Geopolitieke spanningen blijven het beleggerssentiment bederven

De financiële markten hebben in mei beter gepresteerd, waarbij de Amerikaanse markten voor het eerst dit jaar een positief resultaat lieten optekenen. Aandelen herstelden van hun dieptepunten op 19 mei en de greenback verzwakte terwijl EUR/USD opveerde naar 1,07. De grondstoffenmarkten vertoonden een gemengd beeld, terwijl de Brent olieprijs terrein won als gevolg van de aanvoerrisico's na de escalatie van de spanningen tussen Rusland en het Westen. De opleving van de wereldwijde financiële markten in de tweede helft van mei weerspiegelde de verschuiving van de bezorgdheid van afkoelende inflatie naar een tragere groei en aantrekkelijker waarderingen na de verkoopgolf van het afgelopen jaar. De bekendmaking eind mei van de Europese inflatiecijfers heeft de risicobereidheid echter nieuw leven ingeblazen. Bovendien heeft de daaruit voortvloeiende stijging van de rentevoeten de volatiliteit van alle activaklassen doen toenemen. Het waren de hoogkwalitatieve markten die in dit verband het meest te lijden hadden, aangezien Europese overheidssobligaties (zowel kern- als perifere obligaties) en investment grade bedrijfsobligatiemarkten in de afgelopen twee weken negatieve rendementen lieten optekenen. Ook groeilandenobligaties lieten in elk segment (harde valuta, lokale valuta en bedrijfsobligaties) positieve rendementen optekenen. Het is dan ook geen verrassing dat de break-evens positieve resultaten optekenden (via voorheen sterk presterende regio's zoals Australië), evenals bepaalde grondstoffenmarkten zoals aardgas. Wat de valuta's betreft, heeft de scherpe stijging van de roebel zich voortgezet na de heel scherpe daling in februari als gevolg van de activiteiten van de centrale bank en de begrotingsmaatregelen. De Amerikaanse dollar blijft ijzersterk, hoewel hij ook een licht negatieve performance liet optekenen ten opzichte van de euro. Bepaalde groeilandenvaluta's deden het ook goed (BRL, MXN, PLN).

De inflatiecijfers zijn opnieuw de belangrijkste oorzaak voor de rentestijging, aangezien ze in een opwaartse trend zitten die niet lijkt af te nemen. Het geopolitieke risico blijft alomtegenwoordig en het einde van het conflict tussen Rusland en Oekraïne is nog niet in zicht. Dit probleem wordt nog verergerd door de steeds strengere sancties die zowel Rusland als de rest van de wereld treffen, maar ook door de blokkades en embargo's op voedselgrondstoffen, die ernstige macro-economische gevolgen hebben. De problemen in verband met de bevoorradingsketen zijn ook alomtegenwoordig en zullen waarschijnlijk niet snel verdwijnen, hoewel de lockdowns in China worden versoepelend nu bepaalde regio's weer open gaan. In het licht van deze inflatoire druk zien centrale banken overal ter wereld (met uitzondering van China) zich genoodzaakt een ferme houdingte blijven aannemen. De Federal Reserve heeft aangegeven dat zij bereid is de macro-economie te laten vertragen (door middel van verkrapping) om de inflatie onder controle te houden. Wij gaan uit van een renteverhoging met 50 basispunten bij elk van de komende twee vergaderingen van het FOMC en wij zullen het effect daarvan op de Amerikaanse economie nauwlettend in het oog houden. Na een uitgesproken hawkish bijeenkomst van de ECB-leden verduidelijkte Lagarde dat in juli een renteverhoging van 25 basispunten in de sterren geschreven stond, en dat verdere (en mogelijk sterkere) renteverhogingen in het verschiet lagen als de inflatiedruk aanhield. De Europese depositorente zal tegen het einde van het derde kwartaal niet langer negatief zijn en de netto APP-aankopen zullen binnenkort worden stopgezet, waarmee een einde komt aan de resterende steun van de ECB, en wij blijven uitgaan van 4 verhogingen dit jaar. De vraag blijft hoe de Europese en zelfs de wereldeconomie op deze renteverhogingen zal reageren, aangezien de eurozone niet zo sterk lijkt te groeien als de VS en de nabijheid van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de afhankelijkheid van Russische olie de eurozone kwetsbaarder maakt. Een dergelijke context betekent dat een recessiescenario, hoewel niet ons basisscenario, zeker niet kan worden uitgesloten.

Tegen deze achtergrond verwachten wij dat de volatiliteit hoog zal blijven en dat de rente de komende weken een opwaartse trend zal vertonen. We zijn neutraal voor Amerikaanse duration en zijn onderwogen EU duration omdat de ECB onder druk staat om sneller te normaliseren wegens de hoge inflatie. De waarderingen op de vastrentende markten zijn zeker aantrekkelijker, hoewel wij erkennen dat wij moeten wachten op een stabilisatie van de rentevoeten vooraleer wij positief worden voor risicovolle activa. Wij verwachten dat de dispersie binnenkort werkelijkheid zal worden, naarmate de fundamentals weer op de voorgrond treden (bij gebrek aan externe steun) en de impact van belangrijke trends (deglobalisering, decarbonisering en digitalisering) zich begint af te tekenen. In een markt die naar verwachting negatief zal blijven worden beïnvloed door de bovengenoemde externe factoren, willen wij momenteel echter onze algemene defensieve houding handhaven en de markten op de voet opvolgen. Wij zijn ook voorzichtig ten aanzien van de groeilanden omdat de vertraging van de Chinese economie, de verkrapping van het Fed-beleid en de USD zwaar wegen op deze activaklasse. De politieke situatie zal waarschijnlijk verslechteren naarmate de bezorgdheid over de hogere levensduurte ernstige gevolgen begint te krijgen voor economieën die sterker afhankelijk zijn van grondstoffen en minder weerbaar zijn. Positief is dat wij denken dat aan inflatie gekoppelde obligaties beleggers een goede bescherming kunnen bieden tegen de hoge inflatie die naar verwachting zal aanhouden. In deze context handhaven wij een positieve visie op dit segment.

 

Strategie & positionering

Het is belangrijk op te merken dat de Candriam Global Bond en Credit strategieën niet blootgesteld zijn aan Russische overheidsobligaties. Rusland is op basis van duurzaamheidskenmerken uitgesloten van ons beleggingsuniversum voor overheidsobligaties.

202206-FI-NL-1.PNG202206-FI-NL-2.PNG202206-FI-NL-3.PNG202206-FI-NL-4.PNG

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox