Investeren in bedrijfsobligaties en duurzame strategieën promoten: een winnende combinatie

Na 2022, een annus horribilis, biedt de herprijzing van obligaties nu veel kansen. Met een rendement van 3,75%[1] lijkt de Investment Grade bedrijfsobligatiemarkt zeer interessant. Bedrijven staan echter onder druk van stijgende financieringskosten, een minder gunstige economische context, aanwervingsproblemen, enz., om nog maar te zwijgen van de noodzakelijke investeringen in verband met de energietransitie, de sociale uitdagingen en de digitalisering. Selectiviteit van de emittent en integratie van niet-financiële criteria zijn essentieel!

 

Een historische verloning

Nooit eerder in zijn geschiedenis heeft investment grade credit zo negatief gepresteerd, namelijk -13,94% voor de ICE BofA Euro corporates index[2]. Het rendement is gestegen van 0,60% begin januari tot 4,45% medio oktober en 3,75% vandaag[3], wat een goed voorteken is voor de verwachte toekomstige rendementen. Historisch gezien is de correlatie tussen het niveau van de rente en het toekomstige geannualiseerde rendement over 5 jaar namelijk 83%[4]. Obligaties zouden opnieuw beleggers moeten aantrekken. Hoewel de risicopremies in de afgelopen weken dicht bij de historische gemiddelden van 1,40%[5] zijn gedaald, biedt het totale rendement van 3,75% nog steeds een aantrekkelijke carry. We moeten al tien jaar teruggaan om zulke niveaus te zien. Deze activaklasse lijkt ons correct gewaardeerd, vooral in een context waarin de recessie lijkt te zijn afgewend en de volatiliteit van de rentevoeten weer onder controle is.

 

Een economische vertraging maar geen schok

De eurozone lijkt inderdaad uit de problemen te komen dankzij begrotingssteun, de gezamenlijke inspanningen van bedrijven en huishoudens en vrij zachte temperaturen. De energieprijzen zijn sterk gedaald en de inflatie daalt eindelijk sinds twee maanden. Ook in de VS daalt de inflatie, waardoor de druk op de consument afneemt, terwijl agressieve renteverhogingen de groei zoals verwacht lijken af te remmen. De heropening van de Chinese economie, de economische steunplannen en de robuustheid van de arbeidsmarkt ondersteunen een scenario van een vertragende wereldeconomie in plaats van een plotselinge schok. In dit verband wordt verwacht dat de winstmarges en de kasstroomgeneratie van bedrijven zullen afnemen. Maar de bedrijfsbalansen zijn over het algemeen gezond, wat hen zou moeten helpen de neergang te doorstaan. Alleen de meest cyclische bedrijven en bedrijven met een hoge schuldenlast zullen naar verwachting het zwaarst worden getroffen.

Het wanbetalingspercentage zou beperkt moeten blijven en eind 2023 tussen 3 en 4% liggen[6], tegen 2% eind 2022[7].

 

Een grote primaire markt

Het effect van de stijgende rente op de rentelasten lijkt beperkt te zijn voor Investment Grade bedrijfsobligaties. Slechts 11% van de totale schuld wordt in 2023 geherfinancierd tegen een gemiddelde coupon van 4%, tegenover 1,90% in 2021[8]. Bedrijven hebben jarenlang geprofiteerd van lage financieringstarieven en hebben hiervan geprofiteerd om de gemiddelde looptijd van hun schuld te verlengen. De meeste obligaties vervallen dus in 2025. Het feit dat de overheidsrente de afgelopen weken is gedaald, heeft de primaire markt er echter toe aangezet om met een knal weer open te gaan. Investment Grade financiële bedrijven gaven niet minder dan 80 miljard euro uit, waaronder 11 miljard euro aan achtergestelde schuld, wat 86% meer is dan het historische maandelijkse gemiddelde van de afgelopen 5 jaar[9]. Niet-financiële ondernemingen gaven 21 miljard euro uit, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen jaren. De toegekende premies waren zeer aantrekkelijk en de belangstelling voor obligaties was groot. De primaire High Yield-markt is ook weer opengegaan na enkele maanden beperkte activiteit, en de vroege aflossingen zullen naar verwachting weer op gang komen. De situatie blijft echter ingewikkeld voor emittenten van zeer lage kwaliteit. Er zijn geen grote looptijden op korte termijn, maar de herfinancieringsbehoeften zullen vanaf 2024 toenemen.

 

Een strenge selectie

Hoewel wij denken dat 2023 reële beleggingskansen biedt op de obligatiemarkt met aantrekkelijke rendementen, denken wij ook dat de dispersie zal toenemen. Financiële gezondheid, operationele prestaties en het genereren van kasstromen zijn belangrijke factoren bij de keuze van emittenten. Rekening houden met klimaatambities is ook essentieel geworden - vooral omdat de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van de EU inzake koolstofneutraliteit tegen een snel naderende deadline aanlopen. Politici roepen op tot een duurzamere economie om de mondiale uitdagingen aan te gaan en de financiële regelgeving vraagt om meer transparantie bij de integratie van niet-financiële criteria in strategische keuzes. Zelfs de Europese Centrale Bank stelt ambitieuze decarbonisatiedoelstellingen vast om veranderingen in economisch gedrag aan te moedigen. Zij wil de koolstofvoetafdruk van haar portefeuille van bedrijfsactiva beoordelen, duurzame financiering bevorderen door meer groene obligaties te kopen en druk uitoefenen op banken die vervuilende activiteiten financieren.

 

Rekening houden met klimaatdoelstellingen

De klimaatbeoordeling, die de kern vormt van de vergroening van de balans van de centrale bank, is een onmiskenbare steun voor duurzame strategieën. Zoals afgelopen oktober aangekondigd, zal de ECB rekening houden met de koolstofvoetafdruk van emittenten, maar ook met de kwaliteit van hun milieucommunicatie en vooral met hun ambitie om koolstofarm te worden. De meest ambitieuze en transparante emittenten krijgen de voorkeur boven de slecht presterende. De klimaatscore zal ook op de primaire markt worden gebruikt om emittenten met de beste klimaatprestaties te bevoordelen en de looptijd van obligaties van emittenten met een lagere rating te beperken. De dispersie zal dus toenemen. Volgens onze analyse, op basis van de op Bloomberg beschikbare informatie, zou het in aanmerking komende universum van het CSPP (Corporate Sector Purchase programme) met 25% afnemen als we de emittenten met de laagste klimaatscores uitsluiten. De toespraak van Schnabel begin januari[10] zette ook de deur open voor een mogelijke versnelling van de vergroening van de activaportefeuille. Groene obligaties lijken de voorkeur te genieten, aangezien 36% van de nieuwe beleggingen in het CSPP sinds oktober vorig jaar als groene obligaties zijn aangemerkt, terwijl het in aanmerking komende universum van het CSPP in dezelfde periode slechts 28% telt.

 

De strategie Sustainable Corporate, een grote winnaar

In deze context van grote dispersie, correlatie tussen financieel en niet-financieel risico en de vergroening van de portefeuille van de ECB achten wij het bijzonder aangewezen dat beleggers zich positioneren in het duurzame bedrijfsobligatiesegment, en een selectieve benadering van emittenten hanteren. Onze expertise, die ernaar streeft tegen 2025 20% groene obligaties aan te houden en een koolstofvoetafdruk die 30% lager is dan zijn benchmarkindex[11], is afgestemd op de door de ECB vastgestelde criteria. Het is beschikbaar in een fonds, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, dat gebaseerd is op het gezamenlijke werk van onze teams van krediet- en ESG-analisten en de Best in Universe-aanpak van Candriam. Dit fonds is geclassificeerd als artikel 9 volgens de SFDR-verordening, en heeft de labels Towards Sustainability, SRI en LuxFlag[12]. Haar beheersaanpak combineert kwalitatieve overtuiging met de integratie van specifieke en sectoruitdagingen - elementen die wij in de huidige omgeving passend achten.

 

Aan al onze beleggingsstrategieën zijn risico's verbonden, waaronder het risico van kapitaalverlies.

De belangrijkste risico's van het Candriam Sustainable Bond Euro Corporate fonds zijn:

  • Risico van kapitaalverlies
  • Kredietrisico's
  • Renterisico
  • Risico van afgeleide financiële instrumenten
  • Liquiditeitsrisico
  • ESG-beleggingsrisico

ESG-beleggingsrisico: De niet-financiële doelstellingen in dit document zijn gebaseerd op de verwezenlijking van door Candriam gemaakte veronderstellingen. Deze aannames zijn gebaseerd op de ESG-ratingmodellen van Candriam, waarvan de toepassing toegang tot verschillende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens vereist, afhankelijk van de precieze sector en activiteiten van een bepaald bedrijf. De beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van deze gegevens kunnen variëren, hetgeen van invloed kan zijn op de ESG-ratings van Candriam. Voor meer informatie over het ESG-beleggingsrisico wordt verwezen naar het prospectus van het fonds.

Dit document is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële informatie van de fondsen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Deze advertentie vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch een beleggingsadvies, noch een bevestiging van een transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Let op: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten en prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, financiële index, strategie of beleggingsdienst zijn niet richtinggevend voor toekomstige resultaten.

De brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.

Prestaties in andere valuta's dan die van het land waar de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de winsten.

Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.

Candriam raadt beleggers aan het document met essentiële informatie, het prospectus en alle andere relevante informatie te raadplegen alvorens in een van haar fondsen te beleggen, met inbegrip van de intrinsieke waarde van de fondsen, op haar website https://www.candriam.com.

De rechten van beleggers en de klachtenprocedure zijn te vinden op de speciale regelgevingspagina's van de website van Candriam: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een nationale taal voor elk land waar het fonds op de markt mag worden gebracht. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving kan Candriam te allen tijde besluiten de marketingregelingen voor de betrokken fondsen te beëindigen.

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in dit document is beschikbaar op de website van Candriam: https://www.candriam.com/fr/professional/sfdr/.

Bij de beslissing om in het verhandelde product te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het verhandelde product zoals beschreven in het prospectus of in het informatiedocument dat overeenkomstig het toepasselijke recht aan de beleggers wordt verstrekt.

Specifieke informatie voor Zwitserse beleggers: De hier verstrekte informatie vormt geen aanbod van financiële instrumenten in Zwitserland overeenkomstig de Zwitserse wet op de financiële diensten ("FINA") en de uitvoeringsverordening daarvan.

Dit is slechts een advertentie in de zin van de LSFin en haar uitvoeringsverordening voor financiële instrumenten.

Zwitserse vertegenwoordiger: CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. De juridische documenten en de laatste financiële jaar- en halfjaarverslagen van de beleggingsfondsen, indien die er zijn, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger.

Zwitserse betaalagent: CACEIS Bank, Parijs, bijkantoor Nyon/Zwitserland, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon.

Plaats van uitvoering: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Plaats van jurisdictie: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Specifieke informatie voor beleggers in Frankrijk: de aangewezen vertegenwoordiger en betaalagent in Frankrijk is CACEIS Banque, filiaal Luxemburg, 1-3, place Valhubert, 75013 Parijs, Frankrijk.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten of, in voorkomend geval, het beheersreglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, telkens op papier, zijn gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger en de betaalagent in Frankrijk.

 

 

 

[1] ICE BofA Euro Corporate Index, Yield To Maturity / 14 februari 2023, Bloomberg
[2] ICE BofA Euro Corporate Index, Total Return / End December 2022, Bloomberg. In het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten en prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index, een beleggingsstrategie of een dienst zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten.
[3] ICE BofA Euro Corporate Index, Rendement / januari 2022, oktober 2022 en februiari 2023, Bloomberg
[4] Bloomberg Euro-Aggregate Corporates , historische correlatie van 1999 tot 2018 tussen Yield & rendement op 5 jaar op jaarbasis, Bloomberg
[5] Historisch gemiddelde van de spread van de ICE BofA Euro Corporate Index over de afgelopen 14 jaar (2009 tot 2023), Bloomberg
[6] Vooruitzichten wanbetalingsgraad, bron Candriam, 14 februari 2023
[7] European Speculative Grade Default Rate, Standard & Poors, december 20222.
[8] Bron : Bloomberg & Candriam op basis van de samenstelling van de Stoxx Europe 600 Index (SXXP)
[9] Bron: Bloomberg en Candriam
[10] https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230110~21c89bef1b.en.html
[11] De index iBoxx EUR Corporates. De strategie wordt actief beheerd en de beleggingsaanpak omvat verwijzing naar een benchmark.
[12].De kwaliteit van de door het fonds of de beheermaatschappij verkregen ranking, onderscheiding of label hangt af van de kwaliteit van de uitgevende instelling en de ranking, onderscheiding of label biedt geen garantie voor de toekomstige prestaties van het fonds of de beheermaatschappij

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox