Op zoek naar ongecorreleerde rendementen en gecontroleerde volatiliteit om door kredietmarkten te navigeren ?

Kredietmarkten: een paradigmaverschuiving

Na meer dan een decennium van onderdrukte en vaak negatieve rendementen is de vastrentende beleggingscategorie in een context van hogere rente terechtgekomen. Hoewel het duidelijk is dat obligatiemarkten hogere rendementen laten zien en een aantal aantrekkelijke instapmomenten bieden om toekomstige prestaties veilig te stellen, geloven we ook dat ze voor een paradigmaverschuiving staan. Aanhoudend hoge inflatieniveaus hebben niet alleen geleid tot een sterke renteverhoging door monetaire beleidsmakers, maar ook tot het einde van de meeste kwantitatieve versoepelingsprogramma's en een aanzienlijke vermindering van de balansen van centrale banken. Hoewel de inflatie zijn hoogtepunt lijkt te hebben bereikt en een dalende trend vertoont, zijn we nog ver verwijderd van de 2%-doelstelling van de meeste centrale banken. Dit betekent dat de rente waarschijnlijk langer hoger zal blijven. Het feit dat het gebrek aan steun van de centrale bank plaatsvindt na meer dan 12 jaar monetaire accommodatie, betekent dat obligatiebeleggers worden geconfronteerd met een context van lagere liquiditeitssteun en hogere rentes die ze in lange tijd niet hebben gezien. Een ultraliberaal monetair beleid dat openlijk probeert inflatie te bestrijden door vraagvernietiging "zolang het duurt", zal de economie blijven vertragen en heeft al geleid tot aanzienlijke pieken in de volatiliteit, die geen tekenen van afzwakking vertonen.

Deze complexiteit wordt nog vergroot door bepaalde structurele trends die de afgelopen jaren zijn ontstaan en die waarschijnlijk een aanzienlijke invloed zullen hebben op de tarieven. Geopolitiek risico is inderdaad zo'n element dat naar verwachting een sterke aanjager zal zijn van de huidige en toekomstige volatiliteit. Nu de Russische invasie in Oekraïne nog steeds geen tekenen van een oplossing vertoont, zal de impact op de inflatie (met name de energieprijzen) waarschijnlijk nog wel even aanhouden. De situatie heeft een wezenlijke impact op de energie- en voedselzekerheid over de hele wereld, aangezien Rusland en Oekraïne allebei grote voedselexporteurs zijn, terwijl Rusland ook een grote exporteur van meststoffen is. Deze factoren betekenen dat het conflict waarschijnlijk een opwaartse druk zal uitoefenen op de inflatie en een neerwaartse op de groei.

Bovendien is de opkomst van populisme en deglobalisering een zeer opvallende trend in ontwikkelde en opkomende markten. Het zichtbare resultaat van deze trends is vaak een groter aantal handelsconflicten/oorlogen, vaak resulterend in meer protectionisme en uiteindelijk hogere tarieven. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook pieken in de inflatie veroorzaken, leiden tot lagere groei en turbulentie op de markten veroorzaken.

Een andere trend die tijdens de COVID-periode in een stroomversnelling raakte, was decarbonisatie, aangezien de regelgeving en richtlijnen inzake de uitstoot van broeikasgassen nog steeds aanzienlijk worden aangescherpt, wat voor veel sectoren een uitdaging vormt (bijv: Auto's). Sommige bedrijven hebben hun bedrijfsmodellen moeten heroverwegen en hun dagelijkse activiteiten structureel moeten aanpassen. Dit is niet alleen van belang voor emittenten, maar heeft ook een materieel effect op de inflatie en de groei en is daarmee opnieuw een bron van verstoring op de markten.

Al met al zullen deze structurele trends waarschijnlijk leiden tot een hoge inflatie en een lagere groei. In combinatie met minder monetaire steun, een zwakke liquiditeit en een krimpende kredietverlening zou dit moeten leiden tot een groter idiosyncratisch risico op de bedrijfsobligatiemarkten. Deze vertonen een steeds asymmetrischer profiel, met een veel groter neerwaarts risico. Dit zal ook leiden tot een grotere spreiding tussen segmenten en een hogere volatiliteit op de markten, wat waarschijnlijk een uitdaging zal vormen voor obligatiebeleggers.

  • Nicolas Jullien, CFA
    Head of High Yield & Credit Arbitrage

Te midden van moeilijkheden liggen kansen

In een dergelijke context denken wij dat een absolute return-benadering een haalbare oplossing is voor beleggers die willen of moeten beleggen in de kredietmarkt.

Bij Candriam belegt onze absolute return kredietstrategie het grootste deel van de activa in bedrijfsobligaties (inclusief achtergestelde bedrijfsobligaties voor maximaal 40% van het nettovermogen) van emittenten uit ontwikkelde landen met een rating van een van de erkende ratingbureaus die groter is dan of gelijk is aan CCC /Caa2 (of gelijkwaardig) of die volgens onze interne kredietanalyse van gelijkwaardige kwaliteit zijn. De strategie is een pure long / short kredietstrategie zonder vooringenomenheid die gebruik maakt van een selectieve benadering met hoge overtuiging die is ontworpen om een niet-gecorreleerd rendement te leveren in alle marktomstandigheden. De strategie richt zich op gedetailleerd bottom-up ESG-geïntegreerd onderzoek, waardoor het zowel long als short kansen in kredietmarkten kan ontdekken. De long / short buckets zijn bedoeld om het vermogen van de strategie om niet-marktgerelateerde rendementen te behalen te vergroten, terwijl de tactische overlay het team in staat kan stellen om de volatiliteit te beperken en dalingen op een flexibele manier te beheren. De strategie opereert in een breed beleggingsuniversum (Investment Grade en High Yield), wat zorgt voor diversificatie en over het algemeen gespeend is van enige specifieke vooringenomenheid. Het trackrecord sinds de lancering is bemoedigend, waarbij de strategie positieve rendementen en gecontroleerde volatiliteit heeft opgeleverd in zeer turbulente markten.

 

Een proces dat flexibel de beste ideeën van het High Yield Team implementeert

Onze benadering is voornamelijk bottom-up en is gebaseerd op rigoureus kredietonderzoek met als doel outperformance te genereren. We beschouwen top-down (sectorale en regionale) allocatie ook als secundaire bronnen van rendement, terwijl een aanzienlijk deel van de alfa ook wordt gegenereerd door onze tactische overlaystrategieën die blootstelling aan de kredietmarkt/afdekking en durationbeheer omvatten.

Het beleggingsuniversum wordt vooraf gefilterd op basis van uitsluitingscriteria voor ESG (controversiële activiteiten) en liquiditeit. Er wordt een gedetailleerde beoordeling van het economische, sectorale en industriële kader uitgevoerd om de beste kansen in de markt te identificeren en te selecteren. De beleggingsteams stellen een macro-economisch scenario op, identificeren zowel kansen als macrorisico's, top-down voorkeuren in termen van sector, regio en rating.

De bottom-up analyse van emittenten en emissies vormt de hoeksteen van de obligatieselectie en is de belangrijkste bron van toegevoegde waarde. Hierdoor kunnen onze portfoliomanagers nieuwe beleggingsideeën identificeren, de kredietkwaliteit van emittenten in de loop van de tijd volgen, de impact van nieuwe informatie inschatten en optimale instappunten bepalen. Het High Yield Team van Candriam kan bogen op een aanzienlijke ervaring in de sector en een stevige staat van dienst die teruggaat tot 1999. Het team vertrouwt ook op kwantitatieve instrumenten om voortdurend de waarderingen op de kredietmarkten in sectoren, ratings, regio's en instrumenten in de gaten te houden om ideeën te genereren en uiteindelijk posities te implementeren.

Portefeuilleconstructie is een functie van waardering, technische factoren en markttiming en wordt uitgevoerd door de belangrijkste besluitvormers: Nicolas Jullien, Global Head of High Yield; Thomas Joret, Senior Fund Manager; Philippe Noyard, Global Head of Fixed Income. Nicolas Jullien, lead manager van de strategie, behoudt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Tot slot worden de posities in realtime bewaakt en wordt een strikte verkoopdiscipline, gebaseerd op veroordelingen, geïmplementeerd.

 

Een bewezen staat van dienst

Onze absolute return-strategie werd gelanceerd in februari 2021 en heeft als doel om via discretionair beheer een absoluut rendement te genereren dat superieur is aan de €STR© (gekapitaliseerd) index met een ex-ante volatiliteitsdoelstelling van minder dan 10% onder normale marktomstandigheden. De volatiliteit zou echter hoger kunnen zijn, vooral onder abnormale marktomstandigheden.

Prestaties[1] (per 30/04/2023)  

Bron: Candriam. GIPS samengestelde aanvangsdatum 31/03/2021. in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

Sinds de start heeft de strategie een geannualiseerd rendement van 4,82%[2] behaald, beter dan de €STR© index, met een volatiliteit die ruim onder de 10% ligt. Het is belangrijk op te merken dat deze prestaties zijn behaald in zeer gespannen kredietmarkten, waar investment grade en high yield markten negatieve rendementen lieten zien. Dit vermogen om ongecorreleerde en positieve rendementen te behalen, met een lage volatiliteit, in zeer ongunstige marktomstandigheden, maakt de strategie tot een levensvatbare absolute return strategie.

Omdat het navigeren door de kredietmarkt de komende weken of maanden waarschijnlijk complex zal zijn, lijkt het kiezen van een absolute performance-strategie een slimme oplossing voor goed geïnformeerde beleggers.

 

Risico's

Al onze beleggingsstrategieën zijn onderhevig aan risico's, waaronder het risico van kapitaalverlies.

De belangrijkste risico's van de gepromote strategie zijn de volgende: Risico op verlies van kapitaal, Renterisico, Kredietrisico, Liquiditeitsrisico, Derivatenrisico, Tegenpartijrisico, Arbitragerisico, Duurzaamheidsrisico.

Dit is een marketingcommunicatie. Dit document wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch vormt het een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enigerlei transactie. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.

De belegger draagt het risico op verlies van het kapitaal.

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in deze mededeling is beschikbaar op de Candriam webpagina SFDR

 

 

[1] Gegevens per 30/04/2023, Credit Alpha GIPS Composite in EUR. De strategie wordt actief beheerd en het beleggingsproces houdt in dat wordt verwezen naar een benchmarkindex Gekapitaliseerde €STR©. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.
[2] Performance, Credit Alpha GIPS Composite, tot 30/04/2023

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox