Onze 2023 vooruitzichten voor groeilandobligaties

Het macroklimaat in 2023 zal waarschijnlijk volatiel blijven voor groeilandobligaties, totdat de wereldwijde desinflatietrends aan kracht winnen en de centrale banken een versoepelende houding aannemen. Toch zullen inflatie, monetaire verkrapping, zero Covid beleid in China en zachte groei - de tegenwind voor de activaklasse vanaf 2022 - zich waarschijnlijk stabiliseren en afnemen naarmate het jaar vordert. De afname van de wereldwijde macrorisico's door inflatie en de heropening van China zal uiteindelijk een gunstig klimaat scheppen voor de prestaties van vastrentende activa, waaronder groeilandobligaties.

 

Tegenwind zit ruim in de koersen

De tegenwind voor Groeilandobligaties zit ruim in de koersen en als de Fed zich uiteindelijk richt op ondersteuning van de Amerikaanse economie door een vertraging, zouden de opkomende markten goed moeten presteren. Wij denken echter dat de Fed in de eerste helft van het jaar gericht zal blijven op inflatiebestrijding en pas in de tweede helft van 2023, of zelfs 2024, zal overschakelen op een versoepelend groeibeleid.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Amerikaanse economie vertraagt, maar de kracht van de arbeidsmarkt en de hardnekkige inflatie vertroebelen de vooruitzichten. De markten wachten op een besluit over de vraag of de Amerikaanse economie een zachte of een harde landing zal maken, waarbij de consensus nog steeds uitgaat van een gunstig scenario van een lichte vertraging en een geleidelijke deflatie tot het streefcijfer van 2024. Europa is ternauwernood aan een recessie ontsnapt doordat de gasprijzen zijn gedaald door een ongewoon warme winter en er energiebesparingen zijn gerealiseerd. De Chinese autoriteiten hebben in november 2022 een volledige ommezwaai gemaakt in het zero Covidbeleid en de quarantaineregels en mobiliteitsbeperkingen versoepeld. Dit leidde in januari 2023 tot snelle upgrades van China's groeivooruitzichten voor 2023 en van de energievraag. De veerkracht van de wereldeconomie en de lagere kernrente vormen doorgaans een goed voorteken voor de prestaties van groeilandenobligaties en asset allocaties.

In 2023 zal de groei van opkomende landen waarschijnlijk ook onder druk staan, maar deze zou het beter moeten doen dan die van de ontwikkelde markten. De EM-inflatie zal waarschijnlijk begin volgend jaar haar hoogtepunt bereiken en heeft dat in verschillende economieën al gedaan, waarbij de rentemarkten in EM even gevoelig zijn voor ontwikkelde landen als er tekenen zijn dat de inflatie doorrolt. Wij handhaven onze constructieve vooruitzichten voor grondstoffen voor 2023, hoewel wij een daling verwachten ten opzichte van de ongekende hoogtepunten van 2022.

In 2023 zullen er waarschijnlijk nog steeds staatsobligaties in gebreke blijven, maar de markt prijst meer wanbetalingen in dan wij denken en de meeste landen met een verhoogd kredietrisico worden al verhandeld op een extreem laag niveau.

 

Waarderingen bieden goede instapmomenten

De wereldwijde obligatiemarkten werden in 2022 zwaar getroffen en de groeilanden vormden daarop geen uitzondering met de grootste terugval ooit. Dat was grotendeels te danken aan de correctie van de Amerikaanse rente, die ook zijn grootste daling ooit kende. Daardoor bleef een activaklasse over die weliswaar risico's inhoudt, maar nu aantrekkelijke waarderingen en een buffer tegen stijgende rentevoeten biedt. Buiten het dieptepunt van de financiële crisis van 2008 en de correctie van de Schatkist in 2022 is de carry voor groeilandobligaties op het hoogste niveau in twee decennia.

 

Aantrekkelijke verwachte rendementen

Op een horizon van één jaar verwachten wij dat overheidsobligaties van groeilanden in harde en lokale munt ongeveer 11-15% zullen opbrengen, met een baseline van 13%. De prognose gaat uit van lagere US Treasuries temidden van een Amerikaanse vertraging en enige compressie van de EM spread. Wij verwachten dat de rente op 5 en 10 jarige US Treasuries de periode zal afsluiten in een bandbreedte van 3-3,5% met een centraal scenario van 3,25%. De spreads van staatsobligaties in EM zullen waarschijnlijk met 25-50bps verkrappen en de groeilandenobligaties zullen naar verwachting 3-5% bijdragen.

Op een termijn van één jaar verwachten wij een bruto rendement van 7-11%voor bedrijven in de groeilanden, uitgaande van 25-50bps lagere spreads op EM-bedrijven, 7 jarige US Treasuries in een bandbreedte van 3,5%-4% en een carry van 7,2% voor de activaklasse.

De voornaamste risico's en kansen voor elke subactivaklasse van de groeilandobligaties zullen worden bepaald door de ontwikkeling van Amerikaanse Treasuries, de Chinese economie en het niveau van wanbetalingen voor groeilandobligaties in harde valuta; en door de desinflatie in de EM, het verloop van de Amerikaanse dollar en het groeiverschil tussen groeilandobligaties en ontwikkelde landen voor groeilandobligaties in  lokale valuta.

 

 

Dit document wordt uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden verstrekt en kan de mening en eigendomsinformatie van Candriam bevatten. De meningen, analyses en standpunten in dit document worden louter ter informatie verstrekt en houden geen aanbod in om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch een beleggingsaanbeveling, noch de bevestiging van enigerlei transactie.

Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten steeds worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36, lid 1, van de gedelegeerde verordening (EU) 2017/565 van de Commissie. Candriam benadrukt dat deze informatie niet is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied, en dat zij niet onderworpen is aan enige beperking die de uitvoering van transacties verbiedt vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.

Dit document is niet bedoeld om enig product of enige dienst te promoten en/of aan te bieden en/of te verkopen. Het document is evenmin bedoeld als een verzoek om diensten te verlenen.

  • Diliana Deltcheva
    Diliana Deltcheva, CFA
    Head of Emerging Market Debt

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox