COP28: aftellen voor klimaatambities

Nu de COP28 aan het einde van de maand van start gaat in Dubai, besteden we veel aandacht aan dit langverwachte evenement, zij het met gemengde verwachtingen.

Het is bijna te laat voor de +1,5°C - laatste kans om de daad bij het woord te voegen

Deze COP is uiterst belangrijk omdat voor het eerst de balans zal worden opgemaakt van de klimaatmaatregelen die wereldwijd door alle regeringen zijn genomen sinds het Akkoord van Parijs. Helaas is de belangrijkste conclusie van deze beoordeling al bekend - we zijn nog lang niet in de buurt van de vereiste vooruitgang. De opwarming van de aarde op lange termijn bedraagt momenteel bijna +1,2°C ten opzichte van pre-industriële tijden, en de wereld is momenteel op weg naar een opwarming van ongeveer +2,5°C tegen 2100[1], zelfs met de huidige toezeggingen om de uitstoot te beperken. De tijdspanne waarbinnen het doel van +1,5°C kan worden bereikt, wordt "snel korter", aldus de VN. Niets nieuws hier - de echte vraag voor deze COP is nu: hoe zullen regeringen reageren op deze grimmige beoordeling?

Helaas lopen de meningen over de antwoorden die naar voren kunnen worden gebracht uiteen. Er moeten verschillende hete hangijzers worden aangepakt: de status van fossiele brandstoffen, de "gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden" en bijgevolg de rol van ontwikkelde landen in de ondersteuning van ontwikkelingslanden. Ook dit jaar zal de kwestie van "verliezen en schade" bovenaan de agenda staan, samen met de noodzaak om de contouren en de werking van het tijdens COP27 opgerichte verlies- en schadefonds te specificeren - kwesties die voornamelijk politiek van aard blijven.

 

Wat is er nodig? om het (rechter) gaspedaal in te trappen ...

Wat voor positief nieuws en vooruitgang verwachten we van deze COP? Hoewel niets als vanzelfsprekend mag worden beschouwd, geloven we dat een gezamenlijke en gekwantificeerde verbintenis om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen een realistische stap voorwaarts zou kunnen zijn - en het evenement tot een relatief succes zou kunnen maken. Het doel is duidelijk en eenvoudig, we moeten  de installatie van hernieuwbare energie verdrievoudigen tegen 2030, zoals het Internationaal Energieagentschap aangeeft. Terwijl de uitrol van zon-PV bijna in lijn is met een netto nul-scenario, was het afgelopen jaar gecompliceerder voor windenergie in de context van kosteninflatie en stijgende tarieven. Elke hint van regeringen over een versterking van hun toezeggingen voor hernieuwbare energie zou een positieve impuls zijn voor de industrie en de overgang. Het is ook van het grootste belang om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in ontwikkelingslanden (buiten China) te versnellen, waardoor de financieringskwestie opnieuw aan de orde komt.

Het is duidelijk dat vanwege de locatie en de huidige geopolitieke context de energiesector in Dubai centraal zal staan. Bronnen dicht bij het evenement geven aan dat de nadruk waarschijnlijk zal liggen op het koolstofvrij maken van activiteiten (scope 1 & 2-emissies) in plaats van op de veel bredere indirecte emissies (met name door de verbranding van fossiele brandstoffen - scope 3 "gebruik van verkochte producten"). Laten we duidelijk zijn: er zal geen verschuiving plaatsvinden van fossiele brandstoffen als we scope 3 emissies niet aanpakken. Bovendien zal er geen sprake zijn van een zinvolle vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zonder een verschuiving van fossiele brandstoffen. Dit is een wetenschappelijk feit. Het is essentieel om scope 3 emissies centraal te stellen in de discussie om te focussen op geloofwaardige alternatieven voor fossiele brandstoffen (hernieuwbare energie, elektrische mobiliteitsoplossingen), in plaats van alleen op de ontwikkeling van een hoogtechnologische visie die meestal beperkt blijft tot het afvangen en compenseren van koolstof.

 

... voordat de deur voor ons dichtgaat

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) blijft herhalen dat het bereiken van de klimaatdoelstellingen "drastische veranderingen" vereist. Het is hoog tijd dat de COP als baken in deze overgang fungeert en het taboe van een toekomst die niet langer fossiel is, aanpakt. Maar laten we niet de verkeerde verwachtingen hebben van wat COP's, die diplomatieke evenementen blijven, zouden moeten bereiken. Als bedrijven en investeerders hebben we de meeste antwoorden en oplossingen al in handen. De meeste technologieën die nodig zijn om onze CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren, bestaan al en de meeste zijn al concurrerend. Dus wat de COP28 ook bereikt, de enige manier om de Overeenkomst van Parijs in leven te houden, is het versnellen van de verschuiving van kapitaal en financiering van fossiele brandstoffen naar schone energie. Niet morgen, niet in 2030. Nu.

Dit document wordt alleen voor informatieve en educatieve doeleinden verstrekt en kan de mening en eigendomsinformatie van Candriam bevatten, het vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch vormt het een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enigerlei transactie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Dit document wordt alleen voor informatieve en educatieve doeleinden verstrekt en kan de mening en eigendomsinformatie van Candriam bevatten, het vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch vormt het een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enigerlei transactie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

[1] Bron: Rapport van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, november 2023

;
Alix Chosson
Lead ESG Analyst – Environmental Research & Investments
Het is essentieel om scope 3 emissies centraal te stellen in de discussie - Alix Chosson

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox