penetratie van in AI geïntegreerde hardware interessante mogelijkheden bieden.    

Korea - Overwogen: De overheid heeft een Value-up programma gelanceerd om de corporate governance van bedrijven te verbeteren. Dit wordt als positief gezien, omdat het initiatief ertoe leidt dat bedrijven meer aandacht besteden aan het rendement voor aandeelhouders. Particuliere beleggers zijn sterk vertegenwoordigd op de binnenlandse markt, wat de voortgang van het Value-up programma ten goede komt. Zo is het aandeelhouderschap van Samsung Electronics in de detailhandel vervijfvoudigd ondanks de dalende trend in het afgelopen jaar.

China - Neutraal::  China veerde fors op met fondsstromen die voor het eerst in 6 maanden positief werden. De overheid implementeerde verschillende maatregelen om de marktprestaties te stabiliseren, waaronder het aanstellen van een nieuw hoofd voor de China SEC en het investeren van US$60 miljard via ETF's. Voor het overige ligt het nieuwe beleid in de lijn van de verwachtingen, terwijl de economische gegevens zwak blijven. De groeidoelstelling voor het bbp voor 2024 is vastgesteld op 5%. Geopolitieke zorgen houden aan. We zijn selectief als het gaat om Chinese namen, waarbij we begunstigden van beleidssteun uitkiezen. We vergroten onze positie in H-aandelen, vooral in Chinese proxy's zoals financiële instellingen en consumentennamen.

India - Overwogen: India's langetermijngroei is solide, ondersteund door de overheidsuitgaven op de korte termijn en een gunstige demografie op de lange termijn. De sterke marktprestaties kunnen op korte termijn afzwakken, nu China weer wat aandacht krijgt.

Sector- en industrievisies: 

Geen wijzigingen in de sectorstandpunten. We blijven overwogen in Tech, terwijl we de cyclische evolutie van de halfgeleider volgen. AI-gerelateerde werden in belangrijke mate geherwaardeerd. TSMC en SK Hynix blijven sterk, terwijl Samsung Electronics YTD is gedaald. We zien interessante vooruitgang in de integratie van AI in hardware-apparaten, en we denken dat het nog niet in de prijs zit. Aangezien we ons in het midden van de cyclus van de halfgeleidersector bevinden, zullen we selectiever zijn.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox