banner image

Candriam Equities L Europe Innovation

Reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De documenten zijn gratis verkrijgbaar.

Team member image
Geoffroy Goenen
Head of Fundamental European Equity
25 Jaar ervaring
Team member image
Antoine Hamoir
Senior Equity Analyst - Health Care & Consumer / Senior Fund Manager
17 Jaar ervaring
 • ISIN-code
ISIN-code
LU0344046155
Netto-inventariswaarde (NIW) - 12 JUN 2024
EUR 3.009,68
Activa onder Beheer - 12 JUN 2024
EUR 752.074.371,57
SFDR-indeling 
Artikel 8
Morningstar sustainability  
30 APR 2024
Morningstar Sustainability rating

Belangrijke informatie

© 2022 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen hierin opgenomen: (1) bevatten informatie die eigendom is van Sustainalytics; (2) mag niet worden gekopieerd of herverdeeld, tenzij specifiek toegestaan; (3) vormen geen beleggingsadvies of goedkeuring van een product of project; (4) worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt; en (5) zijn niet gegarandeerd volledig, nauwkeurig of tijdig.  Sustainalytics is niet verantwoordelijk voor verhandelingsbeslissingen, schade of andere verliezen in verband met deze gegevens of het gebruik ervan. Het gebruik van de gegevens is onderworpen aan voorwaarden die beschikbaar zijn op https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf .

Over dit fonds

Candriam Equities L Europe Innovation (hierna "het fonds"), een compartiment van de bevek Candriam Equities L dat hoofdzakelijk belegt in aandelen van Europese bedrijven die blijk geven van een sterk innovatievermogen (met name op het gebied van product, organisatie en marketing). De doelstelling van het fonds op het gebied van duurzame ontwikkeling is de vermindering van broeikasgassen en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bevorderen. Het Compartiment richt zich tot beleggers die bereid zijn de risico's te aanvaarden van deelname aan de ontwikkeling van de aandelenmarkten, samen met de volatiliteit die daar doorgaans mee gepaard gaat. De beleggingshorizon is 6 jaar. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de index vermeld in het deel "kenmerken". Voor meer informatie over de definitie van deze index en het gebruik ervan wordt verwezen naar het KID voor het fonds.

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van ondernemingen die blijk geven van een groot vermogen om met succes te innoveren (innovatie op het vlak van productontwikkeling, organisatie, marketing, enz.) en die gevestigd zijn in Europa en/of daar het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen.

Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de referentie-index.
Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van economisch-financiële analyses, maar ook op basis van een door Candriam ontwikkelde analyse van ESG-criteria (milieu, maatschappij, goed bestuur).
De selectie van de bedrijven gebeurt op basis van twee criteria: de capaciteit om te innoveren en de financiële kwaliteit.
De analyse van het innovatievermogen identificeert de meest vernieuwende bedrijven in hun sector. Dit omvat onder meer, maar is niet exclusief beperkt tot productinnovatie, vernieuwing op organisatorisch of marketinggebied, enz.
De analyse van de financiële kwaliteit selecteert de bedrijven die het best scoren op vijf criteria: kwaliteit van het management, groeipotentieel, concurrentievoordeel, waardecreatie en schuldenlast.
Het Fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven.
De emittenten worden beoordeeld op basis van een analyse van hun commerciële activiteiten (hoe de bedrijven inspelen op de grote uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling (zoals de klimaatverandering, het beheer van grondstoffen en afval)) en hun stakeholders (hoe de bedrijven omgaan met de belangrijkste kwesties die relevant zijn voor de betrokken partijen, zoals het personeel, het milieu, enz.).
Het fonds sluit de bedrijven uit die het slechtst presteren op ESG-vlak en concentreert de beleggingen op de bedrijven die oplossingen aanreiken voor de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. De analyse van de ESG-aspecten speelt zo een rol in de selectie, analyse en globale beoordeling van bedrijven.
Het Fonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die niet voldoen aan bepaalde erkende internationale normen en beginselen, of die aanzienlijk zijn blootgesteld aan bepaalde controversiële activiteiten of die samenwerken met landen die als zeer onderdrukkende regimes worden beschouwd.
De analyse van de ESG-aspecten hangt af van de beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. De kans bestaat dus dat een bedrijf financieel aantrekkelijk gewaardeerd is maar niet geselecteerd kan worden door het beheerteam.
Het analyse- en selectieproces wordt aangevuld met een actieve betrokkenheid, met name door de dialoog aan te gaan met bedrijven en door als aandeelhouder te stemmen op algemene vergaderingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten (derivaten), zowel voor beleggings- als afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige gebeurtenissen in de toekomst).

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return).
Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een referentie-index (“de index”).
Omschrijving van de index:
De index meet de prestaties van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in de ontwikkelde markten in Europa.
Gebruik van de index:
- als beleggingsuniversum. Normaliter maakt het merendeel van de financiële instrumenten van het compartiment deel uit van de index. Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten;
- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters;
- om prestaties te vergelijken;
- om de prestatievergoeding te berekenen voor sommige aandelenklassen.
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de bedoeling dat er in alle componenten van de index wordt belegd, noch dat er in dezelfde verhoudingen wordt belegd in de componenten van de index. In normale marktomstandigheden zal de verwachte tracking error van het fonds hoog zijn, namelijk meer dan 4%. De tracking error meet het rendementsverschil van het fonds in vergelijking met de referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe groter de afwijkingen ten opzichte van de index. De daadwerkelijke tracking error hangt onder meer af van de marktomstandigheden (schommelingen van en correlatie tussen financiële beleggingen) en kan dus verschillen van de verwachte tracking error.

NIW & Prestaties

Grafiek historische waarden

 

 

Candriam Equities L Europe Innovation C - Cap - EUR

Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.

Prestaties

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Markten kunnen in de toekomst heel anders evolueren. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.

Acutarieel rendement

  1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Aandelenklasse 1.35 -1.80 6.58 7.89
Benchmark 17.56 8.40 9.60 6.80
Verschil -16.21 -10.20 -3.02 1.09

Jaarlijks rendement over de laatste jaar (%)

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
De samenstelling van de index kan in de loop van de tijd veranderen. Het gerapporteerde rendement kan daarom verschillen van het rendement van de relevante index vóór de wijziging. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de woonplaats van de belegger kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, waardoor de prestaties hoger of lager kunnen uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een jaar geen prestatie-informatie beschikbaar is, komt dat doordat er geen gegevens zijn of omdat de gegevens onvoldoende zijn om beleggers nuttige of betrouwbare informatie over de prestaties te geven.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aandelenklasse 10,43 % 24,78 % -3,49 % 16,87 % -8,82 % 30,66 % 14,87 % 27,14 % -23,72 % 6,71 %
Benchmark 6,84 % 8,22 % 2,58 % 10,24 % -10,57 % 26,05 % -3,32 % 25,13 % -9,49 % 15,83 %
Verschil 3,59 % 16,56 % -6,07 % 6,63 % 1,75 % 4,61 % 18,19 % 2,01 % -14,22 % -9,12 %

Exclusief taksen/kosten, belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement.

Bijkomende informatie

De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.

Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.

Kenmerken

Eigenschappen van het fonds

Naam van het fonds
Candriam Equities L Europe Innovation
Benchmark
MSCI Europe (Net Return)
Naam BEVEK
Candriam Equities L
Valuta
EUR
Juridische vorm
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
Type fonds
UCITS
SFDR-categorie
Artikel 8
Oprichtingsdatum
Looptijd van het fonds
Het fonds heeft geen eindvervaldag
Domicilieland
Luxembourg
Beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg
CANDRIAM, beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg.
Depothoudende Bank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Transferagent
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aanbevolen beleggingshorizon
6 jaren
Swing Pricing Systeem
ja
Swing Pricing Beschrijving
Swing pricing" is een mechanisme waarbij de netto inventariswaarde naar boven (of naar beneden) wordt bijgesteld als de verandering in verplichtingen positief (of negatief) is, om voor de bestaande beleggers de kosten te beperken die verbonden zijn aan de herstructurering van de portefeuille naar aanleiding van inschrijvings-/terugkoopbewegingen in het fonds. Op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een compartiment (d.w.z. de netto transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, heeft de Raad van Bestuur het recht om:
- de netto-inventariswaarde te waarderen door aan de activa een forfaitair percentage aan vergoedingen te voegen (in het geval van netto inschrijvingen), of af te trekken (in het geval van netto terugkopen), dat overeenstemt met de marktpraktijk en de kosten en/of de liquiditeitsvoorwaarden bij de aankoop of verkoop van effecten;
- de effectenportefeuille te waarderen op basis van bied- of laatprijzen;
- de netto-inventariswaarde te waarderen door "spreads" vast te stellen dat representatief is voor de betrokken markt;
- het verwateringsmechanisme mag niet meer bedragen dan 2% van de netto-inventariswaarde, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van een sterke daling van de liquiditeit, die dan voor het betrokken compartiment in het (half)jaarverslag van de BEVEK gedetailleerd zal worden beschreven.

Belastingen, vergoedingen en commissies

Beheerkosten (max)
1.60 %
Intekening
3.50 %
Terugkoop
0.00 %
Datum Lopende kosten
Lopende kosten
2.02 %

Instrument

Naam
C - Cap
Benchmark
MSCI Europe (Net Return)
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0344046155
Bloomberg ticker
DEXEUIC LX Equity
Morningstar Ticker
F000001ULR
Eerste NIW-datum
30-1-90
Marketing Authorisation
België; Chili; Denemarken; Duitsland; Finland; Frankrijk; Ierland; Italië; Luxemburg; Nederland; Oostenrijk; Portugal; Spanje; Zweden; Zwitserland

Orders

NIW-datum
D
Waarderingsfrequentie
dagelijks
Cut-off intekening
D 12:00
Cut-off terugkoop
D 12:00

De overeenkomstige tijdzone is verbonden is aan de maatschappelijke zetel van het fonds.

Risico's

SRI Datum
SRI Waarde
4
Definitie
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een indicator die varieert van 1 tot 7 en overeenkomt met toenemende risico- en rendementsniveaus. De methodologie voor de berekening van deze regelgevende indicator is beschikbaar in de KID.
De samenvattende risico-indicator (SRI) geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten.
Deze indicator laat zien hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest door ontwikkelingen op de markten of doordat wij u niet kunnen uitbetalen.
Voornaamste risico's 

Valutarisico: Fondsen kunnen posities aanhouden in een andere valuta dan de waarderingsvaluta. Veranderingen in de wisselkoers van deze valuta kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de activa in de portefeuille.

Derivatenrisico: Derivaten zijn beleggingen waarvan de waarde afhangt van (of is afgeleid van) de waarde van een onderliggend instrument, zoals een effect, activa, referentierentevoet of index. Aan derivatenstrategieën is vaak een hefboom gekoppeld, waardoor een verlies kan worden overdreven, waardoor het Compartiment mogelijk meer geld verliest dan het zou hebben verloren indien het in het onderliggende instrument had belegd. Het gebruik van derivaten kan resulteren in een hogere volatiliteit van de portefeuille in verband met dit onderliggende actief en een toename van het tegenpartijrisico.

Aandelenrisico: Sommige fondsen kunnen blootgesteld zijn aan het aandelenmarktrisico via directe beleggingen (via overdraagbare effecten en/of afgeleide producten), d.w.z. onderworpen aan de positieve of negatieve evolutie van de aandelenbeurzen. Deze bewegingen kunnen enorm zijn en worden voornamelijk ingegeven door verwachtingen over de macro-economie en de bedrijfsresultaten, speculatie en irrationele factoren (met inbegrip van trends, opinies of geruchten).

ESG-beleggingsrisico: Het ESG-beleggingsrisico verwijst naar de risico's die voortvloeien uit de integratie van ESG-factoren in het beheerproces, zoals het uitsluiten van activiteiten of emittenten en het opnemen van duurzaamheidsrisico's in de selectie en/of allocatie van emittenten in de portefeuille.

Risico van kapitaalverlies: Beleggers worden erop gewezen dat het kapitaal dat zij beleggen niet gegarandeerd is en dat zij derhalve mogelijk niet hun volledige inleg zullen terugkrijgen. Ze kunnen dus verlies lijden.

Duurzaamheidsrisico: Het duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het kan eigen zijn aan de emittent, in lijn met zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.

Overige risico's 
Concentratierisico Instandhoudingsrisico Tegenpartijrisico Leveringsrisico Juridisch risico Liquiditeitsrisico Operationeel risico Risico van belangenverstrengeling

Risico - en opbrengstindicatoren 31-5-24

Fonds
Alfa
-0.10
Beta
1.11
Informatieratio
-1.11
Sharpe Ratio
-0.20
Tracking error
9.13 %
Volatiliteit
17.49 %
Active share
79.12 %
Dividend Yield
2.01 %
Equity exposure
95.61 %
Aantal emissies
45
Price Earning Ratio
24.62 %
Price to Book Value
3.52 %
ROE
18.90 %

ESG

SFDR-categorie Artikel 8

ONZE BENADERING VAN DE SELECTIE VAN BELEGGINGEN OP ECOLOGISCH EN SOCIAAL VLAK VOOR WAT ARTIKEL 8 SFDR FONDSEN BETREFT*:

De beleggingsstrategie van het fonds is gericht op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, of een combinatie van deze kenmerken, voor zover dat de ondernemingen waarin wordt belegd, goede bestuurspraktijken toepassen. Om dit doel te bereiken, maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economisch/financieel analyseproces en een interne analyse van criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG-criteria), deels op basis van door externe leveranciers verstrekte gegevens.

a. Selectiecriteria met betrekking tot ESG-aspecten:

De interne analyse van de ESG-criteria bestaat uit de selectie van emittenten:
• die het best geplaatst zijn om duurzaamheidskwesties het hoofd te bieden;
• die de beginselen van het UN Global Compact naleven (d.w.z. mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, anticorruptie), en bijgevolg minder blootgesteld zijn aan risico's in verband met deze kwesties; en
• die niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals bewapening (aandelen van een bedrijf waarvan de activiteit bestaat in het vervaardigen, gebruiken of bezitten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en/of wapens met verarmd uranium), tabak, thermische kolen;


b. De selectiemethode:

De emittenten waaraan de beheervennootschap de voorkeur geeft, worden aan een tweevoudige analyse onderworpen:
• Analyse van hun activiteiten om na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Wat bijvoorbeeld de overgang naar een circulaire economie betreft, zal de beheervennootschap een bedrijf dat gerecycleerd staal produceert als duurzamer beschouwen dan een bedrijf dat staal produceert dat uitsluitend uit ijzererts is vervaardigd; en
• Analyse van de wijze waarop de onderneming omgaat met de stakeholders die met de onderneming in contact komen: haar werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en het leefmilieu. Ook op dit vlak zal de beheervennootschap de voorkeur geven aan bedrijven die het meest duurzaam te werk gaan in hun sector. Zo zal de beheervennootschap met betrekking tot klantenrelaties de voorkeur geven aan farmabedrijven met een evenwichtige prijszetting en commercieel beleid. Ook in de relatie met werknemers hecht de beheervennootschap veel belang aan de bestrijding van discriminatie en het respect voor maatschappelijke normen.

c. Een team van ESG-analisten is verantwoordelijk voor de evaluatie van de selectiecriteria:

De ESG-analyse en -selectie wordt uitgevoerd door een speciaal team van ESG-analisten binnen Candriam. Dit team bestaat uit specialisten die nagaan in welke mate bedrijven en overheden zijn blootgesteld aan de risico's en kansen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De selectiecriteria zullen waarschijnlijk na verloop van tijd veranderen naarmate het ESG-onderzoek en de bedrijfspraktijken verder evolueren.

Duurzaamheidsinformatie

  b. Fondsspecifieke kenmerken

  Bedrijven
  Controversiële activiteiten :
  Level 2A - Exclusion Policy
  Actief eigenaarschap
  Stemmen bij volmacht
  Engagement
  Essentiële prestatie-indicatoren
  Koolstofvoetafdruk Bedrijven - Scope 1 & 2 Lager dan benchmark
  Bedrijven Actief eigenaarschap Essentiële prestatie-indicatoren
  Controversiële activiteiten :
  Level 2A - Exclusion Policy
  Stemmen bij volmacht Koolstofvoetafdruk Bedrijven - Scope 1 & 2 Lager dan benchmark
  Engagement
  Minimale duurzame investeringsgraad

  33%

  Minimum investeringspercentage milieu- en sociale kenmerken

  75%

  Minimale duurzame investeringsgraad op milieugebied

  0%

  Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied

  0%

  Minimale duurzame investeringsgraad

  33%

  Minimum investeringspercentage milieu- en sociale kenmerken

  75%

  Minimale duurzame investeringsgraad op milieugebied

  0%

  Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied

  0%

 • Transparantiecodes

Voor meer informatie over de milieu- of sociale kenmerken van onze beleggingen, alsook over de integratie van duurzaamheidsrisico's, verwijzen wij naar het beleid en de transparantiecodes van Candriam, naar de duurzaamheidsinformatie over artikel 8 SFDR fondsen (beschikbaar op onze website: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/) alsook naar het prospectus van het fonds (beschikbaar op onze website https://www.candriam.com )

* SFDR is de afkorting van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiëledienstensector.

Label

Frankrijk: SRI

Deze rating/label is voor een beperkte tijd geldig en kan worden gerevalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid, noch dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale - of Europese regels.

De kwaliteit van de rating, beloning of label die het fonds of de beheervennootschap heeft behaald, hangt af van de kwaliteit van de uitgevende instelling en de beloning, rating of label bieden geen garantie voor de toekomstige resultaten van het fonds of de beheervennootschap.

Awards

Verwijzingen naar rankings, awards en/of ratings zijn geen indicatoren voor de toekomstige prestaties van de fondsen of de vermogensbeheerder.

Grands Prix des Sicav 2023

Datum gebeurtenis
Organisator
Mieux Vivre Votre Argent
Categorie
Equity Europe

Globes de la Gestion 2021

Datum gebeurtenis
Organisator
Gestion de fortune
Categorie
Actions ISR Europe
Website van de organisator
https://www.lesglobesdelagestion.com/

Morningstar Portugal Funds Awards 2021

Datum gebeurtenis
Organisator
Morningstar
Categorie
Best foreign fund equity Europe in Portugal

Scope Awards 2021

Datum gebeurtenis
Organisator
Scope
Categorie
Aktien Europa ( Equity Europe )

Andere belangrijke informatie

Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Deze publicitaire mededeling wordt louter ter informatie verstrekt, vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten, houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct - of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde worden nageleefd, de inhoud van deze publicitaire mededeling mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdiens of - strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten uitgedrukt in een andere valuta dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in deze publicitaire mededeling wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn.
Wat betreft geldmarktfondsen dient de investeerder er zich van bewust te zijn dat een belegging in een geldmarktfonds verschillend is van een belegging in deposito's en dat het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal in de belegging kan fluctueren. Het fonds doet geen beroep op externe ondersteuning om zijn liquiditeit te garanderen of zijn netto-inventariswaarde per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal wordt gedragen door de investeerder.
Candriam raadt beleggers aan om het document essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle overige relevante informatie met inbegrip van de netto inventariswaarde te raadplegen op de Candriam website https://www.candriam.com alvorens te beleggen in een Candriam fonds. De rechten van investeerders en klachtenprocedures zijn beschikbaar op op volgend webadres: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/ .
Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een taal van het land waar het fonds verhandeld mag worden. Candriam kan conform de geldende wet - en regelgeving ten alle tijde beslissen om de verhandeling van aandelen of deelbewijzen van een bepaald fonds stop te zetten.
Informatie over aspecten inzake duurzaamheid: de informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten in deze mededeling is beschikbaar op de volgende Candriam-webpagina: https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/. Bij de beslissing om in het gepromote product te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote product zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan beleggers moet worden bekendgemaakt.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox