banner image

Candriam Sustainable Equity World

Reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De documenten zijn gratis verkrijgbaar.

Team member image
Bart Goosens
Global Head of Quantitative Equity / Deputy Global Head of Alternative Investments - Equity
26 Jaar ervaring
Team member image
Tanguy Cornet
Deputy Head of Quantitative Equity
22 Jaar ervaring
Team member image
Dave Benichou
Senior Fund Manager
22 Jaar ervaring
Team member image
Erwin De Winter
Senior Fund Manager
26 Jaar ervaring
 • ISIN-code
ISIN-code
LU1434527781
Netto-inventariswaarde (NIW) - 13 JUN 2024
EUR 728,57
Activa onder Beheer - 13 JUN 2024
EUR 1.882.506.906,42
SFDR-indeling 
Artikel 9
Morningstar 
31 MEI 2024
Morningstar™ Categorie
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Morningstar rating
Morningstar sustainability  
30 APR 2024
Morningstar Sustainability rating

Belangrijke informatie

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig te zijn. Noch Morningstar, noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie, gaat u naar: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf

© 2022 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen hierin opgenomen: (1) bevatten informatie die eigendom is van Sustainalytics; (2) mag niet worden gekopieerd of herverdeeld, tenzij specifiek toegestaan; (3) vormen geen beleggingsadvies of goedkeuring van een product of project; (4) worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt; en (5) zijn niet gegarandeerd volledig, nauwkeurig of tijdig.  Sustainalytics is niet verantwoordelijk voor verhandelingsbeslissingen, schade of andere verliezen in verband met deze gegevens of het gebruik ervan. Het gebruik van de gegevens is onderworpen aan voorwaarden die beschikbaar zijn op https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf .

Over dit fonds

Candriam Sustainable Equity World (hierna "het fonds"), een compartiment van de Candriam Sustainable bevek, heeft tot doel aandeelhouders te laten profiteren van het groeipotentieel van de wereldwijde aandelenmarkten door te beleggen in aandelen op basis van fundamentele en technische kenmerken, alsmede een eigen analyse van ESG-criteria, financiële bedrijfsfundamentals en risicograadmeters, en beter te laten presteren dan de benchmark. Het Compartiment richt zich tot beleggers die bereid zijn de risico's van deelname aan internationale aandelenmarkten en de daarmee gepaard gaande volatiliteit te aanvaarden. De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door middel van specifieke doelstellingen en de integratie van klimaatindicatoren in de analyse van emittenten en effecten. Het fonds streeft ook naar een positief langetermijneffect op milieu- en sociale doelstellingen. Meer specifiek streeft het fonds naar een totale uitstoot van broeikasgassen die ten minste 30% lager ligt dan die van de benchmark. De beleggingshorizon is 6 jaar. Het fonds wordt actief beheerd, op basis van de index die wordt vermeld in het deel "kenmerken". Voor nadere informatie over deze index en het gebruik ervan verwijzen we naar het document met essentiële beleggersinformatie (KID) van het fonds.

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn.

Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de benchmark.
Het beleggingsproces verloopt in twee stappen. Eerst wordt het in aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - environmental, social and governance) bepaald met behulp van Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse. Daarna stellen we op basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief beleggingskader. Met dit kader kan het beheerteam de verwachte risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met andere criteria. De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en effecten. Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op ecologische en sociale doelstellingen. Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de benchmark.
Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses.
Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.
Het resultaat van deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.
Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met emittenten.
Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Hoewel de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten.
Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van Candriam.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten en dit zowel voor beleggings- als voor afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).
Benchmark:MSCI World (Net Return).
Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt gebruik van een benchmark als referentie.
Omschrijving van de benchmark: De index meet de prestaties van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met ontwikkelde markten.
Gebruik van de benchmark:
- als beleggingsuniversum. Over het algemeen is het overgrote deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de benchmark. Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark toegelaten,
- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters,
- om prestaties te vergelijken.
- in voorkomend geval voor de berekening van prestatievergoedingen van bepaalde aandelenklassen.
Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de benchmark:
Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen. In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%.
De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de benchmark. De effectieve tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error.

NIW & Prestaties

Grafiek historische waarden

 

 

Candriam Sustainable Equity World I - Cap - EUR

Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.

Prestaties

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Markten kunnen in de toekomst heel anders evolueren. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.

Acutarieel rendement

  1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Aandelenklasse 18.79 9.27 12.93 10.21
Benchmark 22.68 10.80 13.35 11.66
Verschil -3.89 -1.53 -0.42 -1.45

Jaarlijks rendement over de laatste jaar (%)

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
De samenstelling van de index kan in de loop van de tijd veranderen. Het gerapporteerde rendement kan daarom verschillen van het rendement van de relevante index vóór de wijziging. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de woonplaats van de belegger kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, waardoor de prestaties hoger of lager kunnen uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een jaar geen prestatie-informatie beschikbaar is, komt dat doordat er geen gegevens zijn of omdat de gegevens onvoldoende zijn om beleggers nuttige of betrouwbare informatie over de prestaties te geven.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aandelenklasse 18,12 % 9,16 % 10,38 % 2,79 % -5,45 % 28,94 % 8,42 % 34,42 % -16,02 % 17,23 %
Benchmark 19,50 % 10,42 % 10,73 % 7,51 % -4,11 % 30,02 % 6,33 % 31,07 % -12,78 % 19,60 %
Verschil -1,38 % -1,26 % -0,34 % -4,72 % -1,35 % -1,08 % 2,09 % 3,36 % -3,25 % -2,36 %

Exclusief taksen/kosten, belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement.

Bijkomende informatie

De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.

Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.

Kenmerken

Eigenschappen van het fonds

Naam van het fonds
Candriam Sustainable Equity World
Benchmark
MSCI World (Net Return)
Naam BEVEK
Candriam Sustainable
Valuta
EUR
Juridische vorm
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
Type fonds
UCITS
SFDR-categorie
Artikel 9
Oprichtingsdatum
Looptijd van het fonds
Het fonds heeft geen eindvervaldag
Domicilieland
Luxembourg
Beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg
CANDRIAM, beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg.
Depothoudende Bank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Transferagent
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aanbevolen beleggingshorizon
6 jaren
Swing Pricing Systeem
ja
Swing Pricing Beschrijving
Swing pricing" is een mechanisme waarbij de netto inventariswaarde naar boven (of naar beneden) wordt bijgesteld als de verandering in verplichtingen positief (of negatief) is, om voor de bestaande beleggers de kosten te beperken die verbonden zijn aan de herstructurering van de portefeuille naar aanleiding van inschrijvings-/terugkoopbewegingen in het fonds. Op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een compartiment (d.w.z. de netto transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, heeft de Raad van Bestuur het recht om:
- de netto-inventariswaarde te waarderen door aan de activa een forfaitair percentage aan vergoedingen te voegen (in het geval van netto inschrijvingen), of af te trekken (in het geval van netto terugkopen), dat overeenstemt met de marktpraktijk en de kosten en/of de liquiditeitsvoorwaarden bij de aankoop of verkoop van effecten;
- de effectenportefeuille te waarderen op basis van bied- of laatprijzen;
- de netto-inventariswaarde te waarderen door "spreads" vast te stellen dat representatief is voor de betrokken markt;
- het verwateringsmechanisme mag niet meer bedragen dan 2% van de netto-inventariswaarde, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van een sterke daling van de liquiditeit, die dan voor het betrokken compartiment in het (half)jaarverslag van de BEVEK gedetailleerd zal worden beschreven.

Belastingen, vergoedingen en commissies

Beheerkosten (max)
0.70 %
Intekening
0.00 %
Terugkoop
0.00 %
Datum Lopende kosten
Lopende kosten
0.86 %

Instrument

Naam
I - Cap
Benchmark
MSCI World (Net Return)
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1434527781
Bloomberg ticker
CSEWICE LX Equity
Morningstar Ticker
N/A
Eerste NIW-datum
23-3-17
Marketing Authorisation
Duitsland; Frankrijk; Ierland; Italië; Luxemburg; Nederland; Oostenrijk; Republiek Korea; Spanje; Verenigd Koninkrijk; Zweden; Zwitserland

Orders

NIW-datum
D
NIW berekeningsdag
D+1
Waarderingsfrequentie
dagelijks
Cut-off intekening
D 12:00
Cut-off terugkoop
D 12:00

De overeenkomstige tijdzone is verbonden is aan de maatschappelijke zetel van het fonds.

Risico's

SRI Datum
SRI Waarde
4
Definitie
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een indicator die varieert van 1 tot 7 en overeenkomt met toenemende risico- en rendementsniveaus. De methodologie voor de berekening van deze regelgevende indicator is beschikbaar in de KID.
De samenvattende risico-indicator (SRI) geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten.
Deze indicator laat zien hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest door ontwikkelingen op de markten of doordat wij u niet kunnen uitbetalen.
Voornaamste risico's 

Valutarisico: Fondsen kunnen posities aanhouden in een andere valuta dan de waarderingsvaluta. Veranderingen in de wisselkoers van deze valuta kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de activa in de portefeuille.

Aandelenrisico: Sommige fondsen kunnen blootgesteld zijn aan het aandelenmarktrisico via directe beleggingen (via overdraagbare effecten en/of afgeleide producten), d.w.z. onderworpen aan de positieve of negatieve evolutie van de aandelenbeurzen. Deze bewegingen kunnen enorm zijn en worden voornamelijk ingegeven door verwachtingen over de macro-economie en de bedrijfsresultaten, speculatie en irrationele factoren (met inbegrip van trends, opinies of geruchten).

ESG-beleggingsrisico: Het ESG-beleggingsrisico verwijst naar de risico's die voortvloeien uit de integratie van ESG-factoren in het beheerproces, zoals het uitsluiten van activiteiten of emittenten en het opnemen van duurzaamheidsrisico's in de selectie en/of allocatie van emittenten in de portefeuille.

Modelrisico: Het fondsbeheerproces berust op de opbouw van een model dat wordt gebruikt om signalen te identificeren op basis van statistische resultaten uit het verleden. Modellen met volledige efficiëntie en intern ontwikkelde strategieën kunnen een risico inhouden.

Risico van kapitaalverlies: Beleggers worden erop gewezen dat het kapitaal dat zij beleggen niet gegarandeerd is en dat zij derhalve mogelijk niet hun volledige inleg zullen terugkrijgen. Ze kunnen dus verlies lijden.

Overige risico's 
Tegenpartijrisico Derivatenrisico Liquiditeitsrisico Duurzaamheidsrisico

Risico - en opbrengstindicatoren 31-5-24

Fonds
Alfa
-0.02
Beta
1.03
Informatieratio
-0.59
Sharpe Ratio
0.55
Tracking error
2.57 %
Volatiliteit
14.04 %
Active share
68.14 %
Dividend Yield
1.94 %
Equity exposure
99.71 %
Aantal emissies
200
Price Earning Ratio
22.03 %
Price to Book Value
2.71 %
ROE
18.08 %

ESG

SFDR-categorie Artikel 9

ONZE AANPAK BIJ DE SELECTIE VAN DUURZAME BELEGGINGEN VOOR SFDR* ARTIKEL 9-FONDSEN:

Dit fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Het belegt in economische activiteiten die bijdragen tot een milieu- en/of sociale doelstelling. Om dit doel te bereiken, maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economisch/financieel analyseproces en een interne analyse van criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG).

a. Selectiecriteria met betrekking tot ESG-aspecten:

De interne analyse van de ESG-criteria bestaat uit de selectie van emittenten:
• die in de beste positie verkeren om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling aan te gaan;
• die de beginselen van het UN Global Compact naleven (d.w.z. mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, anticorruptie), en bijgevolg minder blootgesteld zijn aan risico's in verband met deze kwesties; en
• die niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals bewapening (aandelen van een bedrijf waarvan de activiteit bestaat in het vervaardigen, gebruiken of bezitten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en/of wapens met verarmd uranium), tabak, thermische kolen;
Voor soevereine emittenten bestaat de interne analyse van ESG-criteria uit het selecteren van: - Landen die het beste presteren in onze vier categorieën van criteria voor duurzame ontwikkeling: Menselijk kapitaal, Natuurlijk kapitaal, Sociaal kapitaal en Economisch kapitaal; - Landen die geen deel uitmaken van onze zeer onderdrukkende regimes of dictaturen, gebaseerd op de Freedom House Freedom in the World Index en de Voice & Accountability Index van de Wereldbank.


b. De selectiemethode:

De door de beheervennootschap geselecteerde bedrijven worden onderworpen aan een tweevoudige analyse:
• Analyse van hun activiteiten om na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Wat bijvoorbeeld de overgang naar een circulaire economie betreft, zal de beheervennootschap een bedrijf dat gerecycleerd staal produceert als duurzamer beschouwen dan een bedrijf dat staal produceert dat uitsluitend uit ijzererts is vervaardigd; en
• Analyse van de wijze waarop de onderneming omgaat met de stakeholders die met de onderneming in contact komen: haar werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en het leefmilieu. Ook op dit vlak zal de beheervennootschap de voorkeur geven aan bedrijven die het meest duurzaam te werk gaan in hun sector. Zo zal de beheervennootschap met betrekking tot klantenrelaties de voorkeur geven aan farmabedrijven met een evenwichtige prijszetting en commercieel beleid. Ook in de relatie met werknemers hecht de beheervennootschap veel belang aan de bestrijding van discriminatie en het respect voor maatschappelijke normen.
Ons universum van soevereine beleggers bestaat uit landen die het best presteren op onze vier categorieën van criteria voor duurzame ontwikkeling: - Natuurlijk Kapitaal: voorraad natuurlijke hulpbronnen die door het land worden beheerd. - Sociaal kapitaal: vertrouwen, normen en instellingen waarop mensen kunnen vertrouwen om gemeenschappelijke problemen op te lossen en sociale cohesie te creëren. - Menselijk kapitaal: menselijke productiviteit waaraan het land deelneemt door onderwijs en andere initiatieven. - Economisch Kapitaal: beoordeling van de levensvatbaarheid van de economische activiteit.

c. Een team van ESG-analisten is verantwoordelijk voor de evaluatie van de selectiecriteria:

De analyse en selectie van duurzame beleggingen wordt uitgevoerd door een speciaal team van ESG-analisten binnen Candriam. Dit team bestaat uit specialisten die nagaan in welke mate bedrijven en overheden zijn blootgesteld aan de risico's en kansen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Verwacht wordt dat de selectiecriteria in de loop van de tijd zullen evolueren naargelang van de vooruitgang in het ESG-onderzoek en de veranderingen in de bedrijfspraktijken.

Duurzaamheidsinformatie

  b. Fondsspecifieke kenmerken

  Bedrijven
  Controversiële activiteiten :
  Level 3 - SRI Exclusion Policy
  Actief eigenaarschap
  Stemmen bij volmacht
  Engagement
  Essentiële prestatie-indicatoren
  Koolstofvoetafdruk Bedrijven - Scope 1 & 2 30% reductie t.o.v. benchmark , ESG score Bedrijven Hoger dan benchmark
  Bedrijven Actief eigenaarschap Essentiële prestatie-indicatoren
  Controversiële activiteiten :
  Level 3 - SRI Exclusion Policy
  Stemmen bij volmacht Koolstofvoetafdruk Bedrijven - Scope 1 & 2 30% reductie t.o.v. benchmark
  Engagement ESG score Bedrijven Hoger dan benchmark
  Minimale duurzame investeringsgraad

  80%

  Minimale duurzame investeringsgraad op milieugebied

  0%

  Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied

  0%

  Minimale duurzame investeringsgraad

  80%

  Minimale duurzame investeringsgraad op milieugebied

  0%

  Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied

  0%

 • Transparantiecodes

Voor meer informatie over de duurzaamheid van onze beleggingen en de integratie van duurzaamheidsrisico's verwijzen wij naar het beleid en de transparantiecodes van Candriam, de duurzaamheidsinformatie over artikel 9 SFDR fondsen (beschikbaar op onze website: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/) en het fondsprospectus (beschikbaar op onze website https://www.candriam.com).

* SFDR is het acroniem voor Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake de openbaarmaking van duurzaamheid in de financiëledienstensector.

Informatie over de duurzaamheidsaspecten van het gepromote fonds is beschikbaar op de SFDR*-pagina van de website https://www.candriam.com . Bij de beslissing om in het fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus.
* Europese referentie van de verordening en titel: “Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende duurzaamheidsverslaglegging in de financiële dienstensector

Label

Frankrijk: SRI

Deze rating/label is voor een beperkte tijd geldig en kan worden gerevalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid, noch dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale - of Europese regels.

De kwaliteit van de rating, beloning of label die het fonds of de beheervennootschap heeft behaald, hangt af van de kwaliteit van de uitgevende instelling en de beloning, rating of label bieden geen garantie voor de toekomstige resultaten van het fonds of de beheervennootschap.

Andere belangrijke informatie

Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Deze publicitaire mededeling wordt louter ter informatie verstrekt, vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten, houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct - of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde worden nageleefd, de inhoud van deze publicitaire mededeling mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdiens of - strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten uitgedrukt in een andere valuta dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in deze publicitaire mededeling wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn.
Wat betreft geldmarktfondsen dient de investeerder er zich van bewust te zijn dat een belegging in een geldmarktfonds verschillend is van een belegging in deposito's en dat het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal in de belegging kan fluctueren. Het fonds doet geen beroep op externe ondersteuning om zijn liquiditeit te garanderen of zijn netto-inventariswaarde per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal wordt gedragen door de investeerder.
Candriam raadt beleggers aan om het document essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle overige relevante informatie met inbegrip van de netto inventariswaarde te raadplegen op de Candriam website https://www.candriam.com alvorens te beleggen in een Candriam fonds. De rechten van investeerders en klachtenprocedures zijn beschikbaar op op volgend webadres: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/ .
Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een taal van het land waar het fonds verhandeld mag worden. Candriam kan conform de geldende wet - en regelgeving ten alle tijde beslissen om de verhandeling van aandelen of deelbewijzen van een bepaald fonds stop te zetten.
Informatie over aspecten inzake duurzaamheid: de informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten in deze mededeling is beschikbaar op de volgende Candriam-webpagina: https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/. Bij de beslissing om in het gepromote product te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote product zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan beleggers moet worden bekendgemaakt.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox