Weer geldzaken

Herinner je je geldmarktstrategieën nog? Ze zijn terug! 

Zodra de laatste renteverhoging is verwerkt, kunnen geldmarktstrategieën rendementen van meer dan 4% bieden! 

Een recordpad en bijna een recordrendement in geldmarktstrategieën sinds 2001. 

Geldmarktstrategieën zijn weer populair geworden nu centrale banken de rente hebben verhoogd in hun strijd tegen inflatie.  

In een marktcontext van vertragende groei, aanhoudende inflatie, krappere kredietverlening en omgekeerde rendementscurves bieden geldmarktstrategieën een aantrekkelijk rendement en een kans voor beleggers. Geldmarkten zijn getransformeerd van een veilige plaats naar een land van potentieel rendement.  

Dergelijke marktomstandigheden bleken gunstig voor Money Market-strategieën en houders van Floating Rate Notes / Obligaties (floaters), die de kans grepen om hun rendement tijdens de stijgingen te verbeteren. Daarnaast bieden floaters een natuurlijke bescherming tegen rentevolatiliteit en opwaartse inflatieverrassingen. 

Beleidsmakers erkennen de neerwaartse risico's voor de groei, maar blijven vertrouwen in de veerkracht van de economie en lijken de voorkeur te geven aan een voorzichtige aanpak, waarbij ze het risico nemen om te hard aan te spannen in plaats van 'niet tot het uiterste te gaan'. Gezien de hardnekkigheid van de kerninflatie en de aanhoudende opwaartse inflatierisico's lijkt de huidige marktprijs van 70 basispunten renteverlagingen in 2024 optimistisch voor de inflatie of gaat ze uit van een ernstige economische vertraging die de ECB tot handelen zou dwingen. 

 

 

Met een bewezen staat van dienst, meer dan 40 miljard euro onder beheer en meer dan 25 jaar expertise in vastrentende markten, behoort Candriam tot de leiders in Europa. Beheerd door een toegewijd team van drie beleggingsspecialisten voor de geldmarkt binnen een breder team van 40 vastrentende managers en kredietanalisten, bieden de Candriam Geldmarktstrategieën beleggers verschillende profielen om aan elke beleggersbehoefte te voldoen:

 

 

Strategieën

Geldmarkt Euro
Hoge rating

Geldmarkt EUR

Kasequivalent

Obligaties met variabele rente

Gemiddelde waardering*

Streeft naar behoud van AAA-rating door een ratingbureau met wekelijkse controles

A

BBB+

BBB+

Diversificatie*

70 emittenten
alle intern geanalyseerd

90/100 emittenten
alle intern geanalyseerd

90/100 emittenten
alle intern geanalyseerd

90/100 emittenten
alle intern geanalyseerd

Anciënniteit*

100% Senior

90-100% Senior -
max. 10% achtergesteld

Gemiddelde looptijd activa (max.)*

60 dagen (max 90 dagen)

90 dagen
(max. intern 280 dagen)

180 dagen (max 2 jaar)

325 dagen (max 3 jaar)

Verwacht rendement
op basis van de huidige marktomstandigheden

4.03%   

4.10%

4.15%  

4.16% 

Liquiditeit

Dagelijks
T+0 afwikkeling

Dagelijks
T+0 of T+2 afwikkeling, afhankelijk van de vestigingsplaats van het fonds

Dagelijks
T+2 afwikkeling

Dagelijks
T+3 afwikkeling

Risicoprofiel
(1 tot 7)

Waardering

Mark-to-market - de NAV van de strategie weerspiegelt de marktomstandigheden

 

* Deze gegevens zijn slechts indicatief. 

De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze investering varieert en/of de huidige marktomstandigheden en zijn geen exacte indicator. Wat je krijgt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang je de investering/het product houdt. 

Al onze beleggingsstrategieën brengen risico's met zich mee, waaronder het risico van kapitaalverlies. De belangrijkste risico's van onze geldmarktstrategieën zijn: Risico op kapitaalverlies, Renterisico, Risico verbonden aan externe factoren, Kredietrisico, Risico verbonden aan afgeleide financiële instrumenten, Wisselkoersrisico, Tegenpartijrisico, Concentratierisico, Operationeel risico, ESG-beleggingsrisico, Duurzaamheidsrisico. De hierboven vermelde risico's zijn niet volledig. Voor meer informatie over de risico's die gepaard gaan met een belegging in een van de geldmarktstrategieën van Candriam verwijzen wij u rechtstreeks naar het Prospectus en de KID van de fondsen. 

 

Disclaimer

Dit is een marketingbericht. Dit document dient uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of verkopen, noch een beleggingsaanbeveling of bevestiging van enigerlei transactie. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Disclaimer: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger verblijft, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.  

Het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de belegger. 

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten op 
in deze mededeling is beschikbaar op de webpagina van Candriam

 

  • Pierre Boyer
    Pierre Boyer
    Head of Money Market and Short Term

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox