Groen licht voor een duurzame euro investment grade strategie !

Aan het einde van de tunnel, eindelijk rendement!

Obligatiebeleggers hadden het moeilijk in 2022. Maar er brak een nieuw tijdperk aan toen de centrale banken hun gedwongen mars van renteverhogingen inzetten, wat beleggers nieuwe kansen bood. Met een huidig rendement van 4,2% en aantrekkelijke spreadniveaus (zie grafiek) lijkt de euro investment grade kredietmarkt in veel opzichten zeer aantrekkelijk:

 • in historische termen - dit niveau werd voor het laatst gezien in 2011;
 • in vergelijking met andere regio's - voor een in Europa gevestigde belegger is euro investment grade-krediet de eerste keuze in termen van rendement, vergeleken met Amerikaanse, Britse of Japanse tegen valutarisico afgedekte peers; bovendien biedt het een hoger niveau van diversificatie;
 • ten opzichte van andere beleggingscategorieën ligt het rendement op bedrijfsobligaties voor het eerst in vijftien jaar boven het dividendrendement op aandelen.

Op dergelijke niveaus worden de risico's niet volledig ingeprijsd door de spreads.

Met zijn hoge rendementen en spreads ziet investment grade credit er aantrekkelijk uit.

imagepheq.png

 

Bron: Candriam, Bloomberg©, per 31/03/2023. ICE BoA Euro Corporate Bond Index, yield to maturity (LHS) en spread (Govt OAS) (RHS). In het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument of index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

         

Geen rechte weg - wees voorzichtig

Wij menen dat de activaklasse een materiële buffer biedt in geval van recessie. De weg is inderdaad niet recht. De inflatie is weliswaar afgebogen, maar blijft relatief hoog. In het afgelopen jaar waren de interventies van de centrale banken[1] agressiever dan ooit, met een nooit eerder geziene omvang en tempo van renteverhogingen.

Wat het bedrijfsleven betreft, zet de wereldwijde economische vertraging de winstmarges en de kasstroomgeneratie onder druk. In gespannen financiële omstandigheden verslechtert de kredietwaardigheid van bedrijven. Toch verwachten wij later in het jaar enkele lichtpuntjes, wanneer bedrijven met gezonde balansen erin slagen de vertraging op te vangen en positieve winstgroeiverwachtingen kunnen geven. In elk geval zullen wij een grote preading blijven zien, zowel op sector- als op emittentniveau, een gunstig klimaat voor actieve beheerders op jacht naar mogelijkheden om alfa te genereren.

 

Potentiële obstakels vragen om een strenge selectie van emittenten.

Een context van grote spreiding vereist een rigoureuze analyse van de emittenten om de potentiële winnaars te onderscheiden van de zwakkere profielen. De afgelopen vijftien jaar hebben wij duurzaamheid centraal gesteld in onze aanpak, omdat wij geloven dat de integratie van ESG-factoren essentieel is om een volledig inzicht te krijgen in de risico's en kansen van een emittent. Bovendien hebben milieu-, sociale en governance-factoren een wezenlijke invloed op het vermogen van emittenten om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Daarom omvat onze interne kredietanalyse niet alleen een beoordeling van de financiële gezondheid, operationele prestaties en kasstroomgeneratie van emittenten, maar ook een gedetailleerde studie van hun duurzaamheidsprofiel, op het niveau van de belanghebbenden - wat zijn de relaties van het bedrijf met de belanghebbenden en hoe beïnvloedt dit de waarde op lange termijn - en op het niveau van de bedrijfsactiviteiten - hoe wordt het bedrijf beïnvloed door duurzaamheidsuitdagingen. Bijgevolg bevatten onze portefeuilles alleen emittenten die het liquiditeitsrisico en de controversiële activiteiten hebben doorstaan en die een superieur ESG-profiel vertonen.

 

Kredietanalyse: de duurzame weg inslaan is een gezonde beslissing. 

Bij de recente beroering in de banksector, met de instortingen van Silicon Valley Bank en Signature Bank in de VS en Credit Suisse in Europa, hebben de centrale banken snel gehandeld om besmetting te voorkomen en het marktvertrouwen te herstellen. Deze gebeurtenissen herinneren ons aan het belang van een selectieve aanpak die niet alleen vertrouwt op ratingbureaus, en die ESG-factoren, met name op het gebied van governance, integreert bovenop de zuiver financiële analyse. 

Credit Suisse werd in 2014 al uitgesloten van onze kooplijst vanwege een slechte score op de factor bestuur. Onze ervaring leert dat slecht bestuur alleen maar negatieve gevolgen heeft voor de waardering van bedrijven en de kosten van kapitaal, wat uiteindelijk tot negatieve resultaten leidt. Voor ons is dit geval een duidelijk bewijs van de geldigheid van de risicobeperkende kracht van een rigoureuze duurzame aanpak. 

Lees meer over "De visie van Candriam op ESG in de banksector"

 

Grijp de kansen om klimaatoverwegingen in uw kredietportefeuilles te integreren!

Een duurzaam perspectief is een aantrekkelijke optie bij de selectie van emittenten, maar ook op ruimere schaal. Klimaatambities zijn onderdeel geworden van de routekaart van bedrijven, regeringen en regelgevers. Dat de Europese Centrale Bank (ECB) ambitieuze doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie heeft vastgesteld en haar balans groener heeft gemaakt, is een duidelijk teken dat instellingen deze kwestie serieus nemen.

De ECB kondigde in oktober aan dat zij, met het oog op de vergroening van haar activaportefeuille, rekening zal houden met de koolstofvoetafdruk, de milieuopenbaarmaking en vooral de koolstofarme doelstellingen van de emittenten, en de meest ambitieuze emittenten met de grootste transparantie zal bevoordelen ten koste van slecht presterende emittenten. Zij zal ook haar blootstelling aan groene obligaties vergroten, hetgeen steun zou moeten bieden aan dit marktsegment, waarvan de omvang in vijf jaar tijd is verviervoudigd[2].

Voor meer details over de vergroening van de activaportefeuille van de ECB en de kansen die dit zou moeten opleveren: lees het artikel van Celine Deroux en Nicolas Forest hier

 

Groene lichten voor een duurzame euro investment grade strategie

In deze volatiele omgeving, waar dispersie kansen schept voor actieve beheerders, zijn wij van mening dat onze actieve en duurzame benadering van investment grade credit in veel opzichten relevant is: om het emittentenrisico te beheren en alfa te genereren, maar ook om te profiteren van de kansen die de integratie van klimaatvereisten door de ECB in haar portefeuille biedt.

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate is ingedeeld in artikel 9 volgens de SFDR-verordening en heeft een rating van 4 sterren van Morningstar[3], met een beheerd vermogen van 1,513 miljard euro op 28/02/2023. Zij bezit momenteel 18% groene obligaties en overtreft ruimschoots haar doelstelling[4] om de koolstofvoetafdruk te verminderen.

Candriam's benadering van duurzaam beleggen in euro-bedrijfsobligaties werd de afgelopen vijftien jaar geïmplementeerd door een hecht team van vijftien portefeuillebeheerders en analisten die samenwerken met twintig ESG-experts.

Kortom, wij geloven dat onze duurzame euro-bedrijfsstrategie een aantrekkelijke kans biedt aan beleggers die in eurokredieten willen beleggen.

Al onze beleggingsstrategieën houden risico's in, waaronder het risico van kapitaalverlies.

De belangrijkste risico's verbonden aan Candriam Sustainable Bond Euro Corporate zijn:

 • risico van kapitaalverlies,
 • kredietrisico,
 • renterisico,
 • risico verbonden aan afgeleide financiële instrumenten,
 • liquiditeitsrisico
 • ESG-beleggingsrisico.

De niet-financiële doelstellingen in dit document zijn gebaseerd op de realisatie van aannames van Candriam. Deze aannames worden gemaakt volgens de ESG-ratingmodellen van Candriam, waarvan de implementatie toegang vereist tot verschillende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, afhankelijk van de sector en de precieze activiteiten van een bepaalde onderneming. De beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van deze gegevens kunnen variëren, en daardoor de ESG-ratings van Candriam beïnvloeden. Voor meer informatie over ESG-beleggingsrisico's verwijzen wij naar de Transparantiecodes, of naar het prospectus als het om een fonds gaat.

Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document met essentiële informatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document wordt uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Het vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop van financiële instrumenten of financieel advies en bevestigt geen enkele transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hoewel Candriam haar gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen fouten en omissies niet worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.[5]

 

[1] ICE BoA Euro Corporate Bond index, bron Bloomberg, 31/03/2023.
[2] Omvang groene obligatiemarkt: 1600 miljard dollar in februari 2023, tegenover 400 miljard dollar in december 2018, bron Bloomberg.
[3] © 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hier opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn inhoudleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie ervan, naar: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf 
De kwaliteit van de onderscheiding die de ICB of de beheermaatschappij wint, hangt af van de kwaliteit van de uitgevende instelling en dat de onderscheiding geen garantie biedt voor de toekomstige resultaten van de ICB of de beheermaatschappij.
[4] De strategie wordt actief beheerd, de benchmark is de iBoxx EUR Corporates index. De strategie streeft naar een koolstofvoetafdruk die 30% lager is dan die van de benchmark (scope 1&2). De vermindering van de koolstofvoetafdruk bedraagt 62% ten opzichte van de benchmark per eind februari 2023. Het compartiment streeft ernaar aandeelhouders te laten profiteren van de groei van de markten voor in euro luidende bedrijfsobligaties, door te beleggen in door het portefeuillebeheerteam op discretionaire basis geselecteerde effecten, en beter te laten presteren dan de benchmark. De selectie is gebaseerd op de kenmerken van de effecten, de groeivooruitzichten en een eigen analyse van ESG-criteria.

 

 • Patrick Zeenni
  Head of Investment Grade & Credit Arbitrage, Deputy Global Head of Credit

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox