Duurzame obligaties: een stap terug, twee stappen vooruit

Allegro... ma non troppo. Geopolitieke spanningen en de potentiële schok in de energievoorziening riepen vragen op over het traject van de energietransitie. Bedrijfsinvesteringen in schone technologieën kunnen vertraging oplopen door hogere kosten en rentevoeten, maar de energietransitie staat nog steeds hoog op de agenda. Het huidige klimaat kan een kans zijn om sneller op weg te gaan naar Net Zero, door te investeren in duurzame obligaties - maar selectiviteit is de sleutel!

Als gevolg van de marktomstandigheden is de uitgifte van duurzame obligaties achtergebleven bij de verwachtingen

2022 is een moeilijk jaar voor duurzame obligaties met $700 miljard aan primair aanbod sinds het jaarbegin[1], tegenover $950 miljard voor 2021. We zijn nog een heel eind verwijderd van onze verwachtingen van 1 biljoen dollar per jaar! De marktvolatiliteit, de sluiting van de primaire markt en de strengere financiële voorwaarden hebben bijgedragen tot de afname van de emissies, met een maandelijks volume van 58 miljard dollar tegen 86 miljard dollar vorig jaar. Hoewel de wereldwijde uitgiften veel lager lagen dan vorig jaar, is het aandeel van duurzame emissies toegenomen ten opzichte van conventionele obligaties. Voor investment grade niet-financiële emissies vertegenwoordigen duurzaam gelabelde obligaties 30% van de totale jaarlijkse emissies, tegen 19% in 2021 en 8% in 2020. Zelfs hoogrentende bedrijven hebben hun aandeel duurzame obligaties verhoogd tot 9% ten opzichte van traditionele obligaties, tegenover 4% vorig jaar. Dit weerspiegelt een grotere wens om duurzame kwesties aan te pakken, en uit de orderboek blijkt dat de vraag nog steeds intact is.

De argumenten voor energietransitie zijn nog nooit zo sterk geweest

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland heeft ons eraan herinnerd hoe dringend er meer schone energietechnologieën moeten worden gevonden. De EU heeft een plan voorgesteld om ruim voor 2030 onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen.  "RePower EU" heeft tot doel de veerkracht van het energiesysteem te vergroten en de gasvoorzieningsbronnen te diversifiëren door het gebruik van biomethaan en waterstof te stimuleren, meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en energie-efficiëntie te bevorderen. Het "Fit for 55"-pakket moet het gasverbruik tegen 2030 al met 30% verminderen en de "Next generation EU" moet een veerkrachtiger Europa na de crisis opbouwen door tussen 2021 en 2026 30% van de middelen te besteden aan de financiering van groene projecten.

Zelfs de Europese Centrale Bank wil haar balans minder koolstofintensief maken door de voorkeur te geven aan groene investeringen in haar bedrijfsobligatieportefeuille. Klimaatoverwegingen worden nu meegenomen door meer bedrijfspapier te kopen van emittenten met betere klimaatscores. Vanaf oktober zouden herinvesteringen van obligaties die vervallen in het APP (Asset Purchase Programme) en het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) de voorkeur moeten geven aan emittenten met een lage koolstofintensiteit, een ambitieuze en geloofwaardige decarboniseringsstrategie en een goede kwaliteit van duurzame informatie. Ook willen zij obligatietermijnbeperkingen opleggen aan emittenten met een lage klimaatscore.

De "Inflation Reduction Act" in de VS is een ander voorbeeld van de grootste investering in de Amerikaanse geschiedenis om de klimaatcrisis te bestrijden, de energiezekerheid te vergroten en de kosten van levensonderhoud voor gezinnen te verlagen. Dit plan zal meer dan 300 miljard dollar investeren en omvat belastingkredieten om in de VS geassembleerde elektrische voertuigen te kopen, betaalbare woningen energie-efficiënter te maken of zonnepanelen of windturbines te produceren.

Wij verwachten een opleving van de uitgifte van duurzame obligaties: Allegro

In 2023 zou het aanbod van duurzame obligaties weer moeten toenemen met naar verwachting 900 miljard dollar voor de vier soorten instrumenten: groene obligaties, duurzaamheidsobligaties en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties, en sociale obligaties. 

Groene emissies zouden moeten blijven overheersen (60%) vanwege het aantal groene projecten dat in Europa en in de VS moet worden gefinancierd in het kader van de Inflation Reduction Act.

Aan duurzaamheid gekoppelde obligaties (12%) zouden ook moeten groeien, omdat ze emittenten in staat stellen hun duurzaamheidsverbintenissen en decarboniseringsstrategieën te tonen, wat een groeiende belangstelling van hoogrentende emittenten zou kunnen wekken.

Sociale obligaties (14%) moeten beperkt blijven tot de banksector, omdat het moeilijker is sociale projecten met kapitaalinvesteringen te financieren. Maar in geval van een ernstige of langdurige economische recessie zouden ze weleens kunnen heropleven.

Ten slotte zouden duurzaamheidsobligaties (14%) een favoriet instrument moeten blijven voor sommige supranationale instellingen of banken, maar hun marktaandeel zal naar verwachting op middellange termijn afnemen, gezien het gebrek aan duidelijkheid over hun werkelijke impact en gezien het aantal te financieren groene of sociale projecten.

In het algemeen zou de opleving van de emissies dus moeten worden aangezwengeld door niet-financiële ondernemingen, overheden en supranationale instellingen, terwijl de banken hun volumes stabiel zouden moeten houden. De Europese Unie zal volgend jaar normaal gezien actief blijven.

... ma non troppo!

Aangezien wij verwachten dat het economische klimaat uitdagend zal blijven en de kloof tussen achterblijvers & winnaars zal toenemen, menen wij dat de risicoanalyse van emittenten van cruciaal belang zal blijven en dat wij dus de voorkeur geven aan een zorgvuldige selectie van emittenten. De huidige crisis en governancekwesties hebben het pleidooi voor integratie van ESG in de fundamentele analyse versterkt. Regelgeving en openbaarmaking van duurzame gegevens (met name de richtlijn duurzaamheidsverslaglegging over bedrijven) zullen de transparantie, consistentie en vergelijkbaarheid tussen entiteiten verbeteren. Nu de markt voor duurzame obligaties groeit en steeds diverser wordt, is het vermijden van greenwashing een prioriteit. Een grondige analyse van het project en het beheer van de opbrengsten zullen ons helpen de juiste keuzes te maken, aangezien wij ervoor willen zorgen dat de obligaties bijdragen tot een duurzame toekomst.

------

[1] Voor alle emissiegegevens in dit document is de bron Candriam-analyse op basis van Bloomberg-gegevens, november 2022

  • Céline Deroux
    Céline Deroux
    Fixed Income Strategist
  • Lucia Meloni
    Lucia Meloni
    Lead ESG analyst, ESG Investments & Research

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox