Op zoek naar ongecorreleerde rendementen en gecontroleerde volatiliteit om door kredietmarkten te navigeren ?

Kredietmarkten: een paradigmaverschuiving

De afgelopen jaren zijn er nieuwe structurele trends ontstaan, zoals de polarisatie van de wereld, de verplaatsing van toeleveringsketens en de strijd tegen klimaatverandering. Deze nieuwe trends leiden tot hogere inflatie en lagere groei. Dit nieuwe paradigma heeft een grote impact op de financiële situatie van bedrijven en dus op beleggingen in bedrijfsobligaties. Dit vereist dat beleggers hun strategie aanpassen. Het volgen van een strategie die gericht is op het behalen van een rendement dat onafhankelijk is van de trends op de kredietmarkten lijkt daarom een beleggingsoplossing om te overwegen in deze nieuwe omgeving.

De implicaties van dit nieuwe paradigma voor de kredietmarkten zijn aanzienlijk in termen van monetair beleid, dat niet meer zo accommoderend zal zijn als in het vorige decennium. Als gevolg daarvan kunnen we volatielere credit spreads verwachten, een grotere spreiding tussen 'goed presterende' en 'slecht presterende' bedrijven, zelfs binnen dezelfde sector, en hogere wanbetalingspercentages.

  • Nicolas Jullien, CFA
    Head of High Yield & Credit Arbitrage

Te midden van moeilijkheden liggen kansen

In deze context zijn wij van mening dat voor beleggers die voordeel willen halen uit de kredietmarkt, een benadering met alternatieve strategieën die in staat zijn om te profiteren van zowel krappere als breder wordende spreads een levensvatbare oplossing is.

Bij Candriam belegt onze alternatieve strategie met een lage correlatie met de kredietmarkten het grootste deel van haar activa in bedrijfsobligaties van emittenten in ontwikkelde landen, met een rating gelijk aan of hoger dan CCC /Caa2 van een erkend ratingbureau of die volgens onze interne kredietanalyse van gelijkwaardige kwaliteit worden geacht. De strategie is een pure long / short kredietstrategie zonder vooringenomenheid die gebruik maakt van een selectieve benadering met hoge overtuiging die is ontworpen om een niet-gecorreleerd rendement te leveren in alle marktomstandigheden. De strategie richt zich op gedetailleerd bottom-up ESG-geïntegreerd onderzoek, waardoor het zowel long als short kansen in kredietmarkten kan ontdekken. De long / short buckets zijn bedoeld om het vermogen van de strategie om niet-marktgerelateerde rendementen te behalen te vergroten, terwijl de tactische overlay het team in staat kan stellen om de volatiliteit te beperken en dalingen op een flexibele manier te beheren. De strategie opereert in een breed beleggingsuniversum (Investment Grade en High Yield), wat zorgt voor diversificatie en over het algemeen gespeend is van enige specifieke vooringenomenheid. Het trackrecord sinds de lancering is bemoedigend, waarbij de strategie positieve rendementen en gecontroleerde volatiliteit heeft opgeleverd in zeer turbulente markten.

 

Een proces dat flexibel de beste ideeën van het High Yield Team implementeert

Onze benadering is voornamelijk bottom-up en is gebaseerd op rigoureus kredietonderzoek met als doel outperformance te genereren. We beschouwen top-down (sectorale en regionale) allocatie ook als secundaire bronnen van rendement, terwijl een aanzienlijk deel van de alfa ook wordt gegenereerd door onze tactische overlaystrategieën die blootstelling aan de kredietmarkt/afdekking en durationbeheer omvatten.

Het beleggingsuniversum wordt vooraf gefilterd op basis van uitsluitingscriteria voor ESG (controversiële activiteiten) en liquiditeit. Er wordt een gedetailleerde beoordeling van het economische, sectorale en industriële kader uitgevoerd om de beste kansen in de markt te identificeren en te selecteren. De beleggingsteams stellen een macro-economisch scenario op, identificeren zowel kansen als macrorisico's, top-down voorkeuren in termen van sector, regio en rating.

De bottom-up analyse van emittenten en emissies vormt de hoeksteen van de obligatieselectie en is de belangrijkste bron van toegevoegde waarde. Hierdoor kunnen onze portfoliomanagers nieuwe beleggingsideeën identificeren, de kredietkwaliteit van emittenten in de loop van de tijd volgen, de impact van nieuwe informatie inschatten en optimale instappunten bepalen. Het High Yield Team van Candriam kan bogen op een aanzienlijke ervaring in de sector en een stevige staat van dienst die teruggaat tot 1999. Het team vertrouwt ook op kwantitatieve instrumenten om voortdurend de waarderingen op de kredietmarkten in sectoren, ratings, regio's en instrumenten in de gaten te houden om ideeën te genereren en uiteindelijk posities te implementeren.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op waardering, technische factoren en marktverwachtingen en wordt uitgevoerd door de belangrijkste besluitvormers: Nicolas Jullien, Head of High Yield & Credit Arbitrage, en Thomas Joret, Senior Fund Manager, als onderdeel van een team van 4 kredietanalisten en 5 managers. Als lead manager van de strategie heeft Nicolas Jullien de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Tot slot worden de posities in realtime bewaakt en wordt er een strikte verkoopdiscipline toegepast op basis van overtuiging.

 

Een bewezen staat van dienst

Onze absolute return-strategie werd gelanceerd in februari 2021 en heeft als doel om via discretionair beheer een absoluut rendement te genereren dat superieur is aan de €STR© (gekapitaliseerd) index met een ex-ante volatiliteitsdoelstelling van minder dan 10% onder normale marktomstandigheden. De volatiliteit zou echter hoger kunnen zijn, vooral onder abnormale marktomstandigheden.

Sinds de start heeft de strategie een geannualiseerd rendement van 4,1% [1] behaald, beter dan de €STR© index, met een volatiliteit die ruim onder de 10% ligt. Het is belangrijk op te merken dat deze prestaties zijn behaald in zeer gespannen kredietmarkten, waar investment grade en high yield markten negatieve rendementen lieten zien. Dit vermogen om ongecorreleerde en positieve rendementen te behalen, met een lage volatiliteit, in zeer ongunstige marktomstandigheden, maakt de strategie tot een levensvatbare absolute return strategie.

Omdat het navigeren door de kredietmarkt de komende weken of maanden waarschijnlijk complex zal zijn, lijkt het kiezen van een absolute performance-strategie een slimme oplossing voor goed geïnformeerde beleggers.

 

Risico's

Al onze beleggingsstrategieën zijn onderhevig aan risico's, waaronder het risico van kapitaalverlies.

De belangrijkste risico's van de gepromote strategie zijn de volgende: Risico op verlies van kapitaal, Renterisico, Kredietrisico, Liquiditeitsrisico, Derivatenrisico, Tegenpartijrisico, Arbitragerisico, Duurzaamheidsrisico.

Dit is een marketingcommunicatie. Dit document wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch vormt het een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enigerlei transactie. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.

De belegger draagt het risico op verlies van het kapitaal.

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in deze mededeling is beschikbaar op de Candriam webpagina SFDR

 

 

[1] Candriam, gegevens op 31/01/2024. Oprichtingsdatum 04/02/2021. Het fonds wordt actief beheerd en het beleggingsproces verwijst naar een gekapitaliseerde €STR© benchmarkindex. In het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten en voorspellingen van toekomstige resultaten van een financieel instrument, financiële index, beleggingsstrategie of dienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox