Een 'sweet spot' voor investeerders in euro

Na 2022, dat het einde markeerde van een decennium van monetaire beleidsversoepeling, was 2023 het jaar van de herprijzing van de hele rentecurve. Het einde van het "langer hoger" mantra van de centrale banken ondersteunde een versteiling van de rentecurves en een herprijsde reële rente, die nu voor het eerst in bijna tien jaar weer positief is. De Europese Investment grade yields staan vandaag op een zeer aantrekkelijk niveau rond 3,6%[1], van bijna 0% tijdens de Covid-crisis.
Bovendien zijn de credit spreads, de premie van investment grade krediet, aantrekkelijk. Hoewel ze nog steeds aanzienlijk boven hun historisch gemiddelde evolueren, zijn ze ook stabiel en ondersteund door veerkrachtige bedrijfsfundamentals, lager dan verwachte financieringsbehoeften en instromen in de beleggingscategorie.
Met zijn hogere rendementen biedt de investment grade kredietmarkt een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding in vergelijking met andere beleggingscategorieën - een optimale configuratie voor kredietbeleggers. Met hogere rentes en hoge spreads biedt het een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding in vergelijking met andere beleggingscategorieën - een sweet spot voor kredietbeleggers.

  • Patrick Zeeni
    Head of Investment Grade & Credit Arbitrage

Zelfs binnen een verhaal van een zachte landing zouden we enige kredietspreiding kunnen zien

Hoewel het verhaal van de zachte landing nog steeds opgaat, verwachten we marginale tekenen van zwakte en enige kredietspreiding. We hebben al gezien dat kernnamen de markt verrasten met negatieve prijsactie. Bedrijven worden geconfronteerd met hogere financieringskosten, hogere inkoopkosten en onzekerheden over de vraag en de transformaties die nodig zijn voor de energietransitie.

In een dergelijke context denken we dat een actieve beheerbenadering, geworteld in overtuigingen, gericht op fundamentele analyse en met integratie van ESG-factoren, relevant kan zijn. Het implementeren van fundamentele analyse in combinatie met een ESG-filter heeft als doel te resulteren in een bias van hoge kwaliteit in de portefeuille, aangezien het de voorkeur geeft aan emittenten met stevige balansen, goede kredietstatistieken en sterke ESG-profielen. Dit is volgens ons een goed begin, omdat deze emittenten waarschijnlijk beter bestand zijn tegen een mogelijke neergang en een verbreding van de credit spreads in het geval van een ernstige recessie. Verder zijn we van mening dat de huidige omgeving vraagt om een actief beheer van de duration van de portefeuille en dat de rente- en kredietstrategieën voortdurend moeten worden herzien in het licht van de veranderende macro-economische omstandigheden.

 

Groen en ESG staan meer dan ooit op de agenda

De klimaatcrisis blijft, samen met de sociale uitdagingen die voortvloeien uit de wereldwijde energietransitie, een veelbesproken onderwerp in de markten van de eurozone.

De toezeggingen op Europees niveau zijn sterk: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% tegen 2030 ('Fit for 55'-wetgeving), een groter aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductiemix (42,5% doelstelling tegen 2030) en de ontwikkeling van koolstofprijsstellingsmechanismen. Europese regelgevers hebben laten zien dat ze ingrijpen, met duidelijkere rapportagekaders en eisen voor betere informatieverschaffing op het niveau van de uitgevende instellingen en beleggers, bijvoorbeeld door middel van de CSRD- en SFDR-wetgeving. Zelfs de Europese Centrale Bank, de grootste speler op de investment grade markt, heeft een plan opgesteld om haar grootschalige inkoopprogramma's (CSPP en PEPP) groener te maken door haar aankopen te richten op emittenten met betere klimaatprestaties - zoals beoordeeld aan de hand van koolstofvoetafdruk, milieugerelateerde informatie en doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie.

 

Hoe kun je ESG-risico's aanpakken en extrafinanciële resultaten genereren op kredietmarkten?

Wij geloven dat het mogelijk is om strategieën te ontwikkelen die gericht zijn op zowel het minimaliseren van ESG-risico's als het creëren van een overtuigende extrafinanciële impact op kredietmarkten. Dergelijke strategieën moeten gericht zijn op de volgende drie punten:

  • Bij het samenstellen van het beleggingsuniversum moet bij de selectie van emittenten rekening worden gehouden met ESG-risico's die verband houden met de bedrijfsactiviteiten, de transparantie en het gedrag van de emittent ten opzichte van belanghebbenden. In dit stadium is het belangrijk om de bestaande kansen te grijpen rond de thema's die de wereld van morgen waarschijnlijk zullen vormgeven: klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen, demografie en goed bestuur.
    Daarom is het essentieel om te kunnen vertrouwen op gespecialiseerde en ervaren ESG-analisten die werken met screening en kwantitatieve tools om kwalitatieve overtuigingen te geven over de emittenten binnen het universum.
  • In de beleggingsaanpak moet de nadruk liggen op het beheer van transitierisico's en de zorg voor de koolstofimpact van de portefeuilles. Een duurzame aanpak moet gericht zijn op een ambitieuze vermindering van het risico van de koolstofvoetafdruk van de portefeuille.
  • ESG-obligaties, op de juiste waarderingsniveaus, moeten deel uitmaken van de portefeuille. Met name groene obligaties, die bedoeld zijn om projecten met een positieve impact op het milieu te financieren, zijn van groot belang geweest om kredietemittenten te ondersteunen bij hun overgangsverplichtingen. Het zijn ook nuttige hulpmiddelen voor investeerders die de impact van hun investeringen willen vergroten.

 

Een strategie die goed gepositioneerd is om te profiteren van het huidige klimaat

Wij zijn van mening dat Candriam Sustainable Bond Euro Corporate[1] goed gepositioneerd is om te profiteren van de huidige kansen die de kredietmarkten bieden.

Het gemiddelde rendement tot de vervaldatum ligt momenteel dicht bij 4%[2] met een geassocieerde horizon van 4,5 jaar. We zijn licht overwogen ten opzichte van de referentie-index (1,1 bèta) en goed gepositioneerd in de carry-modus. We zijn gepositioneerd aan de onderkant van de kredietcurve (3-5 jaar), maar blijven actief in de lange looptijden (20+) die zijn afgedekt op basis van duration, wat goed kan presteren als er grote bewegingen zijn in de overheidsrente. 

In lijn met onze overtuiging van actief beheer, beheren we voortdurend de duration van de portefeuille. Daarom volgen we de macro-economische omstandigheden op de voet en krijgen we veel input van onze economen en ons wereldwijde obligatieteam. We hebben de mogelijkheid om tactisch duration toe te voegen, bijvoorbeeld via futures op de Duitse rente, wat ons zou beschermen tegen een mogelijke materiële economische verslechtering - aangezien dit doorgaans resulteert in lagere rendementen op de Duitse curve.

We vermijden sectoren met een aanzienlijk ESG-risico (olie en gas en bruine nutsbedrijven).

Binnen bedrijfsobligaties hebben we een voorkeur voor hybride schuld van investment grade emittenten.

De duurzame focus van onze benadering blijkt uit de classificatie als een artikel 9 fonds onder SFDR. De belangrijkste prestatie-indicatoren zijn drieledig: een minimumportefeuille van 10% groene obligaties, met een doelstelling van 20% tegen eind 2025; een doelstelling om een koolstofvoetafdruk te bereiken die ten minste 30% lager is dan die van de iBoxx EUR Corporate index; en een gewogen gemiddelde ESG-score die hoger is dan die van dezelfde index[3].

 

De ervaring van een team ten dienste van een solide aanpak

Met een vermogen van 2,5 miljard euro heeft Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 3 ESG-labels[4]. In de afgelopen drie jaar presteerde het beter dan zijn referentie-index (iBoxx EUR Corporate index Total Return) met een geannualiseerde 0,5% (Institutioneel aandeel, na aftrek van beheerkosten)[5] met een volatiliteit van 4,57%, onder het benchmarkniveau (4,71%).

Op 29/12/2023, Netto beheerkosten, Institutionele aandelencategorie

 

Fonds

Referentie-index

Verschil

1 jaar op jaarbasis

8.7%

8.2%

+0.5%

3 jaar op jaarbasis

-2.3%

-2.8%

+0.4%

5 jaar op jaarbasis

0.3%

0.1%

+0.2%

Sinds de oprichting op jaarbasis

0.9%

-

-

Bron: Candriam. Referentie-index is iBoxx EUR Corporate Total Return. Startdatum aandelencategorie 29/12/2015. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan je helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.

Het fonds wordt beheerd door ons hechte team van vijftien portefeuillebeheerders en analisten die samenwerken met twintig ESG-experts. Candriam is al meer dan twintig jaar actief op de kredietmarkten.  Met onze historische aanwezigheid en een beheerd vermogen van 31,5 miljard euro zijn wij een van de toonaangevende Europese spelers in het kredietsegment.

Met al deze elementen in het achterhoofd denken we dat het gemakkelijk moet zijn om te beslissen om te investeren in onze strategie voor duurzame bedrijfsobligaties in euro.

 

 

 

Al onze beleggingsstrategieën brengen risico's met zich mee, inclusief het risico van kapitaalverlies. De belangrijkste risico's van Candriam Sustainable Bond Euro Corporate zijn: risico van kapitaalverlies, renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, derivatenrisico, risico verbonden aan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, concentratierisico, tegenpartijrisico, risico van wijzigingen in de referentie-index door de indexaanbieder, risico verbonden aan externe factoren, afdekkingsrisico van aandelencategorieën, duurzaamheidsrisico, ESG-beleggingsrisico.

Deze marketingcommunicatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt, en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enigerlei transactie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger verblijft, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.
Ten aanzien van geldmarktfondsen moet er rekening mee worden gehouden dat een belegging in een fonds niet hetzelfde is als een belegging in deposito’s en dat het kapitaal van de belegging aan schommelingen onderhevig is. Het fonds doet geen beroep op externe partijen om zijn liquiditeit te garanderen of de NIW per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. De belegger draagt het risico op verlies van het kapitaal.

Candriam raadt beleggers aan om op zijn website www.candriam.com het document “Essentiële Beleggersinformatie”, de prospectus en alle overige relevante informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn fondsen, met inbegrip van de netto inventariswaarde. Informatie over beleggersrechten en de klachtenprocedure is te vinden op de internetpagina’s van Candriam met betrekking tot de regelgeving: https://www.candriam.com/en/professional/legal-and-disclaimer-candriam/regulatory-information/. This information is available either in English or in local languages for each country where the fund's marketing is approved. Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document met essentiële informatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Candriam kan te allen tijde, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, besluiten om de regelingen voor de verkoop van een fonds te beëindigen.

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in dit document is beschikbaar op de website van Candriam: https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/. Een besluit om in het voorgestelde product te beleggen moet gebaseerd zijn op alle kenmerken of doelstellingen van het voorgestelde product zoals beschreven in het prospectus of in de informatiedocumenten die conform het toepasselijke recht aan de belegger moeten worden overhandigd.

Bericht voor beleggers in Zwitserland: De hierin verstrekte informatie vormt geen aanbod van financiële instrumenten in Zwitserland volgens de Zwitserse Financial Services Act ("FinSA") en de bijbehorende uitvoeringsverordening. Dit is uitsluitend een advertentie in overeenstemming met FinSA en de bijbehorende uitvoeringsverordening voor financiële instrumenten.
Zwitserse vertegenwoordiger: CACEIS (Zwitserland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. De juridische documenten en de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen, indien aanwezig, van de beleggingsfondsen zijn gratis verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger.
Zwitserse uitbetalingsinstantie: CACEIS Bank, Parijs, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon.
Plaats van uitvoering: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
Bevoegde rechtbank: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Specifieke informatie voor beleggers in Frankrijk: de aangestelde vertegenwoordiger en betaalagent in Frankrijk is CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sis 1-3, place Valhubert, 75013 Parijs, Frankrijk. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten of, indien van toepassing, de managementregels en de jaar- en halfjaarverslagen, elk op papier, zijn gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger en het betaalkantoor in Frankrijk.

Specifieke informatie voor beleggers in Spanje: Het hoofdkantoor van Candriam Sucursal en España is gevestigd op C/ Pedro Teixeira, 8, Edif. Iberia Mart I, planta 4, 28020 Madrid en is geregistreerd bij de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) als een beheermaatschappij met een bijkantoor in de Europese Economische Ruimte.

CNMV: 1493

 

[1] Gemiddeld rendement tot einde looptijd van de Iboxx Euro Corporate Index per 31/01/2024, bron Bloomberg
[2] Het fonds wordt actief beheerd en het beleggingsproces houdt in dat er wordt verwezen naar een benchmarkindex iBoxx EUR Corporate (Total Return) ©.
[3] Gemiddeld rendement van Candriam Sustainable Bond Euro Corporate op 31/01/2024, bron Candriam
[4] Het doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op milieu- en sociaal gebied wordt momenteel beoordeeld door de berekening van een ESG-score die het resultaat is van Candriam's eigen ESG-analyse.
[5] Label ISR, Towards Sustainability Initiative, Luxflag, eind september 2023. Zelfs als het subfonds het label krijgt, betekent dit niet dat hetzelfde subfonds voldoet aan uw duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label zal voldoen aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Ga voor meer informatie naar https://www.lelabelisr.fr/en - https://www.towardssustainability.be/EN - https://www.luxflag.org. De kwaliteit van de door het fonds of de beheermaatschappij verkregen rangschikking, toekenning of label hangt af van de kwaliteit van de uitgevende instelling en de rangschikking, toekenning of label biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van het fonds of de beheermaatschappij.
[6] Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, nettorendement, institutionele aandelencategorie, op 29/09/2023

 

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox