banner image

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De documenten zijn gratis verkrijgbaar.

Team member image
Johan Van Der Biest
Deputy Head of Thematic Global Equity
30 Jaar ervaring
Team member image
Felix Demaeght
Fund Manager - Robotics
7 Jaar ervaring
 • ISIN-code
ISIN-code
LU1502282806
Netto-inventariswaarde (NIW) - 27 SEP 2023
USD 3.447,66
Activa onder Beheer - 27 SEP 2023
USD 1.526.193.816,52
SFDR-indeling 
Artikel 8
Morningstar 
31 AUG 2023
Morningstar™ Categorie
EAA Fund Sector Equity Technology
Morningstar rating
Morningstar sustainability  
31 JUL 2023
Morningstar Sustainability rating

Belangrijke informatie

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig te zijn. Noch Morningstar, noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie, gaat u naar: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf

© 2022 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen hierin opgenomen: (1) bevatten informatie die eigendom is van Sustainalytics; (2) mag niet worden gekopieerd of herverdeeld, tenzij specifiek toegestaan; (3) vormen geen beleggingsadvies of goedkeuring van een product of project; (4) worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt; en (5) zijn niet gegarandeerd volledig, nauwkeurig of tijdig.  Sustainalytics is niet verantwoordelijk voor verhandelingsbeslissingen, schade of andere verliezen in verband met deze gegevens of het gebruik ervan. Het gebruik van de gegevens is onderworpen aan voorwaarden die beschikbaar zijn op https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf .

Over dit fonds

Candriam Equities L Robotics and Innovative Technology (hierna "het fonds") is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. De activa van dit compartiment zullen hoofdzakelijk worden belegd in aandelen en/of vergelijkbare verhandelbare effecten van bedrijven uit de hele wereld die worden beschouwd als ideaal gepositioneerd om te profiteren van innovaties op het gebied van technologie en robotica (zoals kunstmatige intelligentie, automatisering, virtuele realiteit, enz.) Dit is een op overtuiging gebaseerd compartiment, d.w.z. dat het beheer is gebaseerd op een strenge selectie van een beperkt aantal aandelen. De duurzaamheidsdoelstelling van het fonds is het bevorderen van de vermindering van broeikasgassen en de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Het Compartiment richt zich tot beleggers die bereid zijn de risico's te aanvaarden van deelname aan de ontwikkeling van de aandelenmarkten, samen met de volatiliteit die daar doorgaans mee gepaard gaat. De beleggingshorizon is 6 jaar. Het fonds wordt actief beheerd, op basis van de index die wordt vermeld in het deel "kenmerken". Voor nadere informatie over deze index en het gebruik ervan verwijzen we naar het document met essentiële beleggersinformatie (KID) van het fonds.

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van ondernemingen die geacht worden goed geplaatst te zijn om te profiteren van de ontwikkelingen op het vlak van technologische innovatie en die in de hele wereld gevestigd kunnen zijn en/of het grootste deel van hun activiteiten mondiaal uitoefenen.

Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa.
Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van economisch-financiële analyses. Dit fonds is gebaseerd op sterke overtuigingen: het beheer van het Fonds selecteert een beperkt aantal aandelen van eender welke kapitalisatiegrootte.
De selectie van de bedrijven berust op twee pijlers: een thematische selectie en een fundamentele analyse:
- De thematische selectie beoogt alleen die bedrijven te selecteren die voldoende blootstelling hebben aan een of meerdere subthema’s die verband houden met robotica en nieuwe technologieën; en
- De fundamentele analyse selecteert de bedrijven die het best scoren op vijf criteria: kwaliteit van het management, groeipotentieel, concurrentievoordeel, waardecreatie en schuldenlast.
Het Fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken, zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven. De criteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG) spelen een rol in het beslissingsproces van de beheerder, maar zijn niet noodzakelijk de doorslaggevende factor in deze besluitvorming. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten (derivaten), zowel voor beleggings- als afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige gebeurtenissen in de toekomst).
Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return).
Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een referentie-index (“de index”).
Omschrijving van de index:
De index meet de prestaties van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in de landen met ontwikkelde markten.
Gebruik van de index:
- als beleggingsuniversum. Normaliter maakt het merendeel van de financiële instrumenten van het deelfonds deel uit van de index. Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten,
- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters.
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de bedoeling dat er in alle componenten van de index wordt belegd, noch dat er in dezelfde verhoudingen wordt belegd in de componenten van de index. In normale marktomstandigheden zal de verwachte tracking error van het fonds hoog zijn, namelijk meer dan 4%. De tracking error meet het rendementsverschil van het fonds in vergelijking met de referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe groter de afwijkingen ten opzichte van de index. De daadwerkelijke tracking error hangt onder meer af van de marktomstandigheden (schommelingen van en correlatie tussen financiële beleggingen) en kan dus verschillen van de verwachte tracking error.

NIW & Prestaties

Grafiek historische waarden

 

 

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - Cap - USD

Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.

Prestaties

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Markten kunnen in de toekomst heel anders evolueren. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.

Acutarieel rendement

  1 jaar 3 jaar 5 jaar
Aandelenklasse 23.24 % 6.80 % 11.05 %
Benchmark 15.60 % 8.41 % 8.33 %
Verschil 7.64 % -1.61 % 2.72 %

Jaarlijks rendement over de laatste jaar (%)

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 5 jaar. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
De samenstelling van de index kan in de loop van de tijd veranderen. Het gerapporteerde rendement kan daarom verschillen van het rendement van de relevante index vóór de wijziging. De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de woonplaats van de belegger kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, waardoor de prestaties hoger of lager kunnen uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn. Indien er voor een jaar na het jaar van oprichting geen prestaties worden vermeld, is dat omdat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een betrouwbare indicatie van die prestaties te geven.

  2018 2019 2020 2021 2022
Aandelenklasse -9,54 % 37,11 % 46,49 % 18,47 % -31,75 %
Benchmark -8,71 % 27,67 % 15,90 % 21,82 % -18,14 %
Verschil -0,83 % 9,44 % 30,59 % -3,34 % -13,61 %

Exclusief taksen/kosten, belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement.

Bijkomende informatie

De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.

Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.

Kenmerken

Eigenschappen van het fonds

Naam van het fonds
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
Benchmark
MSCI World IT
Naam BEVEK
Candriam Equities L
Valuta
USD
Juridische vorm
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
Type fonds
UCITS
SFDR-categorie
Artikel 8
Oprichtingsdatum
Looptijd van het fonds
Het fonds heeft geen eindvervaldag
Domicilieland
Luxembourg
Beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg
CANDRIAM, beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg.
Depothoudende Bank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Transferagent
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aanbevolen beleggingshorizon
6 jaren
Swing Pricing Systeem
ja
Swing Pricing Beschrijving
Swing pricing" is een mechanisme waarbij de netto inventariswaarde naar boven (of naar beneden) wordt bijgesteld als de verandering in verplichtingen positief (of negatief) is, om voor de bestaande beleggers de kosten te beperken die verbonden zijn aan de herstructurering van de portefeuille naar aanleiding van inschrijvings-/terugkoopbewegingen in het fonds. Op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een compartiment (d.w.z. de netto transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, heeft de Raad van Bestuur het recht om:
- de netto-inventariswaarde te waarderen door aan de activa een forfaitair percentage aan vergoedingen te voegen (in het geval van netto inschrijvingen), of af te trekken (in het geval van netto terugkopen), dat overeenstemt met de marktpraktijk en de kosten en/of de liquiditeitsvoorwaarden bij de aankoop of verkoop van effecten;
- de effectenportefeuille te waarderen op basis van bied- of laatprijzen;
- de netto-inventariswaarde te waarderen door "spreads" vast te stellen dat representatief is voor de betrokken markt;
- het verwateringsmechanisme mag niet meer bedragen dan 2% van de netto-inventariswaarde, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van een sterke daling van de liquiditeit, die dan voor het betrokken compartiment in het (half)jaarverslag van de BEVEK gedetailleerd zal worden beschreven.

Belastingen, vergoedingen en commissies

Beheerkosten (max)
0.85 %
Intekening
0.00 %
Terugkoop
0.00 %
Datum Lopende kosten
Lopende kosten
1.01 %

Instrument

Naam
I - Cap
Benchmark
MSCI World (Net Return)
Valuta
USD
ISIN-code
LU1502282806
Bloomberg ticker
CERITIU LX Equity
Morningstar Ticker
N/A
Eerste NIW-datum
23-3-2017
Marketing Authorisation
Duitsland; Frankrijk; Ierland; Italië; Luxemburg; Nederland; Oostenrijk; Portugal; Republiek Korea; Spanje; Verenigd Koninkrijk; Verenigde Arabische Emiraten; Zweden; Zwitserland

Orders

NIW-datum
D
Waarderingsfrequentie
dagelijks
Cut-off intekening
D 12:00
Cut-off terugkoop
D 12:00

De overeenkomstige tijdzone is verbonden is aan de maatschappelijke zetel van het fonds.

Risico's

SRI Datum
SRI Waarde
5
Definitie
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een indicator die varieert van 1 tot 7 en overeenkomt met toenemende risico- en rendementsniveaus. De methodologie voor de berekening van deze regelgevende indicator is beschikbaar in de KID.
De samenvattende risico-indicator (SRI) geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten.
Deze indicator laat zien hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest door ontwikkelingen op de markten of doordat wij u niet kunnen uitbetalen.
Voornaamste risico's 

Concentratierisico: Dit risico houdt verband met een aanzienlijke concentratie van beleggingen in een specifieke activaklasse of bepaalde markten. Hoe meer het fonds gediversifieerd is, des te kleiner wordt het concentratierisico.

Valutarisico: Fondsen kunnen posities aanhouden in een andere valuta dan de waarderingsvaluta. Veranderingen in de wisselkoers van deze valuta kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de activa in de portefeuille.

Derivatenrisico: Derivaten zijn beleggingen waarvan de waarde afhangt van (of is afgeleid van) de waarde van een onderliggend instrument, zoals een effect, activa, referentierentevoet of index. Aan derivatenstrategieën is vaak een hefboom gekoppeld, waardoor een verlies kan worden overdreven, waardoor het Compartiment mogelijk meer geld verliest dan het zou hebben verloren indien het in het onderliggende instrument had belegd. Het gebruik van derivaten kan resulteren in een hogere volatiliteit van de portefeuille in verband met dit onderliggende actief en een toename van het tegenpartijrisico.

Aandelenrisico: Sommige fondsen kunnen blootgesteld zijn aan het aandelenmarktrisico via directe beleggingen (via overdraagbare effecten en/of afgeleide producten), d.w.z. onderworpen aan de positieve of negatieve evolutie van de aandelenbeurzen. Deze bewegingen kunnen enorm zijn en worden voornamelijk ingegeven door verwachtingen over de macro-economie en de bedrijfsresultaten, speculatie en irrationele factoren (met inbegrip van trends, opinies of geruchten).

ESG-beleggingsrisico: Het ESG-beleggingsrisico verwijst naar de risico's die voortvloeien uit de integratie van ESG-factoren in het beheerproces, zoals het uitsluiten van activiteiten of emittenten en het opnemen van duurzaamheidsrisico's in de selectie en/of allocatie van emittenten in de portefeuille.

Liquiditeitsrisico: Wanneer een portefeuillepositie niet tegen een beperkte kostprijs en binnen een voldoende korte termijn kan worden verkocht, geliquideerd of gesloten, kan het fonds mogelijk niet te allen tijde voldoen aan zijn verplichtingen om de aandelen van beleggers op hun verzoek terug te kopen.

Risico van kapitaalverlies: Beleggers worden erop gewezen dat het kapitaal dat zij beleggen niet gegarandeerd is en dat zij derhalve mogelijk niet hun volledige inleg zullen terugkrijgen. Ze kunnen dus verlies lijden.

Duurzaamheidsrisico: Het duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het kan eigen zijn aan de emittent, in lijn met zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.

Overige risico's 
Bewaarnemingsrisico Tegenpartijrisico Leveringsrisico Risico opkomende markten Juridisch risico Operationeel risico Risico van belangenverstrengeling

Risico - en opbrengstindicatoren 31-8-2023

Fonds
Alfa
-0.03
Beta
1.36
Informatieratio
-0.15
Sharpe Ratio
0.21
Tracking error
11.66 %
Volatiliteit
24.37 %
Active share
85.00 %
Dividend Yield
0.75 %
94.13 %
Aantal emissies
48
Price Earning Ratio
45.64 %
Price to Book Value
4.96 %
ROE
17.10 %

ESG

SFDR-categorie Artikel 8

ONZE AANPAK BIJ DE SELECTIE VAN DUURZAME BELEGGINGEN VOOR SFDR* ARTIKEL 8-FONDSEN:

De beleggingsstrategie van het fonds is gericht op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, of een combinatie van deze kenmerken, voor zover dat de ondernemingen waarin wordt belegd, goede bestuurspraktijken toepassen. Om dit doel te bereiken, maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economisch/financieel analyseproces en een interne analyse van criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG-criteria), deels op basis van door externe leveranciers verstrekte gegevens.

a. Selectiecriteria met betrekking tot ESG-aspecten:

De interne analyse van de ESG-criteria bestaat uit de selectie van emittenten:
• die in de beste positie verkeren om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling aan te gaan;
• die de beginselen van het UN Global Compact naleven (d.w.z. mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, anticorruptie), en bijgevolg minder blootgesteld zijn aan risico's in verband met deze kwesties; en
• die niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals bewapening (aandelen van een bedrijf waarvan de activiteit bestaat in het vervaardigen, gebruiken of bezitten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en/of wapens met verarmd uranium), tabak, thermische kolen;
Voor soevereine emittenten bestaat de interne analyse van ESG-criteria uit het selecteren van:
•Landen die het beste presteren in onze vier categorieën van criteria voor duurzame ontwikkeling: Menselijk kapitaal, Natuurlijk kapitaal, Sociaal kapitaal en Economisch kapitaal;
• Landen die geen deel uitmaken van onze zeer onderdrukkende regimes of dictaturen, gebaseerd op de Freedom House Freedom in the World Index en de Voice & Accountability Index van de Wereldbank.


b. De selectiemethode:

De door de beheervennootschap geselecteerde bedrijven worden onderworpen aan een tweevoudige analyse:
• Analyse van hun activiteiten om na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Wat bijvoorbeeld de overgang naar een circulaire economie betreft, zal de beheervennootschap een bedrijf dat gerecycleerd staal produceert als duurzamer beschouwen dan een bedrijf dat staal produceert dat uitsluitend uit ijzererts is vervaardigd; en
• Analyse van de wijze waarop de onderneming omgaat met de stakeholders die met de onderneming in contact komen: haar werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en het leefmilieu. Ook op dit vlak zal de beheervennootschap de voorkeur geven aan bedrijven die het meest duurzaam te werk gaan in hun sector. Zo zal de beheervennootschap met betrekking tot klantenrelaties de voorkeur geven aan farmabedrijven met een evenwichtige prijszetting en commercieel beleid. Ook in de relatie met werknemers hecht de beheervennootschap veel belang aan de bestrijding van discriminatie en het respect voor maatschappelijke normen.
Ons universum van soevereine beleggers bestaat uit landen die het best presteren op onze vier categorieën van criteria voor duurzame ontwikkeling:
• Natuurlijk Kapitaal: voorraad natuurlijke hulpbronnen die door het land worden beheerd.
• Sociaal kapitaal: vertrouwen, normen en instellingen waarop mensen kunnen vertrouwen om gemeenschappelijke problemen op te lossen en sociale cohesie te creëren.
• Menselijk kapitaal: menselijke productiviteit waaraan het land deelneemt door onderwijs en andere initiatieven.
• Economisch Kapitaal: beoordeling van de levensvatbaarheid van de economische activiteit.

c. Een team van ESG-analisten is verantwoordelijk voor de evaluatie van de selectiecriteria:

De analyse en selectie van duurzame beleggingen wordt uitgevoerd door een speciaal team van ESG-analisten binnen Candriam. Dit team bestaat uit specialisten die nagaan in welke mate bedrijven en overheden zijn blootgesteld aan de risico's en kansen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Verwacht wordt dat de selectiecriteria in de loop van de tijd zullen evolueren naargelang van de vooruitgang in het ESG-onderzoek en de veranderingen in de bedrijfspraktijken.

Duurzaamheidsinformatie

  b. Duurzaamheidsinformatie

  Bedrijven
  Controversiële activiteiten :
  Company-Wide Exclusion
  Actief eigenaarschap
  Stemmen bij volmacht
  Engagement
  Essentiële prestatie-indicatoren
  KPI 1 : Koolstofvoetafdruk Bedrijf – Scope 1&2 Lower than bench
  Bedrijven Actief eigenaarschap Essentiële prestatie-indicatoren
  Controversiële activiteiten :
  Company-Wide Exclusion
  Stemmen bij volmacht KPI 1 : Koolstofvoetafdruk Bedrijf – Scope 1&2 Lower than bench
  Engagement
  Minimale duurzame investeringsgraad 20 %
  Minimale duurzame investeringsgraad op milieu- en sociaal gebied 75 %
  Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied 0 %
  Minimale duurzame investeringsgraad 20 % Minimale duurzame investeringsgraad op milieu- en sociaal gebied 75 % Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied 0 %
 • Transparantiecodes

Voor meer informatie over de milieu- of sociale kenmerken van onze beleggingen, alsook over de integratie van duurzaamheidsrisico's, verwijzen wij naar het beleid en de transparantiecodes van Candriam, naar de duurzaamheidsinformatie over artikel 8 SFDR fondsen (beschikbaar op onze website: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/) alsook naar het prospectus van het fonds (beschikbaar op onze website https://www.candriam.com )

* SFDR is de afkorting van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiëledienstensector.

Label

Frankrijk: SRI

Deze rating/label is voor een beperkte tijd geldig en kan worden gerevalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid, noch dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale - of Europese regels.

De kwaliteit van de rating, beloning of label die het fonds of de beheervennootschap heeft behaald, hangt af van de kwaliteit van de uitgevende instelling en de beloning, rating of label bieden geen garantie voor de toekomstige resultaten van het fonds of de beheervennootschap.

Documenten

 • ISIN-code
Talen

ESG-documenten

Documenten voor aandeelhouders

Jaarlijks en halfjaarlijks verslagen

Reportings en fondscommentaar

Andere belangrijke informatie

Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Deze publicitaire mededeling wordt louter ter informatie verstrekt, vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten, houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct - of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde worden nageleefd, de inhoud van deze publicitaire mededeling mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdiens of - strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten uitgedrukt in een andere valuta dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in deze publicitaire mededeling wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn.
Wat betreft geldmarktfondsen dient de investeerder er zich van bewust te zijn dat een belegging in een geldmarktfonds verschillend is van een belegging in deposito's en dat het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal in de belegging kan fluctueren. Het fonds doet geen beroep op externe ondersteuning om zijn liquiditeit te garanderen of zijn netto-inventariswaarde per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal wordt gedragen door de investeerder.
Candriam raadt beleggers aan om het document essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle overige relevante informatie met inbegrip van de netto inventariswaarde te raadplegen op de Candriam website https://www.candriam.com alvorens te beleggen in een Candriam fonds. De rechten van investeerders en klachtenprocedures zijn beschikbaar op op volgend webadres: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/ .
Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een taal van het land waar het fonds verhandeld mag worden. Candriam kan conform de geldende wet - en regelgeving ten alle tijde beslissen om de verhandeling van aandelen of deelbewijzen van een bepaald fonds stop te zetten.
Informatie over aspecten inzake duurzaamheid: de informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten in deze mededeling is beschikbaar op de volgende Candriam-webpagina: https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/. Bij de beslissing om in het gepromote product te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote product zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan beleggers moet worden bekendgemaakt.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox